Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem 3007-L1B1NM-A
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 36
Literatura:

1. Błeszyński J., 2011, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych, Gdańsk.

2. Bobkiewicz – Lewartowska, L., 2005, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków.

3. Cieszyńska J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego, „Logopedia”, t. 37: Standardy postępowania logopedycznego, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin, s. 99-105.

4. Cieszyńska, Jagoda, 2011, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Kraków.

5. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, Warszawa 2009.

6. Kwasiborska-Dudek, J. Emiluta-Rozya D., 2020, Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, Harmonia Universalis, Gdańsk.

7. Lipski, W., 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin.

8. Pisula, E., 2000, Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa.

9. Pisula, E., 2012, Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk.

10. Pisula, E. 2010, Małe dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

11. Pisula, E. 2012, Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

12. Pietras T., Witusik A., Gałecki P., 2010, Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.

13. Piszczek, M., 2013, Autyści. Jak odbierają i rozumieją świat. Kilka uwag o wychowaniu i terapii, Kompendium, Warszawa.

14. Markiewicz, K., 2004, Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Lublin.

15. Sadowska E., 2011, Zaburzenia komunikacji w autyzmie – podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] Poradnik Językowy, 9(688).

16. Sadowska E., 2020, Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem. Wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

17. Sadowska E., Osoba z ASD, osoba ze spektrum, autystyk, osoba autystyczna czy osoba z autyzmem? Współczesne tendencje w nazewnictwie osób z ASD, ,,Poradnik Językowy", nr 6, s. 52-64.

18. Winczura, B., 2008, Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Wskazana przez prowadzącego na zajęciach.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- rozpoznaje, definiuje i opisuje normy i standardy językowo-komunikacyjne, a także kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

- identyfikuje i opisuje objawy językowe i pozajęzykowe charakterystyczne dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy

- znajduje dla opisu i analizy wybranego zagadnienia badawczego odpowiednią teorię i metodologię badań

- charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną – oświatowych i służby zdrowia

- posiada metodyczne, pedagogiczne i logopedyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia terapii logopedycznej

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pacjenta z zaburzeniami mowy – rozwojowymi i nabytymi

- opracowuje i realizuje działania usprawniające, uwzględniające możliwości i potrzeby pacjenta; umie ocenia skuteczność stosowanych metod i weryfikować je w zależności od efektów

- prezentuje stan wiedzy na podstawie literatury przedmiotu, opisuje badania własne, formułuje wnioski z badań; zestawia literaturę przedmiotu oraz opracowuje spis treści, odsyłacze, przypisy, aneksy

- przeprowadza wywiad logopedyczny; prowadzi obserwację logopedyczną pacjenta, ocenia stan pacjenta; prowadzi notatki z obserwacji pacjenta

- w sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi stosowanymi w opiece logopedycznej i medycznej przekazuje pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje o stanie jego mowy, określa zasady i warunki współpracy, przedstawia program postępowania logopedycznego

- potrafi odpowiednio planować i dokumentować zajęcia logopedyczne (umie przygotować konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w praktyce logopedycznej)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, uzupełnia ją i doskonali, a dążąc do tego, dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji

- wykorzystuje różne rozwiązania technologiczne zarówno w postępowaniu badawczym, jak i w opiece logopedycznej i medycznej nad osobami z dysfunkcjami mowy

- nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawia pozytywną postawę w stosunku do osób przewlekle chorych; dostrzega, poprawnie analizuje i pomaga w skutecznym rozwiązywaniu trudności emocjonalno-społecznych pacjentów z zaburzonym rozwojem mowy lub z nabytymi zaburzeniami mowy; ma umiejętność rozumienia sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta i jego rodziny

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne i rozpoznaje zależności między skutecznością działania a wyborem właściwej metody terapii

- rozumie konieczność pogłębiania własnej wiedzy w dziedzinach medycznych i społecznych, potrafi także współpracować ze specjalistami z tych dziedzin

- ma świadomość złożoności problemów wynikających z różnorodności zaburzeń mowy, rozumie konieczność stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie oraz stara się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę

- umie samodzielnie rozpoznawać, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności są niezbędne do jego dalszego rozwoju, akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, zaliczenie egzaminu testowego, obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Ćw1 Informacja dotycząca tematyki zajęć, zasad zaliczenia ćwiczeń. Diagnoza logopedyczna dziecka z autyzmem - wprowadzenie.

Ćw2 Autyzm a inne zaburzenia mowy – diagnoza różnicowa.

Ćw3 - 4 Przygotowanie do diagnozy logopedycznej dziecka z autyzmem – standardy postępowania, podstawowe zasady i trudności, analiza dokumentacji, wywiad logopedyczny, obserwacja.

Ćw5 Planowanie terapii logopedycznej dziecka z autyzmem – sporządzanie programu, konstruowanie konspektów zajęć oraz tworzenie i wybór pomocy.

Ćw6 Zajęcia logopedyczne z dziećmi z autyzmem.

Ćw7 Zaliczenie ćwiczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 211
Elżbieta Sadowska 14/18 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 211
Elżbieta Sadowska 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale w budynku Karowa 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)