Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR w Internecie i w mediach społecznościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-D2PRIN-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PR w Internecie i w mediach społecznościowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniem wykorzystania nowych mediów we współczesnym komunikowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w strategiach public relations podmiotów gospodarczych, społecznych i politycznych. Zagadnienia związane z użyciem nowych mediów w public relations przedstawiane są w formie omówienia i analizy przypadków korzystania z nowoczesnych form komunikacji przez określone podmioty i organizacje.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniem wykorzystania nowych mediów we współczesnym komunikowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w strategiach public relations podmiotów gospodarczych, społecznych i politycznych. Zagadnienia związane z użyciem nowych mediów w public relations przedstawiane są w formie omówienia i analizy przypadków korzystania z nowoczesnych form komunikacji przez określone podmioty i organizacje.

Pełny opis:

Wykład z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik komunikowania (głownie nowych mediów) w public relations. Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniem wykorzystania nowych mediów we współczesnym komunikowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w strategiach public relations podmiotów gospodarczych, społecznych i politycznych. Wśród tematów poruszonych podczas kursu znajdują się: rozwój komunikacji elektronicznej, pojęcie nowych mediów i nowych nowych mediów, mediatyzacja życia społecznego, rodzaje nowych mediów internetowych: blogi, media społecznościowe, mikroblogi, fora dyskusyjne itp., korzystanie z nowych mediów przez społeczeństwo, konwergencja mediów, multitasking, wieloekranowość, media relations w dobie nowych mediów, nowe media w zintegrowanym komunikowaniu marketingowym, nowe media w strategiach public relations, nowe media w komunikowaniu politycznym, etc. Zagadnienia związane z użyciem nowych mediów w public relations przedstawiane są w formie omówienia i analizy przypadków korzystania z nowoczesnych form komunikacji przez określone podmioty i organizacje.

Literatura:

Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012;

Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów, Warszawa 2011;

Levinson P., Nowe nowe media, Warszawa 2010;

Kaznowski D., Nowy marketing, Warszawa 2008;

Weber L., Sticks and Stones: How How Digital Business Reputations Are Created Over Time and Lost in a Click, 2009;

Smith R.D, Strategic Planning for Public Relations, 2009;

Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategia skutecznej promocji online, Warszawa 2013;

Lister M., Giddings S., Dovey J., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2010

Harfoush R., Yes We Did. An Inside Look at How Social Media Built the Obama Brand, Berkeley 2009

Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, 2013

Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• Student posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji międzyludzkiej, percepcji informacji przez obywateli i społeczeństwo oraz znaczeniu tych mechanizmów dla procesów komunikowania się między jednostką a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia społecznego;

• Posiada pogłębioną wiedzę o historii, ewolucji i zmianach w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, przebiegających w ramach dziedziny w Polsce i na świecie;

• Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach skutecznego porozumiewania się;

• Ma szczegółową wiedzę na temat współczesnych dokonań i kierunków rozwoju public relations, marketingu, reklamy, itp.

UMIEJĘTNOŚCI:

• Posiada pogłębione umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk z obszaru komunikowania masowego, public relations, marketingu i reklamy, wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami z rzeczonych obszarów;

• Poddaje pogłębionej analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, public relations, marketingu, reklamy, planowania mediów, itp. i na tej podstawie formułuje własne opinie oraz stawia, a następnie weryfikuje hipotezy badawcze, prognozuje i modeluje złożone procesy społeczne z zakresu komunikowania;

• Posiada pogłębione umiejętności efektywnego projektowania i prowadzenia działań public relations w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz krytyczną analizę skuteczności i przydatności samodzielnie proponowanych działań;

• Posiada pogłębione umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia działań z zakresu promocji organizacji i osób z wykorzystaniem standardów najlepszych praktyk, krytycznej analizy efektywności oraz z zastosowaniem metody badawczej;

• Ma umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania rozbudowanych zadań związanych z komunikacją organizacji i podmiotów;

• Ma umiejętności niezbędne do samodzielnego proponowania rozwiązań w działaniach strategicznych public relations i marketingu medialnego, skutecznego doboru metod i środków pracy indywidualnej i grupowej;

• Posiada pogłębione umiejętności niezbędne do profesjonalnego posługiwania się narzędziami i strategiami komunikowania z publicznościami (m.in. wewnętrznego i zewnętrznego) w oparciu o nabytą wiedzę i najlepsze praktyki, jak również segmentację grup docelowych, targetyzację oraz krytyczną ocenę proponowanych działań;

• Potrafi pracować indywidualnie i współpracować w zespole w zakresie zadań związanych z działaniami public relations.

KOMPETENCJE:

• Inicjuje i organizuje działania grupowe z zakresu public relations i komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów;

• Potrafi kierować zespołami realizującymi konkretne działania i projekty public relations, potrafi pełnić rolę negocjatora i arbitra w oparciu o znajomość technik skutecznego komunikowania;

• Umie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu komunikowania, a w szczególności public relations, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki i aspekty społeczne swojej działalności;

• Przewiduje wieloaspektowe skutki społeczne, gospodarcze i prawne projektowanej i prowadzonej działalności, za które ponosi odpowiedzialność instytucjonalną i etyczną;

• Ma kompetencje do współtworzenia instytucji i organizacji publicznych, gospodarczych, prywatnych, pozarządowych i rządowych w zakresie komunikowania i public relations, podejmowania samodzielnych działań, kierowania pracami oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i ich bronienia;

• Ma rozszerzone umiejętności skutecznego komunikowania się z publicznościami na zasadach określonych w teorii public relations, komunikowania, zintegrowanego komunikowania marketingowego, etc., a także bronienia i udowadniania słuszności swoich poglądów;

• Potrafi samodzielnie i krytycznie rozwijać zdobytą wiedzę i doskonalić zdobyte umiejętności zarówno w zakresie przedmiotowym public relations, jak i pozostałych;

• Ma świadomość znaczenia i konieczności etycznego postępowania w pracy w dziedzinie public relations i pokrewnych, w szczególności w oparciu o dziedzinowe branżowe kodeksy etyczne, krajowe i zagraniczne, poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania postaw etycznych wśród branży public relations oraz społeczeństwa;

• Odpowiedzialnie projektuje, wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe;

• Postępuje profesjonalnie w projektowanych, wykonywanych i nadzorowanych zadaniach zawodowych, w szczególności z zakresu komunikowania;

• Ma umiejętności skutecznego samodzielnego pozyskiwania i krytycznego selekcjonowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, kierowania pracami mającymi na celu pozyskanie informacji, jak również umiejętności wykorzystania ich do aktywności zawodowej, prywatnej, zdobywania i doskonalenia wiedzy i umiejętności;

• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i strategiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uczestniczą w zajęciach i wykonują min. 2 grupowe projekty międzysemestralne na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: Hubert Kuliński, Łukasz Przybysz, Łukasz Zdrodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)