Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia wokół nas – zajęcia laboratoryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-CHWN-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia wokół nas – zajęcia laboratoryjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Nanoinzynieria; przedmioty do wyboru
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem głównym przedmiotu jest nabycie przez studentów kierunków humanistycznych i społecznych poprawnej wiedzy dotyczącej zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas i wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się tą wiedzą.

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest nabycie przez studentów kierunków humanistycznych i społecznych poprawnej wiedzy dotyczącej zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas i wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się tą wiedzą poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, opracowywanie kart dokumentujących pracę laboratoryjną, a także wykonywanie prac domowych. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w wymiarze 2h. Studenci wykonywać będą samodzielnie ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z poniższym harmonogramem tematycznym:

Tematyka zajęć:

1. Jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym?

-O czytaniu chemicznych „znaków drogowych”.

2. Dlaczego modra kapusta może być czerwona?

-O wskaźnikach kwasowo-zasadowych.

3. Dlaczego modra kapusta może być czerwona?

-O wskaźnikach kwasowo-zasadowych. c.d.

4. Jakie barwy mają sztuczne ognie?

-O pochodzeniu barw płomieni.

5. Dlaczego barwniki mogą „wędrować” ?

-O chromatografii jako metodzie rozdziału substancji.

6. Jak „wyhodować” kryształ?

-O rozpuszczaniu i rozpuszczalności substancji.

7. Jak ekologicznie sprzątać?

-O myciu i praniu

8. Dlaczego galaretka nie tężeje?

-O wiązaniach peptydowych.

9. Jak wykryć cukry w produktach spożywczych?

-O substancjach słodzących.

10. Jak „wpienić” ziemniaka?

-O tym, co przyspiesza rozkład wody utlenionej.

11. Czy tłuszcze nasycone są naprawdę nasycone?

-O NNKT.

12. Co ma wspólnego „kret” z mydłem?

-O produkcji mydeł.

13. Czy powinniśmy bać się fenoli?

- O właściwościach tanin.

14. Dlaczego kwaśne deszcze niszczą marmurowe budowle?

- O destrukcyjnym działaniu kwaśnych deszczy.

Literatura:

1. Angelika Gumkowska "Laboratorium w szufladzie. Chemia", Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015, Warszawa.

2. Tomasz Pluciński "Doświadczenia chemiczne", Adamantan, 1997, Warszawa.

3. Maria Stankiewicz, Maria Wawrzyniak-Kulczyk "Poznaj. Zbadaj. Chroń środowisko, w którym żyjesz", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, Warszawa.

4.Witold Mizerski "Tablice chemiczne", Adamantan, 2013, Warszawa.

5. Natalia Wanda Skinder "Chemia a ochrona środowiska", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, Warszawa.

6. Stefan Sękowski "Bazar chemiczny", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981, Warszawa.

7. Stefan Sękowski "Drugi bazar chemiczny", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, Warszawa.

8. Stefan Sękowski "Ciekawe doświadczenia", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1964, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza: Student zna:

- znaczenie piktogramów pojawiających się na opakowaniach produktów;

- podstawowy sprzęt chemiczny;

- podstawowe pojęcia związane ze wskaźnikami alkacymetrycznymi i ich stosowaniem;

- pochodzenie barw płomieni;

- podstawy chromatografii;

- pojęcia rozpuszczania i rozpuszczalności oraz czynniki na nie wpływające;

- budowę mydeł i mechanizm mycia;

- sposób działania enzymów, w tym zawartych w niektórych roślinach (np. kiwi, ananasie, papai);

- reakcje pozwalające na wykrycie fenoli (głównie polifenoli) i cukrów w produktach spożywczych;

- reakcje pozwalające na wykrycie nienasyconości tłuszczów w produktach spożywczych;

- sposób powstawania i działanie kwaśnych deszczy na środowisko.

Umiejętności. Student potrafi:

- bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym;

- wnikliwie obserwować i tłumaczyć zachodzące wokół zjawiska;

- prowadzić pracę laboratoryjną w oparciu o instrukcję działania;

- rzetelnie prowadzić dokumentację podjętych działań laboratoryjnych;

- posługiwać się poprawną chemicznie terminologią;

- odnajdywać typowe błędy chemiczne pojawiające się w informacjach prasowych.

Kompetencje. Student:

- dba o jakość i staranność działań;

- podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki;

- wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji;

- rozumie potrzebę posługiwania się merytorycznie poprawnym językiem nauki i dbałości o środowisko naturalne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie:

- uczestnictwa w zajęciach

- zaliczenia kart pracy

- wykonania pracy domowej (implementowanej na platformie Kampus)

Rejestr obecności będzie prowadzony podczas zajęć (sprawdzanie listy obecności).

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu wynosi 2.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po wykonaniu pracy domowej i zaliczeniu kart pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest nabycie przez studentów kierunków humanistycznych i społecznych poprawnej wiedzy dotyczącej zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas i wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się tą wiedzą poprzez uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie eksperymentalnych prac domowych. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w wymiarze 2h. Studenci wykonywać będą samodzielnie część eksperymentalną zgodnie z poniższym harmonogramem tematycznym:

Tematyka zajęć:

1. Jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym?

-O czytaniu chemicznych „znaków drogowych”.

2. Dlaczego modra kapusta może być czerwona?

-O wskaźnikach kwasowo-zasadowych.

3. Jakie barwy mają sztuczne ognie?

-O pochodzeniu barw płomieni.

4. Dlaczego barwniki mogą „wędrować” ?

-O chromatografii jako metodzie rozdziału substancji.

5. Jak „wyhodować” kryształ?

-O rozpuszczaniu i rozpuszczalności substancji.

6. Jak ekologicznie sprzątać?

-O myciu i praniu

7. Dlaczego galaretka nie tężeje?

-O wiązaniach peptydowych.

8. Jak wykryć cukry w produktach spożywczych?

-O substancjach słodzących.

9. Jak „wpienić” ziemniaka?

-O tym, co przyspiesza rozkład wody utlenionej.

10. Czy tłuszcze nasycone są naprawdę nasycone?

-O NNKT.

11. Co ma wspólnego „kret” z mydłem?

-O produkcji mydeł.

12. Czy powinniśmy bać się fenoli?

- O właściwościach tanin.

13. Dlaczego kwaśne deszcze niszczą marmurowe budowle?

- O destrukcyjnym działaniu kwaśnych deszczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest nabycie przez studentów kierunków humanistycznych i społecznych poprawnej wiedzy dotyczącej zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas i wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się tą wiedzą poprzez uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie eksperymentalnych prac domowych. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w wymiarze 2h. Studenci wykonywać będą samodzielnie część eksperymentalną zgodnie z poniższym harmonogramem tematycznym:

Tematyka zajęć:

1. Jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym?

-O czytaniu chemicznych „znaków drogowych”.

2. Dlaczego modra kapusta może być czerwona?

-O wskaźnikach kwasowo-zasadowych.

3. Jakie barwy mają sztuczne ognie?

-O pochodzeniu barw płomieni.

4. Dlaczego barwniki mogą „wędrować” ?

-O chromatografii jako metodzie rozdziału substancji.

5. Jak „wyhodować” kryształ?

-O rozpuszczaniu i rozpuszczalności substancji.

6. Jak ekologicznie sprzątać?

-O myciu i praniu

7. Dlaczego galaretka nie tężeje?

-O wiązaniach peptydowych.

8. Jak wykryć cukry w produktach spożywczych?

-O substancjach słodzących.

9. Jak „wpienić” ziemniaka?

-O tym, co przyspiesza rozkład wody utlenionej.

10. Czy tłuszcze nasycone są naprawdę nasycone?

-O NNKT.

11. Co ma wspólnego „kret” z mydłem?

-O produkcji mydeł.

12. Czy powinniśmy bać się fenoli?

- O właściwościach tanin.

13. Dlaczego kwaśne deszcze niszczą marmurowe budowle?

- O destrukcyjnym działaniu kwaśnych deszczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest nabycie przez studentów kierunków humanistycznych i społecznych poprawnej wiedzy dotyczącej zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas i wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się tą wiedzą poprzez uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie eksperymentalnych prac domowych. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w wymiarze 2h. Studenci wykonywać będą samodzielnie część eksperymentalną zgodnie z poniższym harmonogramem tematycznym:

Tematyka zajęć:

1. Jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym?

-O czytaniu chemicznych „znaków drogowych”.

2. Dlaczego modra kapusta może być czerwona?

-O wskaźnikach kwasowo-zasadowych.

3. Jakie barwy mają sztuczne ognie?

-O pochodzeniu barw płomieni.

4. Dlaczego barwniki mogą „wędrować” ?

-O chromatografii jako metodzie rozdziału substancji.

5. Jak „wyhodować” kryształ?

-O rozpuszczaniu i rozpuszczalności substancji.

6. Jak ekologicznie sprzątać?

-O myciu i praniu

7. Dlaczego galaretka nie tężeje?

-O wiązaniach peptydowych.

8. Jak wykryć cukry w produktach spożywczych?

-O substancjach słodzących.

9. Jak „wpienić” ziemniaka?

-O tym, co przyspiesza rozkład wody utlenionej.

10. Czy tłuszcze nasycone są naprawdę nasycone?

-O NNKT.

11. Co ma wspólnego „kret” z mydłem?

-O produkcji mydeł.

12. Czy powinniśmy bać się fenoli?

- O właściwościach tanin.

13. Dlaczego kwaśne deszcze niszczą marmurowe budowle?

- O destrukcyjnym działaniu kwaśnych deszczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)