Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualna pracownia biofizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualna pracownia biofizyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Indywidualna Pracownia Biofizyki dla specjalności Biofizyka molekularna ma na celu zapoznanie uczestników z pracą w grupie badawczej realizującą konkretny projekt naukowy. Studenci mają okazję pracować z wykorzystaniem wybranych nowoczesnych metod eksperymentalnych stosowanych w biofizyce molekularnej, których podstawy teoretyczne zostały omówione na wykładach w poprzednich latach studiów (np. „Metody biofizyki molekularnej”).


Podczas zajęć studenci pracują pojedynczo. Każda z osób wykonuje jedno ćwiczenie. Jest to niewielki projekt naukowy, będący częścią większego projektu realizowanego przez grupę badawczą. Plan zajęć i zakres badań w projekcie umożliwiają zaangażowanie w wymiarze większym niż minimum niezbędne na zaliczenie (45 h), co stwarza szansę, dla chętnych, na uzyskanie wyników publikowalnych w formie posteru konferencyjnego bądź będących częścią artykułu naukowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne z biofizyki molekularnej. Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy w projekcie, z wybranymi nowoczesnymi metodami doświadczalnymi stosowanymi w biofizyce molekularnej, nauczenie studenta planowania, wykonywania i opracowywania eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej, a także ułatwienie wybór tematu pracy dyplomowej. Dla chętnych do zaangażowania się w wymiar większy niż minimum (45 godzin) możliwość uzyskania publikowanych wyników.

Pełny opis:

Propozycje ćwiczeń na dany rok akademicki podane są będą na początku semestru zimowego

Przewidywany nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: minimum 45 h

Przygotowanie do zajęć i przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń: 45 h

Literatura:

W związku z dużą różnorodnością ćwiczeń, literatura będzie podana dla każdego z ćwiczeń niezależnie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W związku z dużą różnorodnością ćwiczeń oraz koniecznością wyboru przez każdego studenta tylko jednego z nich uzyskana przez studenta wiedza zależy w istotny sposób od dokonanego przez Niego/Nią wyboru. Można podać tylko pewne ogólne informacje na temat obszarów uzyskanej wiedzy, a mianowicie, że studenci uzyskują wiedzę z zakresu zastosowania różnorodnych technik fizycznych do bada molekuł i makromolekuł o znaczeniu biologicznym oraz ich kompleksów.

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej

2. umiejętność pracy w zespole

3. umiejętność obsługi aparatury badawczej stosowanej w badaniach biofizycznych

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników eksperymentalnych

Postawy:

1. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

2. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki

3. dbałość o bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi, biologicznymi i aparaturą stosowaną w badaniach biofizycznych

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalnej liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

dwie w semestrze

Na zaliczenie poszczególnych ćwiczeń składają się trzy elementy:

1. kolokwium wstępne

2. wykonanie ćwiczenia

3. samodzielne przygotowanie prawidłowego sprawozdania z wykonanego ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska
Prowadzący grup: Renata Grzela, Maria Winiewska-Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)