Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2KW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze specyfiką języka, jako systemu przekazu i odbioru komunikatu oraz form niesienia pomocy osobom pozbawionych umiejętności wykorzystania kanału fonicznego do przekazu treści informacji. Kurs pozwolić ma na świadomy wybór drogi komunikacji, jak również wstępnej weryfikacji efektywności wykorzystania pozawerbalnego sposobu komunikacji.

Pełny opis:

1. Podstawowe zasady komunikacji. Nadawca- odbiorca- komunikat. Funkcje zachowań komunikacyjnych.

2. Co to jest komunikacja wspomagająca i alternatywna. Poznanie terminologii używanej w komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jej istoty oraz klasyfikacji metod.

3.Poznanie metod i środków wykorzystywanych w komunikacji alternatywnej i wspomagającej w edukacji i terapii osób z zaburzeniami porozumiewania się.

4. Omówienie wybranych systemów komunikacyjnych: Makaton, Coghamo, fonogesty, język migowy i migany, daktyografia, , piktogramy, symbole PCS, symbole PIC, symbole Bliss. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu komputerowego. Komunikatory. Narzędzia high-tech.

4. Kształtowanie umiejętności dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości komunikacyjnych osób z zaburzeniami komunikowania się. Jak wprowadzać AAC. Planowanie terapii.

5. Rozwijanie świadomości indywidualizacji doboru metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej do możliwości psychofizycznych pacjentów z zaburzeniami porozumiewania się.

6. Kształtowanie postawy wrażliwości zawodowej zarówno w odniesieniu do osób z zaburzeniami porozumiewania się, jak i gotowości współpracy z ich rodziną oraz innymi specjalistami

Literatura:

1. J. J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

2. M. Grycman, A. Smyczek (red.), Wiem, czego chcę! Doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), Stowarzyszenie Mówić bez słów, Kraków 2004.

3. M. Grycman, Sprawdź, jak się porozumiewam, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kraków 2009.

4. A. Lechowicz, Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

5. A. Smyczek, B. Bolon, A. Bobińska-Domżał, J. Guzik, Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Projekt edukacyjny dla rodzin dzieci niepełnosprawnych niemówiących, używających komunikacji

alternatywnej i wspomagającej, Stowarzyszenie Mówić bez słów, Kraków 2006.

6. S. Tetzchner, H. Martinsen (przekł. W. Loebl, A. Smyczek, A. Loebl-Wysocka, J. Gałka-Jadziewicz), Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, Warszawa 2002.

Artykuły i pozycje podawane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładów student będzie potrafił:

- opisać strukturę procesu komunikacyjnego;

- dokonać rozróżnienia między komunikacją a kompetencją komunikacyjną;

- zdefiniować komunikację niewerbalną i porównać ją z językiem;

- omówić najważniejsze systemy AAC;

- wykorzystać dostępne narzędzia do wspomagania i zastąpienia komunikacji werbalnej;

- dokonywać diagnozy dzieci i dorosłych z zaburzeniami porozumiewania się oraz dostosować kanał komunikacyjny do ich potrzeb i możliwości;

- programować terapię pacjentów z zaburzeniami porozumiewania się;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są na podstawie udziału w zajęciach oraz końcowego zaliczenia pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)