Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711PFI
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~pniez/bioinformatyka/
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wstępny, mający na celu zapoznanie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami fizyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami opisu rzeczywistości w wybranych działach fizyki. Na wykładzie wprowadzane są pojęcia, wielkości i wyjaśniane jest ich znaczenie oraz demonstrowane zastosowanie. Na ćwiczeniach są dyskutowane i rozwiązywane zadania.

Program:

1. Podstawowe pojęcia oraz prawa kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz statyki płynów.

2. Prawa zachowania: pędu, momentu pędu i energii.

3. Praca i energia.

4. Podstawy elektrostatyki, potencjał i natężenie pola elektrostatycznego.

5. Pole dipola elektrycznego, dipol trwały i indukowany. Dielektryki, polaryzacja.

6. Przewodniki, obwody z prądem stałym.

7. Elementy mechaniki kwantowej, stacjonarne równanie Schrödingera.

8. Wybrane zagadnienia fizyki relatywistycznej.

Literatura:

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 'Podstawy fizyki' (części 1-5)

Efekty uczenia się:

Student:

- analizuje treść problemu, zadania,

- wybiera właściwe wielkości do opisu problemu,

- wykonuje pomocnicze rysunki,

- omawia przewidywane zachowanie opisanego układu,

- omawia przewidywane cechy rozwiązania,

- rozwiązuje zadanie,

- omawia uzyskane rozwiązanie.

Wiedza:

- ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Student zdobywa punkty P za:

- trzy sprawdziany pisemne, czas trwania 45 min każdy, punkty: 0-20 za każdy

- przedstawienie zaciekawienia związanego z fizyką na początku wykładu, czas trwania ok. 5 min, dwukrotnie, punkty za jedno zaciekawienie: 0-3

- aktywność na spotkaniu, jeden raz na spotkanie, punkty: 0-1

Terminy sprawdzianu oraz prezentacji zaciekawień wyznaczane są przez prowadzącego.

Dodatkowe punkty można zdobyć za przygotowanie do debaty drużynowej i udział w niej. W debacie może wziąć udział ograniczona liczba osób. Decydować będzie kolejność zapisów. Zasady oraz otwarcie zapisów zostaną ogłoszone. Jednokrotnie. Punkty: 0-4

Student zalicza zajęcia, jeśli suma punktów wynosi co najmniej 36 punktów oraz ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Ocena w terminie 0

Osoba, która zdobędzie co najmniej 36 punktów, może otrzymać ocenę bez przystępowania do egzaminu, odpowiednio:

3,0 gdy P > 35

3,5 gdy P > 49

4,0 gdy P > 55

4,5 gdy P > 69

5 gdy P > 79

5! gdy P > 88

Termin 1 – Egzamin

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie.

Egzamin polega na omówieniu wybranych przez prowadzącego dwóch zadań i ich rozwiązań oraz odpowiedzi na pytania dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień.

Termin 2 - Egzamin poprawkowy

Dopuszczone są osoby, które mają nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)