Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Na dwóch biegunach drabiny społecznej. Obraz elit i dołów społecznych we francuskich tekstach kultury.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-NDBDS-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Na dwóch biegunach drabiny społecznej. Obraz elit i dołów społecznych we francuskich tekstach kultury.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Stałą cechą francuskiego społeczeństwa jest jego rozwarstwienie, choć kryteria tego rozwarstwienia zmieniają się historycznie. Niemniej jednak teksty kultury nieustannie opisują, analizują krytycznie lub apologetycznie społeczne kontrasty. Celem przedmiotu jest prześledzenie tych debat ujętych w specyficznych formach ekspresji (literackiej, filmowej, malarskiej).

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest analizie metodą close reading tekstów kultury lub ich fragmentów. Przed zajęciami studenci otrzymują pocztą e-mail odpowiednie materiały. Dotyczyć one będą kulturowych reprezentacji:

Elit rycerskich i żołnierskich

Dworzan i arystokracji

Władców

Nowych elit wyłonionych na zasadzie merytokracji

Elit finansowe

Ludu wiejskiego

Robotników

Marginesu społecznego: przestępców, wykluczonych, prostytutek

Oprócz znajomości epok i prądów artystycznych, student zapozna się z „językami” różnych dyscyplin artystycznych oraz terminologią odpowiadających im dyscyplin naukowych.

Każde zajęcia rozpoczynają się od pięciominutowej „wejściówki” sprawdzającej przygotowanie studentów do zajęć. Przygotowanie się do zajęć zajmie studentowi ok 2,5 godziny tygodniowo + 1,5 godz. samych zajęć +30 min pracy własnej.

Literatura:

BALZAC Honoré, Ojciec Goriot, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne tłumaczenie, (fragmenty)

BALZAC Honoré, Stracone złudzenia, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie, (fragmenty).

CLAVEL Bernard, Owoce zimy, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1971, Czytelnik (fragmenty).

CORNEILLE, Pierre, Cyd, tłum. A. Morsztyn, dowolne wydanie (fragmenty).

D’URFÉ Honoriusz, Astrea, tłum J. Arnold, Warszawa 1978, Czytelnik (fragmenty).

DUC DE LAUZUN, Pamiętniki, Warszawa 1976, PIW (fragmenty)

DUMAS Aleksander, W dwadzieścia lat później, Warszawa 1954, Iskry (fragmenty).

Fabliaux (wybór) [in:] W krzywym zwierciadle. Wybór francuskiej średniowiecznej literatury

satyrycznej, Kraków 2005, Universitas.

HUGO Wiktor,1793, Warszawa 1957, PIW, (fragmenty).

LA BRUYÈRE, Charaktery, tłum. Anna Tatarkiewicz, dowolne wydanie.

LA ROCHEFOUCAULD, Maksymy, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie.

MARIE DE LA FAYETTE, Księżna de Clèves,, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie

(fragmenty).

MOLIER, Mieszczanin szlachcicem, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie, (fragmenty)

MOLIER, Uczone białogłowy, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie, (fragmenty).

MONTESKIUSZ, Listy perskie, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie, (fragmenty).

Pieśń o Rolandzie, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie (fragmenty).

RHEZA Yasmina, Bóg mordu, tłum. B. Grzegorzewska, Warszawa 2012, Sonia Braga.

SAGAN Françoise, Witaj smutku, tłum. J. Olędzka, A. Gostyńska, dowolne wydanie,

(fragmenty).

STENDHAL, Czerwone i czarne, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie. (fragmenty).

Zadziwiająca historia o Ereku i Enidzie. Kraków 1996, Oficyna Literacka.

ZOLA Emil, Jego ekscelencja pan Minister Rougon, Warszawa 1957, PIW (fragmenty).

ZOLA Emil, Ziemia, tłum. Róża Centnerszwerowa, Warszawa 1960, PIW (fragmenty).

Filmy:

1. Garbus (1959), reż. A. Hunebelle

2. Król tańczy (2000), reż. G. Corbiau

3. Reguły gry (1939), J. Renoir

4. Dyskretny urok burżuazji (1972), reż. L. Buñuel

5. Nietykalni (2011), reż.  Olivier Nakache,  Eric Toledano

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W05 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_W08 Zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych

K_U02 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U07 przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

K_U10 przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców

K_U11 zaplanować i zrealizować pracę grupową

K_K02 jest gotów do podejmowania pracy zespołowej

K_K03 jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

K_K05 jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań

K_K06 jest gotów do podjęcia właściwych działań przyczyniających się do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

K_K09 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej

K_K10 jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

Na oceną składają się następujące komponenty:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wyniki wejściówek

2 prace pisemne (po jednej w semestrze)

Samodzielne (lub grupowe) prezentacje (po jednej w semestrze)

Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące komponenty:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach – student ma prawo do opuszczenia sześciu zajęć w skali roku bez żadnej konsekwencji. Nadprogramowe nieobecności będą wpływały na obniżenie oceny.

- Wyniki wejściówek: do oceny wchodzi 80% najlepszych ocen uzyskanych za wejściówki

- Prace pisemne: każdy student przygotowuje dwie prace pisemne, po jednej w każdym semestrze

- Samodzielne (lub grupowe) prezentacje: każdy student przygotowuje w każdym semestrze pracę pisemną, samodzielnie lub w zespole (w zależności od liczebności grupy)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)