Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methodology of psychological research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-MPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Methodology of psychological research
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

liczba godzin zajęć: 20

Stosowane metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, omawianie lektur.

Pełny opis:

Kurs został zaprojektowany jako wstęp do zrozumienia procesu tworzenia wiedzy naukowej. Część pierwsza poświęcona jest elementom filozofii nauki (prawda naukowa jest rozumiana jako adekwatność między modelem teoretycznym a obserwowanym światem). Część druga obejmuje strukturę procesu badawczego w psychologii, i opiera się na rozróżnieniu między badaniami eksploracyjnymi i konfirmacyjnymi (ich struktura, zasady i strategia analizy danych). Część trzecia, dotycząca zagadnień teorii pomiaru i operacjonalizacji będzie obejmowała zarówno konstrukcję narzędzi (klasyczną i w modelu IRT) jak też zasady konstrukcji eksperymentu i elementy analizy danych niereaktywnych. Omówione zostaną też podstawowe zagadnienia wiążące się ze stosowaniem statystyki w badaniach psychologicznych. Ostatnia część wykładu obejmuje metodologię metanalizy i związek między nauką a środowiskiem społecznym, oparty na teorii dyfuzji innowacji.

Literatura:

Wykaz literatury związanej z przedmiotem:

Lektura obowiązkowa

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices.

Lektura uzupełniająca

Popper, K. Three Worlds

Popper, K. The Logic of scientific discovery

Open Science Collaboration (2015) The reproducibility of psychological science. Science 349, aac4716.

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(11), 2600-2606.Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to do a systematic review: a best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. Annual review of psychology, 70, 747-770.

Shiker, M. (2012). Multivariate Statistical Analysis. British Journal of Science, 55(1)

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

• Wiedza:

Zna i rozumie:

o metodologię badań naukowych w psychologii

o zasady upowszechniania wyników naukowych (także w trybie otwartego dostępu).

o podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

• Umiejętności:

Potrafi:

o wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

 definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

 rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

 wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

• Kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

o Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk społecznych, w tym

o Krytycznej oceny dorobku naukowego w ramach psychologii

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

W przypadku braku wymaganych obecności może napisać pracę dodatkową (zakres ustalany jest indywidualnie w zależności od tematyki opuszczonych zajęć).

W przypadku oceny niedostatecznej z pracy zaliczeniowej Student ma prawo do dodatkowej konsultacji oraz złożenia drugiej pracy zaliczeniowej na tych samych zasadach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Zaliczenie na podstawie ustrukturalizowanej recenzji wybranego artykułu empirycznego. Recenzja opierać się będzie na odniesieniu się do szeregu zagadnień. Student może samodzielnie wybrać artykuł, jednak musi on uzyskać akceptację prowadzącego.

Kryteria oceniania:

Student przedstawiając recenzję musi wykazać się osiągnięciem przynajmniej 60% ocenianych efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)