Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symetrie w półprzewodnikach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5`SwPP
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Symetrie w półprzewodnikach
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest niektórym metodom fizyki półprzewodników. Uwypuklona jest w nim rola symetrii w opisie elektronowych własności krystalicznych ciał stałych.

Pełny opis:

Na wykładzie omówiony jest wpływ symetrii kryształów na kształt pasm elektronowych w półprzewodnikach. Głównym celem jest przedstawienie przybliżenia masy efektywnej i rachunku kp.

Program:

1. Grupy i reprezentacje

2. Symetria kryształów

3. Konsekwencje symetrii układów kwantowych

4. Konsekwencje symetrii translacyjnej kryształów

5. Konsekwencje symetrii przestrzennej kryształów

6. Przybliżenie masy efektywnej i rachunek kp

7. Dwuwymiarowy gaz elektronowy w półprzewodnikach

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Mechanika kwantowa I.

Zajęcia sugerowane do zaliczenia/wysłuchania przed wykładem: Wstęp do optyki i ciała stałego.

Warunki zaliczenia: Egzamin pisemny.

Opis sporządził Jerzy Krupski, kwiecień 2007.

Literatura:

1. R. Enderlein, N. J. Horing: Fundamentals of Semiconductor Physics and Devices. World Scientific (Singapure, New Jersey, London, Hong Kong, 1996).

2. G. L. Bir, G. E. Pikus: Symetria i odkształcenia w półprzewodnikach. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Warszawa 1977).

3. R. S. Knox, A. Gold: Symmetry in the Solid State. W. A. Benjamin (New York 1964).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)