Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2NI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów i objawów zaburzeń mowy u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zasad i wybranych metod terapii logopedycznej osób z upośledzeniem umysłowym.

Pełny opis:

Na wykładach student otrzymuje informacje dotyczące:

1. Znaczenia i zakresów pojęć związanych z rozwojem mowy osób z obniżoną sprawnością intelektualną

2. Różnorodności uwarunkowań i przyczyn niepełnej sprawności intelektualnej (wzajemnego wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na możliwości komunikacyjne osób z upośledzeniem umysłowym)

3. Zróżnicowanego funkcjonowania komunikacyjnego i językowego osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

4. Podstawowych zasad i wybranych metod diagnozy i terapii osób z upośledzeniem umysłowym

Literatura:

1. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2008

2. Błeszyński J., Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna Podręcznik akademicki, Sopot, 2012

3. red. Cytowska B., Winczura B. , Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

4. Lovaas I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WSiP, Warszawa, 1993 r.

5. Minczakiewicz E. „Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym”, Scholasticus nr 1/93

6. Minczakiewicz E. - Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym (w:) Polska terminologia logopedyczna, pod red. J.

Ożdżyńskiego, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1994;

7. Minczakiewicz E. „Kształtowanie i usprawnianie mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” Szkoła specjalna nr 3, 1984

8. Tarkowski Z., Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. red., Podstawy Neurologopedii, Opole, 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie pojęcia związane z globalnie obniżoną sprawnością intelektualną

2. Potrafi opisać funkcjonowanie osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej

3. Rozumie i zna stanowiska dotyczące przyczyn i objawów zaburzeń mowy i komunikacji u osób upośledzonych umysłowo

4. Zna i rozumie zasady i wybrane metody usprawniania logopedycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedzi na testowe pytania egzaminacyjne (szczegóły dotyczące kryteriów oceniania podano w części dotyczącej bieżącego cyklu zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)