Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia i biospektroskopia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMSPEW5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia i biospektroskopia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy: chemii kwantowej, elektromagnetyzmu, mechaniki bryły sztywnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom kluczowych zagadnień spektroskopii molekularnej: od podstaw teoretycznych i metodyki rejestracji widm, po ich interpretację oraz różnorodne zastosowania spektroskopii w chemii i naukach biomedycznych.

Pełny opis:

Wykład rozpocznie się od opisu podstawowych właściwości promieniowania elektromagnetycznego, empirycznych obserwacji procesów absorpcji, emisji oraz rozproszenia światła oraz ich manifestacji w formie widm spektralnych.

W dalszym swoim biegu wykład obejmie następujące zagadnienia:

• podstawy metodyki rejestracji widm, parametry widma;

• moment przejścia;

• spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni: reguły wyboru, harmoniczne/anharmoniczne modele oscylatorów, interpretacja widm;

• spektroskopia rotacyjna;

• rozproszenie ramanowskie;

• spektroskopia optyczna elektronowa (UV-VIS): reguły wyboru, fluorescencja i jej wygaszanie;

• spektroskopia pojedynczych molekuł;

• spektroskopia czasowo-rozdzielcza;

• dichroizm kołowy i jego zastosowanie w badaniach chiralnych biomakromolekuł;

• podstawy spektroskopii NMR I EPR;

• budowa spektrometru NMR;

• ekranowanie, przesunięcie chemiczne, sprzężenia spinowo-spinowe, relaksacja;

• podstawowe własności transformacji Furiera;

• spektroskopia korelacyjna;

• podstawowe zastosowania NMR w chemii i biochemii;

• podstawy MRI.

Literatura:

1. Z. Kęcki, "Podstawy spektroskopii molekularnej", PWN, Warszawa, 1992.

2. P. W. Atkins, "Chemia Fizyczna", PWN, Warszawa, 2003.

3. A. Ejchart, A. Gryff-Keller, "NMR w cieczach. Zarys teorii i metodologii”, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstaw i zakresu zastosowań ważniejszych metod spektroskopii molekularnej.

2. Samodzielna interpretacja widm oscylacyjnych / NMR szeregu prostych związków chemicznych.

3. Umiejętność doboru właściwej metody spektroskopowej do rutynowych problemów związanych z detekcją i identyfikacją wybranych klas związków chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (60 min)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dzwolak, Wiktor Koźmiński
Prowadzący grup: Wojciech Dzwolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)