Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-2-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw logiki oraz podstawowych pojęć filozoficznych.

Zainteresowanie badaniami psychologicznymi, znajomość przynajmniej pobieżna literatury popularnonaukowej poświęconej badaniom psychologicznym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

. Wykład poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę badań psychologicznych. Tematem zajęć będzie specyfika psychologii jako nauki, przebieg procesu badawczego, status pojęć psychologicznych oraz charakterystyka metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki. Wykład obejmować będzie również elementy filozofii nauki.

Pełny opis:

Wykład omawia podstawy badań naukowych w zakresie psychologii. Omawiana jest definicja nauki i relacja między wiedzą potoczną a naukową, zagrożenia wynikające z postprawdy, specyfika psychologii, planowanie i prowadzenie badań empirycznych w tym zakresie.

Przedmiotem rozważań będą metody eksperymentalne i nieeksperymentalne, tworzenie wskaźników i narzędzi badawczych, badawczego, status pojęć psychologicznych. Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki.

Uzupełnieniem wykładu jest zestaw lektur. Literatura obowiązkowa obowiązuje na egzaminie również w zakresie tematów nie poruszanych w czasie wykładu, zadaniem literatury uzupełniającej jest poszerzenie wiedzy i dodatkowe wyjaśnienie wykładanych zagadnień. Opanowane podstaw wiedzy wymaganej na egzaminie winno zająć przeciętnie ok. 60 godzin, biegłe opanowanie całości poruszanych zagadnień około 120 godzin.

Literatura:

Obowiązkowa:

Bogdan Wojciszke (2004) "Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii".(w:) J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN

Brzeziński,J. (1997) Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Uzupełniająca:

Choynowski, M., (1971) Pomiar w psychologii (w) Kozielecki J., (red.) Problemy psychologii matematycznej, Warszawa: PWN

Carnap, R. (2000) Wprowadzenie do filozofii nauki Warszawa: Aletheia

Hempel, C.G. (2001) Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa: Aletheia

King, B., Minium, E.W. (2009) "Statystyka dla psychologów i pedagogów", Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student wyjaśnia specyfikę psychologii jako nauki empirycznej, odróżnia wiedzę naukową od potocznej, odnosi pojęcia z zakresu filozofii nauki do wiedzy psychologicznej, rozróżnia obiektywny, subiektywny i intersubiektywny poziom wiedzy o rzeczywistości, formułuje prawidłowe definicje teoretyczne i operacyjne, wskazuje błędy w definicjach, projektuje wskaźniki pojęć psychologicznych, omawia nadznaczenie pojęć w psychologii, projektuje proste eksperymenty psychologiczne, wymienia i omawia reguły etyczne dotyczące badań psychologicznych.

Umiejętności

Student ocenia i interpretuje wyniki badań empirycznych w zakresie psychologii.

Kompetencje społeczne

Student rozumie konsekwencje irracjonalnych wyjaśnień zjawisk psychologicznych dla społeczeństwa, kluczową rolę rzetelności i uczciwości naukowej w dochodzeniu do prawdy o naturze człowieka. Potrafi ocenić badania naukowe z perspektywy etycznej. W relacji do autorytetów naukowych zachowuje zarówno szacunek jak i krytycyzm.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, obejmujący zarówno pytania o wiadomości z zakresu psychologii, jak i przykłady wymagające jej zastosowania, a zatem wykazania się umiejętnościami i kompetencjami.

Słuchacze otrzymują zestaw testów z lat ubiegłych, wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

Próg zaliczenia wynosi 60% punktów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)