Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia krajów bałtyckich 3020-BA1HKN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

1. Plemienna przeszłość Bałtów do XIII wieku.

2. Królestwo Litwy Mendoga. Państwa zakonne w Prusach i Inflantach.

3. Wielkie Księstwo Litewskie Giedyminowiczów.

4. Polityczne i kulturowe skutki chrystianizacji Bałtów.

5. Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Witolda.

6. Unie polsko-litewskie od Krewa do Lublina.

7. Latopisarstwo litewsko-ruskie w XV i XVI wieku. Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów.

8. Przyczyny i skutki rywalizacji Wilna z Moskwą o „dominium Russiae”.

9. Reformy Zygmunta Augusta w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVI w.

10. Na drodze ku demokracji szlacheckiej. Pozycja Wielkiego Księstwa w federacyjnej Rzeczpospolitej po unii lubelskiej.

11. Inflanty i Kurlandia w ramach polsko-litewskiej Rzeczpospolitej.

12. Problem interpretacji faktu historycznego na przykładzie ugody kiejdańskiej z 1655 r.

13. Kryzys demograficzny, gospodarczy i polityczny na Litwie w dobie wojen połowy XVII- początku XVIII wieku.

14. Wielkie Księstwo Litewskie w dobie oligarchii magnackiej.

15. Nowe treści w relacjach polsko-litewskich w dobie Sejmu Wielkiego.

16. Sytuacja ziem litewskich pod zaborem rosyjskim. Gubernia kurlandzka i inflancka w składzie imperium carów Rosji.

17. Kulturotwórcza rola Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1803-1831.

18. Powstania 1831 i 1863 r. na Litwie oraz ich skutki.

19. Sytuacja społeczna i gospodarcza na ziemiach litewskich po powstaniu styczniowym 1863 r.

20. Odrodzenie narodowe Litwinów na tle procesu budzenia świadomości narodowej w innych krajach nadbałtyckich. „Auszra”.

21. Etapy na drodze ku niepodległości narodów bałtyckich.

22. Ziemie litewskie i Kurlandia pod rządami „Ober-Ostu”. Deklaracje Taryby z 11 XII 1917 i 16 II 1918 r.

23. Początki budowy państwowości litewskiej w latach 1918-1920.

24. Polacy wobec kwestii niepodległości Litwy. Konflikt o Wilno i Wileńszczyznę.

25. Niepodległa Łotwa – ustrój, dzieje wewnętrzne, gospodarka.

26. Republika Litewska w latach 1921-1940 – ustrój, dzieje wewnętrzne, gospodarka.

27. Stosunki krajów nadbałtyckich z Niemcami w okresie międzywojennym i podczas okupacji hitlerowskiej. Problem Kłajpedy.

28. Stosunki litewsko-polskie w latach 1922-1940. Stosunki łotewsko-polskie w okresie międzywojennym.

29. Stosunki państw nadbałtyckich z Rosją sowiecką i ZSRR do 1940 r.

30. Republiki nadbałtyckie w ramach ZSRR w latach 1940-1990.

Metody dydaktyczne:

Metody podawcze (wykład) z elementami metod aktywizujących (referaty, wspólna analiza treści najbardziej istotnych, ale stosunkowo krótkich tekstów źródłowych, np. aktu unii polsko-litewskiej zawartej w Lublinie 1 lipca 1569 r.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 02
Bartosz Chmielewski 28/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)