Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody elektroanalityczne w chemii materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON5Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody elektroanalityczne w chemii materiałów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Po zakończeniu wykładu student powinien wykazać się wiedzą ogólną w zakresie metodologii badań elektrochemicznych ciał stałych (w szczególności warstw ? elektrod modyfikowanych), doboru odpowiednich technik elektroanalitycznych, oraz umiejętnościami wyszukiwania informacji z literatury w tej dziedzinie

Pełny opis:

Wykład będzie obejmował obok "klasycznych" aspektów elektrod modyfikowanych cienkimi warstwami (w tym polimerowymi), wybrane podstawowe zagadnienia metodologiczne i chemiczne dotyczące materiałów redoks, polimerów przewodzących, kompozytowych układów hybrydowych (organiczno-nieorganicznych), a także możliwości zastosowań w chemii analitycznej (sensory i biosensory amperometryczne), w elektrokatalizie (ogniwa i bioogniwa paliwowe), w kondensatorach ładunku typu redoks, w ochronie przed korozją, elektronice molekularnej i w wyświetlaczach (elektrochromowych luminiscencyjnych).

Literatura:

1. G. Inzelt, w "Electroanalytical Chemistry" pod redakcją A. J. Barda, tom 18; rozdział p.t. "Modified Electrodes" Marcel Dekker, New York, 1994.

2.P. J. Kulesza, M. A. Malik, w "Interfacial Electrochemistry" pod redakcją A. Więckowskiego, tom 23, pod tytułem "Solid-State Voltammetry", Marcel Dekker, New York, 1999.

3. A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods, John Wiley & Sons, 2001.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu studenci zapoznają się ze współczesnymi trendami w problematyce z pogranicza chemii materiałów wykazujących właściwości redoks i metodologii nowoczesnych badań elektroanalitycznych. W szczególności studenci będą posiadali wiedzę o elektrodach modyfikowanych i ich zastosowaniach analitycznych, o projektowaniu, charakteryzowaniu, a także wykorzystaniu nanostrukturalnych materiałów elektrodowych w sensorach i biosensorach amperometrycznych, niskotemperaturowych ogniwach i bioogniwach paliwowych, wyświetlaczach elektrochromowych, superkondensatorach i ochronie przed korozją.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie krótkiego wystąpienia typu konferencyjnego na wybrany temat w oparciu o materiał wykładu i dostępną literaturę. Ocena końcowa będzie zależała od jakości przygotowania i poprawności zawartej w wystąpieniu informacji naukowej. Alternatywna forma zaliczenia może obejmować przygotowanie krótkiego krytycznego opracowania naukowego na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kulesza
Prowadzący grup: Paweł Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)