Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej)

Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
3007-L1A2DL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny na tle innych odmian języka, cechami poszczególnych dialektów

polskich (także poza granicami kraju).

Strona przedmiotu
3007-L1A2DN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami związanymi z psychologicznymi, pedagogicznymi i socjologicznymi podstawami rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-10 lat). Poznanie teoretycznego kontekstu edukacji wczesnoszkolnej pozwoli lepiej zrozumieć swoisty charakter pracy pedagogicznej z dziećmi w tym wieku. Koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne związane z dydaktyką edukacji początkowej będą ilustrowane wybranymi przykładami rozwiązań dotyczącymi wczesnej edukacji w Europie i w Polsce.

Strona przedmiotu
3007-L1A2FO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z narzędziami analizy wypowiedzi rozumianej jako jednostka komunikacji językowej, zorganizowana znaczeniowo, formalnie (gramatycznie) i prozodycznie. Omawiane są podstawowe problemy morfologii i składni. Kategorie morfologiczne są charakteryzowane m.in. ze względu na to, jak funkcjonują na poziomie składni. Słuchacze są przygotowywani do samodzielnej analizy zdania w ujęciu tradycyjnym oraz w ujęciach współczesnych (pojęcie składnika zdaniotwórczego, typy reguł, konotacja, akomodacja, referencja i predykacja, aktualizacja, modalność). Analiza składniowa zostanie wzbogacona o charakterystykę wzorców intonacyjnych wykorzystywanych w polszczyźnie jako narzędzie aktualizacji.

Strona przedmiotu
3007-L1A2GG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu: 1. ukazanie lingwistycznej charakterystyki pisma oraz czynności pisania i czytania w aspekcie psycholingwistycznym; 2. przedstawienie powiązań między mową a pismem - ich charakterystyka i opis - ma stanowić przygotowanie do późniejszego omawiania zaburzeń związanych z czytaniem i pisaniem.

Strona przedmiotu
3007-L1A2KS-K1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatami zajęć są studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami na temat wypowiedzi jako jednostki komunikacji językowej, zorganizowanej znaczeniowo, gramatycznie i prozodycznie.

Strona przedmiotu
3007-L1A2LK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami metodologicznymi kultury języka polskiego i leksykologii jako dyscyplin językoznawczych w związku z głównymi tendencjami komunikacji językowej we współczesnej polskiej wspólnocie etnicznej.

Strona przedmiotu
3007-L1A2ND brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy na temat uwarunkowań i obrazu klinicznego najczęstszych zaburzeń neurologicznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności planowania pomocy logopedycznej wobec dziecka z zaburzeniami neurologicznymi oraz zapoznanie się z organizacją opieki neurologicznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Dodatkowo zajęcia mają na celu naukę współpraca logopedy z innymi specjalistami w ramach opieki nad dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi.

.

Strona przedmiotu
3007-L1A2OP-W1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącym oceny poziomu rozwoju komunikacji dziecka.

Strona przedmiotu
3007-L1A2OM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy rozwojem mowy opóźnionym a zaburzonym. Poznanie podstawowych metod diagnozowania i stymulowania rozwoju mowy i języka u dziecka z opóźnionym ich rozwojem.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką teorii i praktyki w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności relacji między potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku 3-10 lat a specyfiką i organizacją procesu wspierania rozwoju i uczenia się na poziomie edukacji przedszkolnej oraz edukacji początkowej w szkole podstawowej. Analizie zostanie poddany kontekst socjologiczny, psychologiczny i pedagogiczny edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z uwzględnieniem środowiskowych i instytucjonalnych uwarunkowań efektywności kształcenia i wspierania rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów logopedii z podstawami genetyki, w szczególności biologią molekularną komórki: procesami transkrypcji, translacji, regulacji ekspresji genów, epigenetyką oraz elementami genetyki medycznej: analizą rodowodów, wzorcami dziedziczenia.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna studenci II roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest teoretyczne zapoznanie Studentów

z podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną

w Rehabilitacji. Zdobycie przydatnych podczas dalszych studiów

i w przyszłej pracy praktycznych i podstawowych umiejętności dotyczących zagadnień, które umożliwią skuteczną współpracę

z fizjoterapeutą i przygotowanie wspólnego planu rehabilitacji pacjenta.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ukazuje przejawy i rozwój kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Przedstawia problematykę przyswajania języka w ontogenezie i filogenezie, charakteryzuje hipotezy wyjaśniające percepcję oraz tworzenie mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy przedstawieniu podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej dziecka. Student zyskuje informacje dotyczące współczesnego, integracyjnego podejścia do diagnozy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zaznajamia się ze współczesną typologią zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń językowych i komunikacyjnych. Poznaje uwarunkowania leżące u podłoża pojawiania się wskazanych nieprawidłowości oraz ich najważniejsze objawy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2RM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w postaci wykładu (15 g.) oraz ćwiczeń (15 g.). Wykład jest przeznaczony dla studentów całego roku. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz wybranymi kierunkami badań nad mową dziecka. Ćwiczenia, które są prowadzone z podziałem na grupy, skupiają się na opisach procesów akwizycji systemu językowego dziecka w pierwszych latach jego życia. procesach rozwoju komunikacji oraz opisie normy rozwojowej w zakresie mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2SR-W3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stymulacji rozwoju mowy i języka małego dziecka.

Strona przedmiotu
3007-L1A2SN-W2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku przedszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

Strona przedmiotu
3007-L1A2SN-W4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

Strona przedmiotu
3007-L1A2TW-K2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów II roku logopedii ogólnej i klinicznej i pomyślane jako dopełnienie wiedzy ściśle logopedycznej.

Będzie poświęcone różnym aspektom komunikacji językowej, przede wszystkim gatunkowemu uporządkowaniu wypowiedzi oraz mechanizmom rządzącym ich rozumieniem i interpretacją w zależności od kontekstu i relacji między uczestnikami.

Strona przedmiotu
3007-L1A2ZJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaburzenia mowy w świetle wybranych klasyfikacji.

2. Poznanie definicji, podstawowych objawów, przyczyn oraz obrazu sprawności językowych i komunikacyjnych w poszczególnych jednostkach zaburzeń mowy.

3. Procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, programowanie terapii, prowadzenie terapii.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)