Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-16
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna 2500-K305N9

Założenia (opisowo):

Tylko dla specjalizacji

Skrócony opis:

Zajęcia stażowe odbywają się w placówce oświatowej (szkoła) i umożliwiają studentom zapoznanie się zarówno z metodami diagnozy pedagogicznej, jak i pracy reedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przeprowadzenia diagnozy trudności w nauce dziecka będącego na początkowym etapie edukacji szkolnej (klasy 0 -3)

(umiejętność przeprowadzenia wywiadu z rodzicami, nauczycielem, obserwacja dziecka podczas zajęć lekcyjnych, dobranie technik diagnostycznych)

Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć reedukacyjnych uwzględniających zdiagnozowane wcześniej problemy ucznia Umiejętność sformułowanie informacji zwrotnej dla rodziców i nauczycieli uwzględniającej diagnozę trudności dziecka oraz sugestii do dalszej pracy z dzieckiem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Miękisz
Prowadzący grup: Aneta Miękisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia stażowe odbywają się w placówce oświatowej (szkoła) i umożliwiają studentom zapoznanie się zarówno z metodami diagnozy pedagogicznej, jak i pracy reedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne.

Studenci przeprowadzają diagnozę trudności w nauce dziecka będącego na początkowym etapie edukacji szkolnej (klasy 0 -3) a następnie opracowują

Literatura:

Sugerowana literatura:

1. Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: ZYsk.

2. Gąsowska T, Pietrzak-Stępkowska Z. (1994). Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.

3. Grabałowska K., Kastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M. (1995). Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo: TNOIK DOM ORGANIZATORA, Toruń.

4. Gruszczyk - Kolczyńska E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP.

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (1999a). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu. Warszawa: WSiP.

6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (1999b). Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Program nauczania. Wychowanie przedszkolne. Warszawa: WSiP.

7. Grzelachowska H. (1996). Ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: Wyd. Seven Sea.

8. Kaja B. (1995). Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.

9. Jastrząb J. (1994). Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych dzieci dyslektycznych. CMP Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

10. Mickiewicz, J. (1995). Jedynka z ortografii. Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. Toruń: Dom organizatora TNOIK.

11. Mickiewicz J. (1999). Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Zeszyt 1/2/3. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.

12. Pętlewska H. (1999). Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls.

13. Wilgocka-Okoń, B. (1971). O badaniu dojrzałości szkolnej. Warszawa: PZWS.

14. Zakrzewska B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu - modele ćwiczeń. WSiP.

literatura uzupełniająca:

1) Bogdanowicz M. & Szlagowska D. (1996). Piosenki do rysowania. Gdańsk: Fucus.

2) Bogdanowicz M. & Tomaszewska M. (1993). Piosenki na literki. Gdańsk: Elfax

3) Filip H., Rams T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls.

4) Gruszczyk - Kolczyńska E. (1989). Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. IWZZ.

5) Gruszczyk - Kolczyńska, E. & Dobosz, K. & Zielińska E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa; WSiP.

6) Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000). Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. Warszawa: WSiP.

7) Pietniun M. (1992). Zabawy graficzne. Gdańsk: Wyd. M. Rożak.

8) Pietniun M. (1992). Zabawy ortograficzne. Cz I-III. Gdańsk: Wyd. Andromeda - M. Rożak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)