Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215PARAZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
geologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Flora i Fauna 1400-112FF
Flora i Fauna D dla MSOŚ 1400-MW-FF
Wstęp do biologii 1000-711WBI
Wstęp do biologii 1100-1BB03
Wstęp do biologii 1400-111WDB
Wstęp do biologii 1400-MW-WBIOL2
Zoologia 1400-111ZOO
Zoologia M 1400-111ZOO-M

Założenia (lista przedmiotów):

Biologia i ekologia mięczaków słodkowodnych 1400-235BEMS
Biologia i ekologia ryb słodkowodnych 1400-236BERS
Ekologia i ewolucja interakcji międzygatunkowych. I. Konkurencja i drapieżnictwo 1400-215FWOR.KiP
Ekologia i ewolucja interakcji międzygatunkowych. II. Pasożytnictwo i mutualizm 1400-215FWOR.PiM
Fizjologia zwierząt i człowieka 1400-114FZ
Fizjologia zwierząt M 1400-124FZ-M
Immunologia 1400-216IMM
Immunologia -W 1400-216IMM-W

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do pasożytnictwa różnorodnych grup taksonomicznych, gatunków pasożytniczych zwierząt i człowieka. Omówienie pasożytniczych Protista i Animalia; ich systematyki, biologii, cykli rozwojowych, sposobów szerzenia się w środowisku i transmisji, epidemiologii chorób pasożytniczych. Scharakteryzowanie różnych form pasożytnictwa. Wyjaśnienie terminologii dotyczącej pasożytów, wektorów i żywicieli oraz ich wzajemnych interakcji. Omówienie znaczenia pasożytnictwa dla ekosystemów antropogenicznych i naturalnych oraz człowieka. Wskazanie mechanizmów warunkujących powstanie pasożytnictwa i jego ewolucję na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Biologia pasożytniczych Eukaryota. Różnorodność biologiczna pasożytów uwarunkowana filogenetyczne i przez czynniki środowiskowe na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Systematyka, morfologia, cykl życiowy i fizjologia. Patogeniczność pasożytniczych inwazji i epidemiologia chorób wywołanych przez pasożyty. Zróżnicowanie i ewolucja i oddziaływania w układzie pasożyt-żywiciel.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są morfologii i biologii pasożytów należących do pierwotniaków, kolcogłowów, nicieni, płazińców i stawonogów oraz podstawowej diagnostyce zarażeń gatunkami pasożytującymi u człowieka i zwierząt udomowionych. Wszechstronnie omawiane są pasożyty współcześnie zagrażające człowiekowi (m. in. Babesia sp., Trypanosoma sp., Cryptosporidium sp., Toxoplasma sp., Toxocara sp., Taenia sp., Echinococcus sp.)

Celem ćwiczeń jest prezentacja wybranych gatunków oraz nauka rozpoznawania pasożytów na podstawie ich cech morfologicznych i markerów genetycznych. Studenci poznają formy troficzne, dyspersyjne i inwazyjne pasożytów oraz drogi zarażenia i czynniki ryzyka inwazji. Prezentowana jest także biologia kleszczy i innych stawonogów biorących udział w przenoszeniu patogenów.

Studenci poznają podstawowe metody wykrywania pasożytów: sporządzanie rozmazów, flotację (wykrywanie jaj i cyst pasożytów), hodowlę larw nicieni, sekcję parazytologiczną.

Prezentowane są metody diagnostyczne stosowane w parazytologii: różne techniki barwienia rozmazów (Giemsa, Ziehl-Neelsen, Chromotrop 2R), metody fluorescencyjne i immunofluorescencyjne (IFA, FISH) oraz techniki molekularne (PCR) i bioinformatyczne.

Literatura:

1.Adl S.M., Simpson A.G.B., Lane Ch.E., et al. (2012). The Revised Classification of Eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429–493

2. Bush, A.O. et al. (2001). Parasitism. The diversity and ecology of animal parasites. Cambridge University Press, Cambridge.

3. Combes C. (1999). "Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania". PWN, Warszawa.

4. Cox, F.E.G. (1993). "Modern Parasitology" Blackwell Scietific Publicatiois, Oxford.

5. Deryło, A. et al. (2002). "Parazytologia i akaroentomologia medyczna". PWN, Warszawa.

6. Melhorn, H. (1988). "Parasitology in Focus", Springer-Verlag, Berlin.

7. Kadłubowski R., Kurnatowska A. 1999. "Zarys parazytologii lekarskiej" PWL, Warszawa

8. Niewiadomska K. Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. "Zarys parazytologii ogólnej"Wydawnictwo Naukowe PWN

9. Pojmańska T. Niewiadomska K. Okulewicz A. 2005. "Robaki pasożytnicze w ekosystemach wodnych i lądowych" Instytut Parazytologii PAN, Warszawa

10. Smyth J.D. 1994. "Introduction to Animal Parasitology" Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

Student rozumie zjawisko pasożytnictwa wśród Prostista i Animalia., a szczególnie będzie posiadał wiedzę o systematyce, morfologii, biologii, patogeniczności pasożytów i epidemiologii chorób pasożytniczych zwierząt dzikich, udomowionych i człowieka. Relacje w układzie pasożyt-żywiciel rozpoznaje na poziomie molekularnym i osobniczym w populacji i ekosystemie. Poprawnie interpretuje znaczenie pasożytnictwa w ewolucji, funkcjonowania ekosystemu oraz dla zdrowia zwierząt i człowieka. Krytycznie ocenia i poddaje selekcji informacje przekazywane przez media i dotyczące zagrożeń wynikających z inwazji pasożytniczych.

WIEDZA

1. Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel na poziomie osobnika, populacji i ekosystemu. K-W05BI1, K_W06BI1, K_W07BI1, K_W09BI1, K_W01BI2, K_W02BI2

2. Zna różnorodność biologiczną pasożytów, rozumie zjawiska i procesy, które kształtują specyficzność układu pasożyt-żywiciel w czasie i przestrzeni. K_W10BI1, K_W03BI2, K_W04BI2

3. Zna i opisuje mechanizmy ewolucji pasożytnictwa za pomocą metodyki bioinformatycznej K_W11BI1, K_W12BI1, K_W04BI2, K_W05BI2, K_W07BI2, K_W09BI2, K_W18BI, 1K_W18BI2

4. Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii parazytologicznej, patogeniczności pasożytów i epidemiologii chorób pasożytniczych stosując słownictwo specjalistyczne w języku polskim i angielskim na poziomie B2. K_W05BI1, K_W09BI1, K_W06BI2, K_W10BI2, K_W13BI2

5. Zna uwarunkowania środowiskowe rozwoju i funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel; identyfikuje zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt ze strony pasożytów. Rozumie zasady zwalczania inwazji pasożytniczych K_W10BI1, K_W10BI2, K_W13BI2, K_W14BI2, K_W19BI1, K_W19BI2

6. Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze stosowane w parazytologii i właściwie je wykorzystuje do rozwiązywania postawionych zadań. Dostrzega konieczność stosowania zaawansowanych metod badawczych (K_W010BI1, K_W010BI2)

7. Zna zaawansowane techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe stosowane w badaniach parazytologicznych (K_W012BI1, K_W012BI2)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykorzystuje wiedzę do interpretacji pasożytnictwa na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Umie analizować dane o biologii pasożytów w odniesieniu do epidemiologii chorób pasożytniczych. K_U01BI1,K_U01BI2, K_U04BI1,

2. Posługuje się i rozumie język naukowy w stopniu umożliwiającym korzystanie ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej poświęconej szeroko pojętej parazytologii przynajmniej na poziomie B2 K_U03BI1, K_U03BI2,

3. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i mediów. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania i interpretowania danych parazytologicznych wyników badań na podstawie danych z różnych źródeł K_U04BI1, K_U04BI2, , K_U09BI2)

4. Samodzielnie planuje swoją karierę wykorzystując wiedzę parazytologiczną K_U10BI1, (K_U13BI2)

5. Wykazuje umiejętność postępowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego pasożytami (K_U12BT2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Poszerza zainteresowania parazytologiczne w kontekście interdyscyplinarnym oraz w medycynie i weterynarii (K_K01BI1, K_K01BI2 K-K03BI1)

2. Rozumie i umie przekazać nowa wiedzę parazytologiczną jest odpowiedzialny za swoją aktywność informacyjną w społeczeństwie (K_K03BI1, K_K03BI1, K_K04BI1, K_K02BI2, K_K03BI2, K_K11BI2)

3. Wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas zdobywania i interpretowania wiedzy z zakresu parazytologii i jej zastosowania praktycznego. Rozumie konieczność doskonalenia zawodowego K_K06BI1, K_K08BI1, K_K10BI2, K_K07BI2)

4. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających z badań parazytologicznych (K_K07BT2, K_K08BI2)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Zna różnorodność biologiczną pasożytów, rozumie zjawiska i procesy, które kształtują specyficzność układu pasożyt-żywiciel w czasie i przestrzeni ewolucyjnej.

Rozumie wzajemne pokrewieństwo między pasożytami i zna metodologię ustalającą ich pokrewieństwo na poziomie genomu.

Ma wiedzę i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii parazytologicznej patogeniczności pasożytów i epidemiologii chorób pasożytniczych.

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze stosowane w parazytologii i właściwie je wykorzystuje do rozwiązywania postawionych zadań.

Posiada wiedzę o zasadach BHP i zasadach ergonomii, zapewniających bezpieczną pracę w laboratorium o profilu parazytologicznym.

Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej oraz umie wyjaśnić zasady ich działania.

Posługuje się językiem naukowym ojczystym i obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie literatury naukowej poświęconej parazytologii przynajmniej na poziomie B2.

Umie przedstawić i analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę.

Uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez opiekuna.

Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i mediów.

Poszerza zainteresowania parazytologiczne w kontekście interdyscyplinarnym oraz w medycynie i weterynarii.

Rozumie podstawowe zasady bezpiecznego eksperymentu biologicznego i umie postępować w stanach zagrożenia.

Wykazuje umiejętność pracy w zespole.

Rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny w postaci testu złożonego z ok. 50 pytań zamkniętych i otwartych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bednarska
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarska, Maria Doligalska, Katarzyna Goździk, Ludmiła Szewczak, Renata Welc-Falęciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Link do formularza: https://forms.gle/edN952qBgFAymsXq6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)