Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PRAC-V
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia V
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
Pracownie dla I-II r. studiów II stopnia
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badawczą związaną z profilem istniejącego do końca 2020 roku Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki oraz głównymi nurtami badań podejmowanych przez jego pracowników.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badawczą związaną z profilem istniejącego do końca 2020 roku Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki oraz głównymi nurtami badań podejmowanych przez jego pracowników (obok teorii i estetyki mieści się wśród nich m.in. historia muzyki od XIX do XXI wieku z wielością i różnorodnością swej problematyki oraz metodologia badań muzykologicznych).

Literatura:

Dostosowana do tematyki pracowni w danym roku (semestrze) akademickim.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu:

- ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej problematyki badawczej podejmowanej w byłym Zakładzie,

- formułuje i analizuje problemy badawcze związane z profilem zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność oraz aktywny udział w zajęciach;

- samodzielne przygotowanie projektu (eseju, ćwiczenia) związanego z tematyką zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W semestrze zimowym spotkania pracowni poświęcimy pracy z książkami inaugurującymi nową serię wydawniczą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – Bibliotekę Res Facta Nova, której celem jest wzbogacenie polskiej humanistyki o refleksję dotyczącą muzyki, a także włączenie w dyskurs polskiej muzykologii autorów i książek współtworzących nurt tzw. nowej muzykologii czy muzykologii kulturowej.

Pełny opis:

W 2022 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne zainicjowało nową serię wydawniczą pod nazwą Biblioteka Res Facta Nova. Następczyni Biblioteki Res Facta wydawanej w latach 1969–1988 ma na celu publikowanie wartościowych i wpływowych książek o muzyce wykraczających poza zakres wąsko pojętej muzykologii czy teorii muzyki, otwierających nauki o muzyce na szeroko pojętą humanistykę. W serii ukazują się zarówno tłumaczenia klasycznych już autorów wpisujących się w nurt tzw. nowej muzykologii czy muzykologii kulturowej, jak również nowe książki polskich autorów, włączających się w ten nurt badań nad muzyką. Pierwsze publikacje wydane pod szyldem nowej serii podejmują refleksję o muzyce w kontekście filozofii i innych dziedzin sztuki. Wspólna lektura wybranych fragmentów zainspiruje nas do tworzenia własnych tekstów o charakterze krytycznym, sięgających po metody i strategie badawcze nowej muzykologii.

Literatura:

Constantin Floros, Człowiek, miłość i muzyka, tłum. Marcin Trzęsiok, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Lydia Goehr, Dzieła muzyczne w muzeum wyobraźni. Esej z filozofii muzyki, tłum. Zbigniew Biełas, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Marcin Trzęsiok, Muzyka doświadczenia. Eseje i studia, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Dodatkowo:

Carl Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, tłum. Antoni Buchner, Kraków 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze letnim spotkania pracowni poświęcimy pracy z książkami z obszaru filozofii i socjologii muzyki oraz nowej muzykologii nazywanej także muzykologią kulturową (Kania, Adorno, Kramer, Chęćka). W formule seminaryjnej studenci będą pracować nad indywidualnymi projektami. Zaplanowane są dwa wspólne wyjścia na koncerty do Filharmonii Narodowej. Studenci przygotują także referaty na temat wybranego artykułu dotyczącego intertekstualności muzyki.

Pełny opis:

20.02.2024

Wprowadzenie do tematyki zajęć: lektury, koncerty, blog, zasady zaliczenia

27.02.2024

Lektura na zajęcia: Ireneusz Kania, Czy możliwa jest uniwersalna filozofia muzyki?, Kraków: Austeria 2023.

5.03.2024

Seminarium: wyznaczenie celów pracy nad projektem indywidualnym o charakterze naukowym, popularyzatorskim, edukacyjnym

12.03.2024

Wyjście na koncert do Filharmonii Narodowej (15.03: Berio/de Falla, Strauss, https://filharmonia.pl/repertuar/koncert-symfoniczny-316127250) – wrażeniówka

19.03.2024

Lektura na zajęcia: Theodor W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa; NCK 2021 (fragment: Rozdziały 1,2,3, s. 65–154).

26.03.2024

Warsztaty: socjologiczna filozofia muzyki

9.04.2024

Seminarium: sprawozdanie z postępów w pracy nad projektami indywidualnymi

16.04.2024

Lektura na zajęcia: Lawrence Kramer, Mówienie o muzyce. W poszukiwaniu idiomu, w: Myślenie muzyki, Kraków 2024 (prawdopodobnie).

23.04.2024

Warsztaty: mówienie o muzyce

30.04.2024

Lektura na zajęcia: Lawrence Kramer, Niewyrażalne i jak o nim (nie) mówić, w: Myślenie muzyki, Kraków 2024 (prawdopodobnie).

7.05.2024

Lektura na zajęcia: Anna Chęćka, Cielesność doświadczenia muzycznego, w: Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2012, s. 213–264.

14.05.2024

Wyjście na koncert do Filharmonii Narodowej (17.05, Bruckner/Szymanowski) https://filharmonia.pl/repertuar/koncert-symfoniczny-38284686) – wrażeniówka

21.05.2024

Spotkanie z Szymonem Mechlińskim – wywiad pokoncertowy

28.05.2024

Lektura na zajęcia: Lawrence Kramer, Przyjemność i wartościowanie, w: Myślenie muzyki, Kraków 2024 (prawdopodobnie).

4.06.2024

Seminarium: podsumowanie pracy nad indywidualnymi projektami

11.06.2024

Referaty z przydzielonych rozdziałów książki:

Violetta Kostka, Paulo F. de Castro i William A. Everett (eds.), "Intertextuality in Music. Dialogic Composition", Routledge 2021.

Literatura:

Theodor W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, tłum. Marta Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2023.

Anna Chęćka, Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2012.

Ireneusz Kania, Czy możliwa jest uniwersalna filozofia muzyki?, Kraków: Austeria 2023.

Violetta Kostka, Paulo F. de Castro i William A. Everett (eds.), Intertextuality in Music. Dialogic Composition, Routledge 2021.

Lawrence Kramer, Myślenie muzyki, tłum. P. Siechowicz, M. Trzęsiok, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2024 (prawdopodobnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W semestrze zimowym spotkania pracowni poświęcimy pracy z książkami inaugurującymi nową serię wydawniczą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – Bibliotekę Res Facta Nova, której celem jest wzbogacenie polskiej humanistyki o refleksję dotyczącą muzyki, a także włączenie w dyskurs polskiej muzykologii autorów i książek współtworzących nurt tzw. nowej muzykologii czy muzykologii kulturowej.

Pełny opis:

W 2022 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne zainicjowało nową serię wydawniczą pod nazwą Biblioteka Res Facta Nova. Następczyni Biblioteki Res Facta wydawanej w latach 1969–1988 ma na celu publikowanie wartościowych i wpływowych książek o muzyce wykraczających poza zakres wąsko pojętej muzykologii czy teorii muzyki, otwierających nauki o muzyce na szeroko pojętą humanistykę. W serii ukazują się zarówno tłumaczenia klasycznych już autorów wpisujących się w nurt tzw. nowej muzykologii czy muzykologii kulturowej, jak również nowe książki polskich autorów, włączających się w ten nurt badań nad muzyką. Pierwsze publikacje wydane pod szyldem nowej serii podejmują refleksję o muzyce w kontekście filozofii i innych dziedzin sztuki. Wspólna lektura wybranych fragmentów zainspiruje nas do tworzenia własnych tekstów o charakterze krytycznym, sięgających po metody i strategie badawcze nowej muzykologii.

Literatura:

Constantin Floros, Człowiek, miłość i muzyka, tłum. Marcin Trzęsiok, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Lydia Goehr, Dzieła muzyczne w muzeum wyobraźni. Esej z filozofii muzyki, tłum. Zbigniew Biełas, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Marcin Trzęsiok, Muzyka doświadczenia. Eseje i studia, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Dodatkowo:

Carl Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, tłum. Antoni Buchner, Kraków 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)