Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK1-HWSN-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z historii wojskowości, począwszy od starożytności aż po epokę nowożytną.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z historii wojskowości, począwszy od starożytności aż po epokę nowożytną.

Tematyka wykładów, prowadzonych przez znawców historii wojskowości z różnych epok, będzie obejmowała syntetyczne zagadnienia zarówno z zakresu badań nad historią powszechną, jak i dziejami Polski.

W ramach wykładu studenci zapoznają się nie tylko z zagadnieniami związanymi z historią wojen i sztuki wojennej danego okresu, ale również będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk społecznych, kulturalnych i ekonomicznych związanych z prowadzeniem działań militarnych.

Literatura:

G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

A.H. Jomini, The Art of War, red. G.H. Mendell, W.P. Craighill, Westport 1977;

C. von Clausewitz, O wojnie, ks. I-VIII, Lublin 1995

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe do 1939 roku, Warszawa 1989

K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976

T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I-III, wyd. II, Lwów-Warszawa 1923 (obecnie reprint)

M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. III, Kraków 1929 (obecnie reprint)

J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978

A.F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959

A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego; w: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. I, Poznań 1962

Polska technika wojenna do 1500 r., pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994

M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985

B. Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1957

J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965

M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1992

R. Sikora, Fenomen husarii, Toruń 2003

H. Wisner, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2004

J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700-1717, Warszawa 1956

Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r., pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1965

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy, Wrocław 2011

J. Black, A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800, Basingstoke 1991

J. Black, European Warfare 1660-1815, London 1994

G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road. The Logistics and Defeat in the Low Countries’ War, Cambridge 1972

G. Parker, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1988

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tego wykładu studenci zna i rozumie dzieje wojen i wojskowości powszechnej i polskiej w omawianych epokach, a w szczególności:

- zna źródła do historii wojskowości, ich typologię i sposoby klasyfikacji; rozumie specyfikę metodologiczną i terminologiczną specyficzną dla historii wojskowości w omawianych epokach występującą tak w źródłach, jak i literaturze problemu; ma świadomość uwarunkowań politycznych, społecznych, ekonomicznych dla rozwoju sztuki wojennej, jak i potrafi zdefiniować specyfikę sztuki wojennej państw, odgrywających najważniejszą rolę w poszczególnych epokach; - posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych konfliktów militarnych, kampanii i bitew omawianych epok; potrafi wskazać podstawowe elementy wojskowości polskiej, które wyróżniały ją na tle innych armii europejskich średniowiecza i epoki nowożytnej.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach dla słuchaczy wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński, Michał Faszcza, Marek Janicki, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński, Michał Faszcza, Marek Janicki, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)