Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dysleksja rozwojowa 3007-L1A3DR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 36
Literatura:

M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2005.

A. Grabowska, K. Rybarczyk (red.), Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa 2004.

G. Krasowicz-Kupis, Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Gdańsk 2009.

G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji, Warszawa 2009.

G. Krasowicz-Kupis, Nowa psychologia dysleksji, Warszawa 2019.

I. Pietras, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zdobywa wiedzę na temat przyczyn i patomechanizmów trudności w opanowywaniu przez dziecko czytania i pisania;

- zna i wskazuje symptomy dysleksji rozwojowej i ryzyka dysleksji;

- zdobywa wiedzę na temat pracy usprawniającej proces czytania i pisania;

- zdobywa wiedzę na temat metod zapobiegania niepożądanym zjawiskom w procesie przyswajania umiejętności czytania i pisania;

UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje możliwe przyczyny trudności dyslektycznych związane z poziomem skomplikowania relacji między mową a pismem w języku polskim;

- umie nazywać i charakteryzować patomechanizmy powstawania zaburzeń czytania i pisania z uwzględnieniem poziomu rozwoju dziecka;

- potrafi podjąć dyskusję merytoryczną, prezentując wiadomości zdobyte podczas samodzielnej lektury i podczas zajęć;

- umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psycholingwistyki, psychologii, pedagogiki i logopedii oraz medycyny do rozważań o specyfice zaburzeń dyslektycznych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest przygotowany do podejmowania pracy z osobami z dysleksją, do świadomego doboru materiału językowego, do współpracy z pedagogiem;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji;

- dostrzega, poprawnie rozpoznaje i rozstrzyga problemy związane z lingwistycznymi aspektami zaburzeń mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieobecności uprawniająca do zaliczenia przedmiotu: 2; w przypadku trzeciej, czwartej nieobecności- podniesienie progu zaliczenia dla wykładu odpowiednio do 65% i 70%; w przypadku piątej i kolejnej nieobecności - niezaliczenie przedmiotu; powtarzające się opuszczanie części spotkania będzie liczone jak nieobecność).

2. Zaliczenie pisemne - pytania z krótkimi odpowiedziami otwartymi i zamkniętymi z tematyki omawianej na wykładzie i zawartej we wskazanych lekturach. Próg zaliczenia >= 60% poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do tematyki dysleksji rozwojowej. Rozwój umiejętności czytania i pisania w normie oraz zaburzeniu

Dysleksja rozwojowa w świetle klasyfikacji międzynarodowych

Etiologia dysleksji

Patomechanizmy dysleksji

Ryzyko dysleksji

Dysleksja a rozwój językowy i metajęzykowy dziecka

Objawy dysleksji w czytaniu

Objawy dysleksji w pisaniu. Dysortografia, dysgrafia

Dysleksja i trudności współwystępujące. Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu o innej przyczynie

Rozpoznanie charakteru trudności w czytaniu i pisaniu – przegląd narzędzi

Metody i techniki terapii czytania w dysleksji – przegląd

Dysleksja w świetle przepisów prawnych. Rola logopedy w rozpoznaniu i zapobieganiu ryzyka dysleksji oraz diagnozie i terapii dysleksji rozwojowej – podsumowanie

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, film.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala C
Joanna Zawadka 31/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Audytorium Maximum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)