Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia i biospektroskopia - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMSPEL5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia i biospektroskopia - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony kurs matematyki, fizyki i chemii teoretycznej (kwantowej).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej z naciskiem na zastosowania biologiczne i medyczne: spektroskopia NMR, UV-VIS, Ramana, dichroizm kołowy

Pełny opis:

W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z różnymi metodami spektroskopowymi i ich zastosowaniami w biologii i medycynie.

Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej.

1. NMR1 - Zastosowanie spektroskopii NMR w metabolomice

2. NMR2 - Badanie oddziaływania białko-ligand za pomocą metod spektroskopii NMR

3. UV - Widma elektronowe reszt tryptofanowych w białkach

4. CD - Dichroizm kołowy białek i polipeptydów w zakresie dalekiego nadfioletu

5. R-IR - Analiza kwasów tłuszczowych przy użyciu spektroskopii oscylacyjnej (ramanowskiej i IR)

Literatura:

1. Skrypt "Jednowymiarowe widma NMR" J. Stanek, dostępny na stronie:

http://nmr.cent3.uw.edu.pl/for-students

2. Vignoli, Ghini, Meoni, Licari, Takis, Tenori, Turano, Luchinat (2019). High-Throughput Metabolomics by 1D NMR. Angew. Chem. Int. Ed. 58: 968 – 994.

3.Cala, Guillière, Krimm (2014). NMR-based analysis of protein–ligand interactions. Anal Bioanal Chem 406:943–956.

4. Lakowicz, J. R. (Ed.). (2013). Principles of fluorescence spectroscopy. Springer Science & Business Media.

5. Kelly, S. M., Jess, T. J., & Price, N. C. (2005). How to study proteins by circular dichroism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1751(2), 119-139.

6. Kęcki Z., Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN

7. Spektroskopia oscylacyjna od teorii do praktyki, red. Kamilla Małek, PWN

Efekty uczenia się:

Student powinien znać podstawy teoretyczne oraz zastosowania biologiczne i medyczne metod spektroskopowych, umieć interpretować widma molekularne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest średnią z ocen z pięciu ćwiczeń, wystawionych na podstawie wejściówki, aktywności podczas ćwiczenia, wyjściówki i opisu.

Nieobecność na pracowni wymaga usprawiedliwienia. Na pracowni dodatkowej można uzupełnić zaległości. Do pracowni dodatkowych mogą przystąpić jedynie studenci, którym do zaliczenia pracowni brakuje nie więcej niż dwa ćwiczenia.

Obecność na zajęciach należy potwierdzić podpisem na liście obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Prowadzący grup: Wojciech Dzwolak, Wiktor Koźmiński, Jan Krajczewski, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Prowadzący grup: Wojciech Dzwolak, Wiktor Koźmiński, Jan Krajczewski, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)