Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D6ZZLO
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o podstawowych kierunkach, zasadach, metodach i technikach zarządzania organizacjami.

Cechy współczesnych organizacji oraz ich rola i miejsce w otoczeniu.

Wiedza na temat procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym głównych elementów i etapów tworzenia programu ZZL w firmie.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne w zakresie budowania wizerunku pracodawcy, rekrutacji, wprowadzania do firmy nowych pracowników, motywowania oraz oceniania pracowników.

Znajomość wybranych instrumentów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie zarządzania personelem stosowanych w sektorze przedsiębiorstw.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zarządzanie organizacjami – podstawy

Współczesne organizacje w ujęciu systemowym

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Wizerunek pracodawcy o procesy komunikacji w organizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przykłady

Pełny opis:

Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi 

Czynniki wpływające na zachowanie pracowników w organizacji

Rekrutacja – perspektywa pracodawcy

Rekrutacja – perspektywa kandydata

Onboarding – wprowadzenie do firmy

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników

Pozyskiwanie zasobów ludzkich

Uczenie się i rozwój

Wydajność i wynagradzanie pracowników

Stosunki pracy

Polityka i praktyka ZZL

Umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Zestawy narzędzi przydatnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Literatura:

Julia Kubisa. "Trzy światy męskiej pracy – stałość i zmiana wzorów w zmaskulinizowanych zawodach". Studia Socjologiczne 3:171-196.

Michael Armstrong, Stephen Taylor, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydanie VI zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Praktyki HRM. Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku. Infor PL SA 2016.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

- zna i rozumie istotę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

- zna i rozumie teorie opisujące normy i reguły dotyczące zarządzania zasobami ludzkim w organizacji, a także uwarunkowania oraz konsekwencje ich stosowania,

- potrafi ocenić procesy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

- potrafi zbudować, zarządzać i działać w ramach zespołu zadaniowego zajmującego się działaniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,

- jest gotów/gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uwzględniania opinii ekspertów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajęcia posłużą realizacji następujących efektów uczenia się określonych w programie studiów:

Student/tka zna i rozumie podstawowe kierunki, zasady, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji (K_W01).

Student/tka zna i rozumie istotę procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz główne elementy i etapy tworzenia programu ZZL w danej firmie (K_W03).

Student/tka potrafi ocenić procesy zachodzące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji oraz kierować ich przebiegiem (K_U04).

Student/tka potrafi zbudować oraz zarządzać zespołem zadaniowym w obszarze realizacji celów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji, a także współpracować aktywnie z osobami tworzącymi taki zespół (K_U08).

Student/tka jest gotów/gotowa do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji oraz uwzględnienia ekspertów w określaniu priorytetów w realizacji konkretnych zadań w tym obszarze (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywny udział w zajęciach, praca zaliczeniowa.

Jeśli student/tka ma ponad 2 nieobecności, to konieczne jest zaliczenie na dyżurze prowadzącego w terminie do dwóch tygodni od nieobecności. Gdy zaistnieją ponad 4 nieobecności, wówczas student/ka jest nieklasyfikowany/na z przedmiotu. W sytuacji wystąpienia brak zaliczenia nieobecności trzeciej lub czwartej również dochodzi do nieklasyfikowania.

Praca zaliczeniowa: raport analizujący wybrane aspekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ok. 30 slajdów w formie prezentacji. Format raportu: cyfrowy, wysłany jako plik PDF

Realizacja zadań – aktywność jako grupowy zespół projektowy.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Potocki
Prowadzący grup: Przemysław Potocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)