Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z5KOS-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium specjalistyczne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr, 3 rok (spec: PRMM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Konwersatorium specjalistyczne ma na celu prowadzenie zajęć kursowych z tematyki istotnej dla public relations. Prowadzone przez specjalistów poszczególnych dziedzin, w formie konwersatorium praktycznego. Konwersatorium specjalistyczne ma na celu prowadzenie zajęć kursowych z tematyki istotnej dla public relations. Prowadzone przez specjalistów poszczególnych dziedzin, w formie konwersatorium praktycznego.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium organizowane są spotkania tematyczne ze specjalistami w danej dziedzinie komunikacji, public relations czy marketingu. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką istotną dla branży i aktualną w danym czasie na rynku. Otwarta formuła pozwala dostosować rozkład tematyczny do aktualnych potrzeb. Cykl 30 godzin dzieli się na mniejsze bloki tematyczne. Poszczególne bloki prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. Mają charakter teoretyczno-warsztatowy.

Literatura:

Zależnie od tematyki, podana przez prowadzących.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: Hubert Kuliński, Łukasz Przybysz, Damian Ziąber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium: Kampanie Public Relations

Zajęcia obejmują zagadnienia przygotowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii Public Relations w dwóch aspektach:

1.strategii podmiotu (rynkowej, wizerunkowej, aktywności społecznej) oraz

2. metod, narzędzi i procesów zintegrowanej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu i mediów społecznościowych.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i obejmują część wykładową z licznymi odwołaniami do studiów przypadku oraz część przeznaczoną na prezentację projektów przygotowanych przez studentów, połączoną z dyskusją.

Pełny opis:

Studenci uzyskują wiedzę na temat procesu przygotowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii Public Relations na różnych etapach rozwoju organizacji i z uwzględnieniem specyfiki branżowej. Podczas zajęć zwraca się szczególną uwagę na potrzebę i umiejętność łączenia oraz syntetyzowania zagadnień z zakresu teorii komunikowania, komunikacji marketingowej, strategii marki i brandingu. Studia przypadków oraz przygotowane przez zespoły projekty kampanii Public Relations służą przybliżeniu teorii do praktyki. Projekty są prezentowane i poddane krytycznej ocenie zespołów występujących w roli klienta-zleceniodawcy. Ocena ma być formułowana przez zespół oceniający zgodnie z regułami prawidłowej informacji zwrotnej. Zespoły występują zarówno w roli agencji-konsultanta PR jak i w roli klienta-zleceniodawcy.

W ramach zajęć omawiane są (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) następujące bloki:

• Kampania Public Relations a cele strategiczne organizacji/podmiotu.

• Kampania Public Relations jako proces i zarządzanie nim

• Badania i analizy

• Określanie celów, zadań, mierników sukcesu i efektywności

• Strategia i taktyka kampanii w modelu PESO

Literatura:

1. Gregory A., Planning and Managing Public Relations Campaigns. A Strategic Approach, 2015

2. Luttrell R.M., Capizzo L.W., Public Relations Campaigns. An Integrated Approach, 2018

3. Tworzydło D., Public Relations Praktycznie, 2017

4. Seitel F.P., Public Relations w praktyce, 2003

5. Miotk A.,Jak internet zmienił Public Relations, 2016

6. Komunikacja kryzysowa, red. Anthonissen P.F., wyd.2013 lub 2010

Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, 2000

Uwagi:

Obszar wiedzy:

Absolwenci znają:

• uwarunkowania i etapy przygotowywania kampanii Public Relations,

• narzędzia analizy strategicznej,

• narzędzia i metody monitorowania oraz ewaluacji kampanii,

• warunki i zasady zarządzania projektami Public Relations w ramach organizacji i z perspektywy zewnętrznego konsultanta

• podstawowe zasady kształtowania warunków dla kreatywnej pracy zespołu

Obszar umiejętności:

Absolwent powinien posiadać następujący zakres umiejętności:

• gromadzenia, weryfikacji i krytycznej oceny informacji, wyników badań, analiz dostępnych w różnych źródłach;

• integracji kampanii z celami strategicznymi podmiotu

• formułowania kluczowych wskaźników efektów kampanii oraz mierników jej efektywności

• przygotowania oraz monitorowania budżetu, planu i harmonogramu wykorzystania zasobów

• posługiwania się narzędziami Public Relations (z uwzględnieniem Public Affairs, komunikacji wewnętrznej, sponsoringu) samodzielnie lub pod nadzorem

• prezentacji i krytycznej oceny projektu kampanii w jej wymiarze strategicznym i taktycznym

• pracy kreatywnej, współpracy w zespole

Obszar innych kompetencji:

Oprócz wiedzy teoretycznej o Public Relations oraz znajomości narzędzi i praktycznych rozwiązań, studenci mają możliwość poznania i doskonalenia swoich umiejętności współpracy w zespole, rozwoju kreatywności, przygotowania prezentacji multimedialnych i wystąpień publicznych, a także – gdy przyjmują rolę klientów - umiejętności krytycznej oceny projektów i formułowania informacji zwrotnej.

Warunki zaliczenia zajęć:

Max liczba punktów – 100

60-70 pkt. – ocena dostateczna

71-75 pkt. – oc. dostateczna +

76-85 pkt. – oc. dobra

86-90 pkt. – oc. dobra+

91-95 pkt. - oc. bardzo dobra

96-100 pkt – oc. celująca

Obecność na zajęciach 20 pkt. (możliwe 3 nieobecności; powyżej 3 nieobecności 0 punktów)

Test wiedzy 30 pkt

Część praktyczna – projekt kampanii i jego prezentacja oraz profesjonalna aktywność w roli klienta-zleceniodawcy – 50 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: Łukasz Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium: Kampanie Public Relations

Zajęcia obejmują zagadnienia przygotowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii Public Relations w dwóch aspektach:

1.strategii podmiotu (rynkowej, wizerunkowej, aktywności społecznej) oraz

2. metod, narzędzi i procesów zintegrowanej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu i mediów społecznościowych.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i obejmują część wykładową z licznymi odwołaniami do studiów przypadku oraz część przeznaczoną na prezentację projektów przygotowanych przez studentów, połączoną z dyskusją.

Pełny opis:

Studenci uzyskują wiedzę na temat procesu przygotowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii Public Relations na różnych etapach rozwoju organizacji i z uwzględnieniem specyfiki branżowej. Podczas zajęć zwraca się szczególną uwagę na potrzebę i umiejętność łączenia oraz syntetyzowania zagadnień z zakresu teorii komunikowania, komunikacji marketingowej, strategii marki i brandingu. Studia przypadków oraz przygotowane przez zespoły projekty kampanii Public Relations służą przybliżeniu teorii do praktyki. Projekty są prezentowane i poddane krytycznej ocenie zespołów występujących w roli klienta-zleceniodawcy. Ocena ma być formułowana przez zespół oceniający zgodnie z regułami prawidłowej informacji zwrotnej. Zespoły występują zarówno w roli agencji-konsultanta PR jak i w roli klienta-zleceniodawcy.

W ramach zajęć omawiane są (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) następujące bloki:

• Kampania Public Relations a cele strategiczne organizacji/podmiotu.

• Kampania Public Relations jako proces i zarządzanie nim

• Badania i analizy

• Określanie celów, zadań, mierników sukcesu i efektywności

• Strategia i taktyka kampanii w modelu PESO

Literatura:

1. Gregory A., Planning and Managing Public Relations Campaigns. A Strategic Approach, 2015

2. Luttrell R.M., Capizzo L.W., Public Relations Campaigns. An Integrated Approach, 2018

3. Tworzydło D., Public Relations Praktycznie, 2017

4. Seitel F.P., Public Relations w praktyce, 2003

5. Miotk A.,Jak internet zmienił Public Relations, 2016

6. Komunikacja kryzysowa, red. Anthonissen P.F., wyd.2013 lub 2010

Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, 2000

Uwagi:

Obszar wiedzy:

Absolwenci znają:

• uwarunkowania i etapy przygotowywania kampanii Public Relations,

• narzędzia analizy strategicznej,

• narzędzia i metody monitorowania oraz ewaluacji kampanii,

• warunki i zasady zarządzania projektami Public Relations w ramach organizacji i z perspektywy zewnętrznego konsultanta

• podstawowe zasady kształtowania warunków dla kreatywnej pracy zespołu

Obszar umiejętności:

Absolwent powinien posiadać następujący zakres umiejętności:

• gromadzenia, weryfikacji i krytycznej oceny informacji, wyników badań, analiz dostępnych w różnych źródłach;

• integracji kampanii z celami strategicznymi podmiotu

• formułowania kluczowych wskaźników efektów kampanii oraz mierników jej efektywności

• przygotowania oraz monitorowania budżetu, planu i harmonogramu wykorzystania zasobów

• posługiwania się narzędziami Public Relations (z uwzględnieniem Public Affairs, komunikacji wewnętrznej, sponsoringu) samodzielnie lub pod nadzorem

• prezentacji i krytycznej oceny projektu kampanii w jej wymiarze strategicznym i taktycznym

• pracy kreatywnej, współpracy w zespole

Obszar innych kompetencji:

Oprócz wiedzy teoretycznej o Public Relations oraz znajomości narzędzi i praktycznych rozwiązań, studenci mają możliwość poznania i doskonalenia swoich umiejętności współpracy w zespole, rozwoju kreatywności, przygotowania prezentacji multimedialnych i wystąpień publicznych, a także – gdy przyjmują rolę klientów - umiejętności krytycznej oceny projektów i formułowania informacji zwrotnej.

Warunki zaliczenia zajęć:

Max liczba punktów – 100

60-70 pkt. – ocena dostateczna

71-75 pkt. – oc. dostateczna +

76-85 pkt. – oc. dobra

86-90 pkt. – oc. dobra+

91-95 pkt. - oc. bardzo dobra

96-100 pkt – oc. celująca

Obecność na zajęciach 20 pkt. (możliwe 3 nieobecności; powyżej 3 nieobecności 0 punktów)

Test wiedzy 30 pkt

Część praktyczna – projekt kampanii i jego prezentacja oraz profesjonalna aktywność w roli klienta-zleceniodawcy – 50 pkt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)