University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General university courses in the social sciences (course group defined by University of Warsaw)

Faculty: University of Warsaw Courses displayed below are part of group defined by this faculty, but this faculty is not necessarily the one that organizes these courses. Read Help for more information on this subject.
Course group: General university courses in the social sciences
other groups class schedules for this group
Filters
Please log in to gain access to additional options

Precisely - show only these courses which are related to such open registration which allows you to register for the course.

Additionally, courses which you are already registered for (or applied for registration) are also included.

If you want to change these settings permanently
edit your preferences in the My USOSweb menu.
Key
If course is offered then a registration cart will be displayed.
unavailable (log in!) - you are not logged in
unavailable - currently you are not allowed to register
register - you are allowed to register
unregister - you are allowed to unregister (or withdraw application)
applied - you applied for registration (and you cannot widrdraw this application)
registered - you are registered (and you cannot unregister)
Use one of the "i" icons below for additional information.

2022Z - Winter semester 2022/23
2022L - Summer semester 2022/23
2023Z - Winter semester 2023/24
2023L - Summer semester 2023/24
(there could be semester, trimester or one-year classes)
Actions
2022Z 2022L 2023Z 2023L
3401-0SE-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Kurs adresowany do osób, które interesują Skandynawią i chcą zdobyć wiedzę dotyczącą podejścia do przestępczości i karania w Norwegii, a zwłaszcza w norweskiej części Arktyki, w tym wobec ludności rdzennej.

Podczas kursu omówimy podstawy kulturoznawstwa skandynawskiego oraz „mentalności norweskiej”; dowiemy się jakie kary można orzec w Norwegii (i jak ukarano Andersa Breivika), przyjrzymy się strukturze przestępczości oraz praktyce karania. Zapoznamy się z norweskim systemem penitencjarnym, który – wbrew pozorom - ma także istotne wady. Następnie poznamy kulturę i status prawny Sámi People, zwrócimy uwagę na problem przemocy wobec i wśród ludności rdzennej oraz przeanalizujemy sytuację saamskich więźniów pod kątem respektowania praw Indigenous People. „Przeniesiemy się” także na archipelag arktyczny Svalbard – porozmawiamy o popełnianych tam przestępstwach, przemocy w bliskich związkach oraz następstwach ekspansji człowieka w naturalnym środowisku występowania niedźwiedzi polarnych.

Course page
0000-NGW-KKPN-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Workshops - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego, pedagoga, pedagoga – terapeuty, psychologa, animatora zajęć, wychowawcy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Course page
0508-1000LS-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • E-learning course - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Cykl zajęć poświęconych wybranym zagadnieniom historii i kultury Polski i

Ukrainy na przestrzeni 1000 lat ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk

politycznych, religijnych i interkulturowych.

Course page
3402-00-ASaMP-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
3402-10AKDRE-OG
(from 2023-10-01)
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w problematykę animacji kultury w środowisku lokalnym poprzez zaprezentowanie i przedyskutowanie podstawowych pojęć i zasad w tej dziedzinie oraz przybliżenie przydatnych umiejętności praktycznych. Przygotowanie teoretyczne ma na celu omówienie poszczególnych etapów projektów animacyjnych i zaplanowanie tego rodzaju działania w społeczności lokalnej.

Course page
3402-10APiWKP-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2023/24
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Przedmiot wprowadza w podstawy dyscypliny antropologii prawa oraz dostarcza elementarnych wiadomości o różnych kulturach prawnych. Przedmiot wprowadza w historie badań antropologiczno-prawnych i ich rozwój w ostatnich dziesięcioleciach, poprzez prezentację przykładowych monografii zagadnienia (Malinowski, Hoebel, Gluckman, Pospisil, Sally Falk Moore) charakterystycznych dla poszczególnych etapów.

W części drugiej przedstawione zostają podstawowe kultury prawne ludzkości (m.in. chińska, islamu, common law i prawo cywilne, prawo afrykańskie, prawo zwyczajowe chłopów ukraińskich).

Teoria prawa L. Petrażyckiego jest potraktowana jako scalające obie części.

Course page
2100-MON-ARMI-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-AZCE-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-BMZA-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2500-F04-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Summer semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-CUKR-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Lecture - 30 hours
Winter semester 2023/24
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-CUPO-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • E-learning course - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2300-CWZ-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Participatory lecture - 30 hours
Summer semester 2023/24
 • Participatory lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Wykład obejmuje wybrane wątki zarówno z klasycznej jak i współczesnej kultury europejskiej, w szczególności filozoficznej, ale również literackiej, podejmujące problematykę zła. Choć pewna część zajęć będzie poświęcona ujęciom klasycznym, to dobór zagadnień i literatury został dokonany zgodnie z kryterium współczesnego oddziaływania. Tematem zajęć są więc konceptualizacje zła, które wciąż „pracują” we współczesnej świadomości, zarówno w jej wymiarze filozoficznym, jak i w szerszym kontekście kulturowym.

Course page
3402-01DZBT-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Workshops - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-DEPO-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Analiza wybranych wymiarów politycznego procesu decyzyjnego w ramach demokratycznego systemu politycznego.

Course page
2100-MON-DIRP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Class - 10 hours
 • Lecture - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
0000-ERMD2-KKPN-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Workshops - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia składać się będą z dwóch części. W części pierwszej studentki i studenci zapoznają się z tymi narzędziami wykorzystywanymi podczas przygotowywania i wygłaszania przemówienia, które łatwo mogą być użyte w pracy nauczycielek i nauczycieli. W części drugiej nabyte umiejętności wykorzystają poprzez uczestnictwo w wybranym typie debaty, wcześniej zapoznając się ze sposobami prowadzenia dyskusji i debat.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Course page
2100-MON-EUOS-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2200-1I056-OG
(from 2023-10-01)
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
4208-Fp-OG
(from 2023-10-01)
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Workshops - 15 hours
Groups

Brief description

A series of study visits to learn in practice about selected technological and organisational solutions responsible for the operation of the transport system.

Course page
2100-MON-FEMI-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Winter semester 2023/24
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) W ciągu ostatnich stu lat popkultura i feminizm nierozerwalnie splotły się ze sobą. Popkultura bowiem z jednej strony odzwierciedla, a z drugiej kształtuje to jak rozumiemy realność, w której żyjemy, oraz to w jaki sposób definiujemy siebie jako jednostki i zbiorowości. Ponadto utwory popkultury są nośnikami systemów ideologicznych, idei, procesów społecznych i obyczajowych oraz postulatów zapożyczonych z polityki. Początkowo popkultura ukazywała i wzmacniała patriarchalną pozycję kobiet, z czasem jednak stała się sojuszniczką idei i ruchów feministycznych. Obecnie filmy i seriale, telewizyjne show, muzyka popularna, reklamy i powieści rozrywkowe – nawet jeśli poduszkowe czytadła – przeważnie służą emancypacji kobiet oraz przekonywaniu masowej publiczności do ich równouprawnienia. Podczas zajęć omówione zostaną teksty popkulturowe w kontekście feministycznych przemian społeczno-politycznych, a co za tym idzie transformacji społecznych ról kobiet.

Course page
2300-FILM-GC-OG
n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Summer semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia poświęcone są problematyce gatunków i cykli filmowych w badaniach nad kinem. Przegląd teoretycznych i krytycznych teorii dotyczących kina gatunków będzie stanowił punkt wyjścia do analizy poszczególnych formuł gatunkowych (z uwzględnieniem diachronii i synchronii rozwojowej). Nacisk położony zostanie na amerykańskie kino głównego nurtu.

Course page
4003-FINA-OG
(from 2023-10-01)
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Lecture - 15 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
3402-10GWM-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Przedmiot obejmuje genderowe analizy przekazów medialnych wykorzystując teorie analizy dyskursu oraz intereskcjonalne podejście do promowanych ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz grup mniejszościowych.

Course page
3402-01GFGP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-GKEU-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
0000-GRY-KKPN-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Workshops - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia mają na celu zapoznanie się z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi mechanizmy i elementy gier w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Course page
3402-01HIS-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia mają dwa cele i dwa przedmioty badań: pierwszym jest spojrzenie na myśl polityczną starożytnych Greków, drugim – zbadanie, w jaki sposób ta myśl jest współcześnie przywoływana, czytana, używana, wykorzystywana. Te dwa zagadnienia pozostaną ze sobą splecione, aby dostarczyć informacji zarówno o podstawowych pojęciach filozofii politycznej starożytności, jak i spróbować zobaczyć jak można ją odczytywać współcześnie.

Course page
2100-MON-HIKA-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Lecture - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2200-1CW09-OG
(from 2023-10-01)
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)