Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D5KOSP-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium specjalistyczne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 5 semestr, 3 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium specjalistyczne ma na celu prowadzenie zajęć kursowych z tematyki istotnej dla public relations. Prowadzone przez specjalistów poszczególnych dziedzin, w formie konwersatorium praktycznego.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium organizowane są spotkania tematyczne ze specjalistami w danej dziedzinie komunikacji, public relations czy marketingu. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką istotną dla branży i aktualną w danym czasie na rynku. Otwarta formuła pozwala dostosować rozkład tematyczny do aktualnych potrzeb. Cykl 30 godzin dzieli się na mniejsze bloki tematyczne. Poszczególne bloki prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. Mają charakter teoretyczno-warsztatowy.

Literatura:

Zależnie od tematyki; podana przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna rodzaje działań public relations,

2. zna narzędzia stosowane w działaniach public relations,

3. zna praktyczne sposoby prowadzenia komunikacji marketingowej,

4. zna zasady prowadzenia poszczególnych działań PR,

5. zna różne rodzaje kampanii PR (case study).

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie dobrać rodzaj działania PR do sytuacji i wymagań klienta,

2. umie dobrać narzędzia public relations,

3. umie zaplanować i przeprowadzić kampanię PR,

4. umie ocenić kampanie PR.

INNE KOMPETENCJE

1. rozumie na czym polega działalność specjalisty public relations,

2. rozumie jak dobierać techniki PR do konkretnych sytuacji,

3. uczestniczy w dyskusji naukowo-praktycznej ze specjalistami PR,

4. nabywa doświadczenie praktyczne w działalności PR.

Metody i kryteria oceniania:

Zależne od prowadzącego:

Punktacja za projekty tematyczne

Ewentualnie także za obecność

Nieuczestniczenie w projektach skutkuje pisaniem indywidualnego testu na ocenę z zagadnień poruszanych w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz, Alicja Waszkiewicz-Raviv
Prowadzący grup: Hubert Kuliński, Łukasz Przybysz, Alicja Waszkiewicz-Raviv, Damian Ziąber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz, Alicja Waszkiewicz-Raviv
Prowadzący grup: Łukasz Przybysz, Alicja Waszkiewicz-Raviv
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)