Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public relations, komunikowanie i promocja w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2PRKP-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public relations, komunikowanie i promocja w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu prezentowane są i omawiane treści związane z public relations i komunikacją społeczną oraz marketingową, dotyczące najnowszych i interesujących trendów obecnych w Polsce i na świecie. Zajęcia mają za zadanie wprowadzić studentów w tematykę komunikacji społecznej i marketingowej poprzez prezentację, dyskusję i zderzenie opinii. Ich celem jest także zbudowanie podstawowego korpusu wiedzy, rozbudzenie i skanalizowanie zainteresowań z zakresu public relations i komunikacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są i omawiane treści związane z public relations i komunikacją społeczną oraz marketingową, dotyczące najnowszych i interesujących trendów obecnych w Polsce i na świecie. Zajęcia mają za zadanie wprowadzić studentów w tematykę komunikacji społecznej i marketingowej poprzez prezentację, dyskusję i zderzenie opinii. Ich celem jest także zbudowanie podstawowego korpusu wiedzy, rozbudzenie i skanalizowanie zainteresowań z zakresu public relations i komunikacji.

Pełny opis:

Zajęcia autorskie w formie konwersatorium, zaprojektowane i przewidziane specjalnie dla słuchaczy rozpoczynających studia z zakresu public relations. W tym celu treści i tematyka zostały tak dobrane, by zaspokoić zarówno potrzebę zbudowania podstawowego korpusu wiedzy z zakresu tematyki specjalności studiów, jak i skanalizować zainteresowania studentów. Zajęcia odpowiadają na potrzeby studentów, ponieważ każdorazowo tematyka jest proponowana, uzgadniana i konsultowana z aktualną grupą uczestników.

Zajęcia celowo mają charakter maksymalnie otwarty, konwersatoryjny; składają się z części wprowadzającej, części poświęconej przedstawieniu i dyskusji nad bieżącymi, interesującymi tematami, istotnymi dla branży komunikacyjnej oraz z części prezentacyjno-dyskusyjnej zawierającej prezentacje grupowe studentów, połączone z dyskusją.

Studenci mają możliwość wyboru tematów spośród zaproponowanych przez prowadzącego lub mogą zgłaszać własne; jest to podstawowe założenie tego przedmiotu, przez co realizowany jest model akademickiej dyskusji moderowanej, co ma za zadanie zarówno rozbudzić ciekawość studentów, jak i wnieść wkład w tworzenie korpusu wiedzy, wymaganej na dalszych etapach studiów specjalizacyjnych.

Na zajęciach poruszane są tematy m.in.:

- Różnice i podobieństwa pomiędzy dziedzinami komunikacji: PR, promocją, reklamą, marketingiem, dziennikarstwem itp.

- Kierunki rozwoju dziedzin profesjonalnej komunikacji

- Trendy w komunikacji, public relations, promocji etc.

- Różnice w rozwoju i prowadzeniu komunikacji i PR na świecie i w Polsce

- Problemy, szanse i zagrożenia dla dziedzin profesjonalnej komunikacji i in.

Literatura:

Portale branżowe polskie i zagraniczne, m.in.:

- proto.pl

- prdaily.com

- wirtualnemedia.pl i inne

Czasopisma branżowe, m.in.:

- "Press"

- "Marketer+" i inne

Literatura i czasopisma naukowe, m.in.:

- "Studia Medioznawcze"

- "Central European Journal of Communication"

- bieżące artykuły z dziedziny public relations i komunikacji społecznej dostępne w zasobach elektronicznych BUW

- A. Miotk, "Nowy PR", Lublin 2016

- W. Budzyński, "Public relations", Warszawa 2018

- P. Kotler i in., "Marketing 4.0", Warszawa 2017

- D.M. Scott, "Nowe zasady marketingu i PR", Warszawa 2009

i inne w miarę bieżących potrzeb.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Dwa projekty grupowe - prezentacja, dyskusja i ocena

Kryteria ustalane za każdym razem z grupą słuchaczy; w razie potrzeby możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie pisemnej (esej lub inna wybrana)

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: Łukasz Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)