Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej)

Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
3007-L1A1AF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-L1A2DL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny na tle innych odmian języka, cechami poszczególnych dialektów

polskich (także poza granicami kraju).

Strona przedmiotu
3007-L-S3BC1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu merytoryczne i metodologiczne wsparcie studentów w procesie tworzenia pracy licencjackiej dotyczącej doskonalenia głosu lub mowy młodzieży oraz osób dorosłych. Prace powstające podczas seminarium mogą dotyczyć:

• profilaktyki zawodowych zaburzeń głosu

• doskonalenia głosu w mowie i śpiewie

• higieny głosu w pracy zawodowej

• rozwijania techniki mówienia (dykcji)

• pracy nad prozodią mowy

• korygowania zaburzeń artykulacji (o charakterze dyslalii obwodowej) młodzieży i osób dorosłych

Strona przedmiotu
3007-L1A2DN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami związanymi z psychologicznymi, pedagogicznymi i socjologicznymi podstawami rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-10 lat). Poznanie teoretycznego kontekstu edukacji wczesnoszkolnej pozwoli lepiej zrozumieć swoisty charakter pracy pedagogicznej z dziećmi w tym wieku. Koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne związane z dydaktyką edukacji początkowej będą ilustrowane wybranymi przykładami rozwiązań dotyczącymi wczesnej edukacji w Europie i w Polsce.

Strona przedmiotu
3007-L1A1DA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Służą korekcie nieprawidłowych nawyków artykulacyjnych, wypracowaniu wysokiej sprawności mięśni biorących udział w procesie artykulacji oraz uzyskaniu wzorcowej wymowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A3DL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje objawy dyslalii, zdobywa wiedzę o przyczynach nieprawidłowego rozwoju artykulacji u dzieci oraz podstawowe umiejętności w zakresie diagnozowania i korygowania wad wymowy.

.

Strona przedmiotu
3007-L1A3DR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje wybrane zaganiania związane z problematyką dysleksji rozwojowej. Trudności w opanowywaniu czytania i pisania rozpatrywane są w ujęciu lingwistycznymi i psycholingwistycznym. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe teorie na temat etiologii oraz patomechanizmów dysleksji, a także wyniki współczesnych badań dotyczących specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Celem spotkań jest zwłaszcza ukazanie potrzeby uwzględnienia podejścia lingwistycznego w diagnozowaniu oraz w usprawnianiu językowym dziecka z dysleksją.

Strona przedmiotu
3007-L1A1EP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta.

Podstawowe zasady prawa. Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta i praw ucznia.

Strona przedmiotu
3007-L1A1EG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Uczą się również rozpoznawać nieprawidłowości emisyjne i poznają sposoby ich korygowania.

Strona przedmiotu
3007-L1A1FO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z system fonologicznym współczesnej polszczyzny oraz jego rolą w opisie pozostałych podsystemów języka. Pojęcia opisu fonologicznego, tj. fonem, warianty fonemu, cechy dystynktywne, opozycja fonologiczna czy neutralizacja opozycji, omawiane są z uwzględnieniem specyfiki pracy logopedy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2FO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z narzędziami analizy wypowiedzi rozumianej jako jednostka komunikacji językowej, zorganizowana znaczeniowo, formalnie (gramatycznie) i prozodycznie. Omawiane są podstawowe problemy morfologii i składni. Kategorie morfologiczne są charakteryzowane m.in. ze względu na to, jak funkcjonują na poziomie składni. Słuchacze są przygotowywani do samodzielnej analizy zdania w ujęciu tradycyjnym oraz w ujęciach współczesnych (pojęcie składnika zdaniotwórczego, typy reguł, konotacja, akomodacja, referencja i predykacja, aktualizacja, modalność). Analiza składniowa zostanie wzbogacona o charakterystykę wzorców intonacyjnych wykorzystywanych w polszczyźnie jako narzędzie aktualizacji.

Strona przedmiotu
3007-L1A2GG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu: 1. ukazanie lingwistycznej charakterystyki pisma oraz czynności pisania i czytania w aspekcie psycholingwistycznym; 2. przedstawienie powiązań między mową a pismem - ich charakterystyka i opis - ma stanowić przygotowanie do późniejszego omawiania zaburzeń związanych z czytaniem i pisaniem.

Strona przedmiotu
3007-L-S3ES2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie prac licencjackich z zakresu komunikacji i kompetencji komunikacyjnych dzieci. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z aparatem pojęciowym używanym do opisu sprawności komunikacyjnych u dzieci. W trakcie spotkań studenci będą mieli możliwość prezentacji fragmentów przygotowywanych prac oraz przeczytanych lektur.

Strona przedmiotu
3007-L-S3KD1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie prac licencjackich, których tematyka wskazana została w tytule. Studenci zapoznają się z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznymi dotyczącymi struktury pracy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2KS-K1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatami zajęć są studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami na temat wypowiedzi jako jednostki komunikacji językowej, zorganizowanej znaczeniowo, gramatycznie i prozodycznie.

Strona przedmiotu
3007-L1A1KP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie przez studenta podstawowych umiejętności podejmowania szybkich działań leczniczych w stanach nagłego zagrożenia życia.

Strona przedmiotu
3007-L1A2LK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami metodologicznymi kultury języka polskiego i leksykologii jako dyscyplin językoznawczych w związku z głównymi tendencjami komunikacji językowej we współczesnej polskiej wspólnocie etnicznej.

Strona przedmiotu
3007-L1A3LG-W3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w problematykę logopedii w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przedstawiają elementy logopedii istotne z punktu widzenia przyszłego pedagoga / nauczyciela polonijnego. Wprowadzają w problematykę rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego oraz metod rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia przygotowują studenta do poznawania i pogłębiania wiedzy związanej z zakłóceniami w rozwoju mowy i języka.

Strona przedmiotu
3007-L1A1LO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Logorytmika jest programem terapeutycznym, skierowanym do dzieci z zaburzeniami mowy w płaszczyźnie segmentalnej i suprasegmentalnej, opartym na ćwiczeniach muzyczno-ruchowych. Łącząc w sobie zagadnienia związane z rytmem, iloczasem oraz rozróżnianiem i produkcją dźwięków o określonej wysokości i zamierzonych cechach dynamicznych stanowi jedną z metod rozwoju i terapii mowy. Poprzez synchronizowanie produkcji dźwiękowych z aktywnością motoryki ciała (dużej i małej) stanowi podstawę do kształtowania rozwoju koordynacji słuchowo-ruchowej niezbędnej w tworzeniu prawidłowych zachowań werbalnych. Zajęcia prowadzone warsztatowo.

Strona przedmiotu
3007-L1A3MB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania w logopedii metod i technik badawczych oraz wystandaryzowanych i niewystandaryzowanych narzędzi.

Studenci poznają zasady: podstawy metodologii badań logopedycznych, zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego, stosowane w logopedii metody: obserwacyjną, wywiadu, testową, ankietową oraz odpowiednie do ich zastosowania narzędzia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona studium przypadku.

Strona przedmiotu
3007-L1A3ND-W1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe rodzaje narzędzi diagnostycznych stosowanych w logopedii, zdobywa wiedzę o możliwościach zastosowania poznanych narzędzi oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Strona przedmiotu
3007-L1A3NC-W4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ukazują różnorodne konteksty, w jakich można rozważać znaczenie (nauki) czytania i pisania dla rozwoju mowy. Podczas spotkań będziemy się zastanawiać m.in.:

- czy czytanie dziecku (nawet w okresie prenatalnym) ma znaczenie dla jego rozwoju poznawczego i językowego?;

- jak wspólne oglądanie książeczek rozwija dziecko?;

- jak dziecko uczy się słownictwa z książek?;

- jak czytanie i pisanie wykorzystywane jest w terapii logopedycznej w przypadkach różnych zaburzeń mowy?;

- na czym polega terapeutyczny charakter czytania i pisania?;

- jak czytanie i pisanie wspomagają naukę języka obcego?;

- jakie gry i ćwiczenia wspomagają naukę czytania i pisania?

Strona przedmiotu
3007-L1A2ND brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy na temat uwarunkowań i obrazu klinicznego najczęstszych zaburzeń neurologicznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności planowania pomocy logopedycznej wobec dziecka z zaburzeniami neurologicznymi oraz zapoznanie się z organizacją opieki neurologicznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Dodatkowo zajęcia mają na celu naukę współpraca logopedy z innymi specjalistami w ramach opieki nad dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi.

.

Strona przedmiotu
3007-L1A2OP-W1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącym oceny poziomu rozwoju komunikacji dziecka.

Strona przedmiotu
3007-L1A2OM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy rozwojem mowy opóźnionym a zaburzonym. Poznanie podstawowych metod diagnozowania i stymulowania rozwoju mowy i języka u dziecka z opóźnionym ich rozwojem.

Strona przedmiotu
3007-L1A1OR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z podstaw ortodoncji umożliwią zdobycie wiedzy na temat rozwoju, fizjologii, patologii i leczenia wad narządu żucia, co pozwoli na prowadzenie interdyscyplinarne pacjentów z wadami zgryzu i wadami wymowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są wybrane problemy z zakresu fonetyki ogólnej i klinicznej analizowane z wykorzystaniem subiektywnych metod percepcyjnych, w oparciu o aktualny stan badań fonetyczno-instrumentalnych.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-L1A2PP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką teorii i praktyki w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności relacji między potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku 3-10 lat a specyfiką i organizacją procesu wspierania rozwoju i uczenia się na poziomie edukacji przedszkolnej oraz edukacji początkowej w szkole podstawowej. Analizie zostanie poddany kontekst socjologiczny, psychologiczny i pedagogiczny edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z uwzględnieniem środowiskowych i instytucjonalnych uwarunkowań efektywności kształcenia i wspierania rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pedagogika specjalna jako subdyscyplina pedagogiki. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dyscypliny: pojęciem niepełnosprawności, klasyfikacjami niepełnosprawności, charakterystyką poszczególnych niepełnosprawności. Przedstawione zostaną też cele, zasady i metody pedagogiki specjalnej oraz system opieki, kształcenia i poradnictwa dla niepełnosprawnych.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat podstaw i rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci, podstaw profilaktyki zdrowotnej dotyczącej dzieci, w szczególności w zakresie zapobiegania zakażeniom, sposobów zmniejszenia narażenia na urazy i zatrucia, sposobów postępowania przed lekarskiego w przypadku najczęstszych stanów chorobowych u dzieci, zdobycie podstawowej wiedzy na temat medycznych przyczyn powstawania zaburzeń rozwoju mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z wiedzą dotyczącą budowy, funkcji, uszkodzeń i leczenia narządu słuchu

Strona przedmiotu
3007-L1A3PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w zaburzeniach głosu, etiologii, diagnostyki i postępowania u pacjentów z zaburzeniami połykania.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów logopedii z podstawami genetyki, w szczególności biologią molekularną komórki: procesami transkrypcji, translacji, regulacji ekspresji genów, epigenetyką oraz elementami genetyki medycznej: analizą rodowodów, wzorcami dziedziczenia.

Strona przedmiotu
3007-L1A1POWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna studenci II roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna studenci III roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PP-1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w przedszkolach szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z dziećmi, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PP-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w przedszkolach szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z dziećmi, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zadania promocji zdrowia, motywowanie do zachowań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest teoretyczne zapoznanie Studentów

z podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną

w Rehabilitacji. Zdobycie przydatnych podczas dalszych studiów

i w przyszłej pracy praktycznych i podstawowych umiejętności dotyczących zagadnień, które umożliwią skuteczną współpracę

z fizjoterapeutą i przygotowanie wspólnego planu rehabilitacji pacjenta.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PJ-W2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają istotne z punktu widzenia dydaktyki różnice między przyswajaniem języka pierwszego a uczeniem się języka obcego / drugiego / odziedziczonego. W czasie zajęć omawiane będą indywidualne cechy uczniów, czynniki wpływające na proces uczenia się, a także rola rodziców oraz nauczycieli polonijnych / cudzoziemskich.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ukazuje przejawy i rozwój kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Przedstawia problematykę przyswajania języka w ontogenezie i filogenezie, charakteryzuje hipotezy wyjaśniające percepcję oraz tworzenie mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy przedstawieniu podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej dziecka. Student zyskuje informacje dotyczące współczesnego, integracyjnego podejścia do diagnozy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zaznajamia się ze współczesną typologią zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń językowych i komunikacyjnych. Poznaje uwarunkowania leżące u podłoża pojawiania się wskazanych nieprawidłowości oraz ich najważniejsze objawy.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje o psychologii jako nauce. Celem jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w wykładach z Psychologii rozwoju i klinicznej dziecka

Strona przedmiotu
3007-L1A1PR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami rozwoju dziecka w wieku: od urodzenia do późnego dzieciństwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy

Strona przedmiotu
3007-L1A2RM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w postaci wykładu (15 g.) oraz ćwiczeń (15 g.). Wykład jest przeznaczony dla studentów całego roku. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz wybranymi kierunkami badań nad mową dziecka. Ćwiczenia, które są prowadzone z podziałem na grupy, skupiają się na opisach procesów akwizycji systemu językowego dziecka w pierwszych latach jego życia. procesach rozwoju komunikacji oraz opisie normy rozwojowej w zakresie mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2SR-W3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stymulacji rozwoju mowy i języka małego dziecka.

Strona przedmiotu
3007-L1A2SN-W2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku przedszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

Strona przedmiotu
3007-L1A2SN-W4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
3007-L1A1TI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postawowe informacje o IT dla filologów.

Podstawy poprawnego przygotowywania tekstów elektronicznych (artykuł i prezentacja).

Procesory tekstu, narzędzia do pracy z tekstem.

Podstawy tworzenia stron www.

Zasoby językowe i literackie.

Przeszukiwanie sieci.

Strona przedmiotu
3007-L1A2TW-K2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów II roku logopedii ogólnej i klinicznej i pomyślane jako dopełnienie wiedzy ściśle logopedycznej.

Będzie poświęcone różnym aspektom komunikacji językowej, przede wszystkim gatunkowemu uporządkowaniu wypowiedzi oraz mechanizmom rządzącym ich rozumieniem i interpretacją w zależności od kontekstu i relacji między uczestnikami.

Strona przedmiotu
3007-L-S3AK1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie prac licencjackich, których tematykę charakteryzuje interdyscyplinarne ujęcie wad wymowy. Studenci zapoznają się z wymaganiami formalnymi oraz dotyczącymi struktury pracy. Podczas seminarium studenci będą mieli okazję referować zagadnienia, które zostaną przez nich wykorzystane w części teoretycznej pracy licencjackiej. Omawiana będzie metodologia badań, a także dyskutowane analizy i wyniki badań uczestników seminarium.

Strona przedmiotu
3007-L1A3WA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje fal akustycznych. Zjawisko rezonansu akustycznego. Rezonatory Teoria wytwarzania dźwięków mowy

Strona przedmiotu
3007-L1A3WK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat pracy z osobami niemówiącymi, z poważnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej i/lub językowej, zapoznanie słuchaczy z metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Strona przedmiotu
3007-L1A1WL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie związku logopedii z różnymi dziedzinami wiedzy, takimi jak: pedagogika, psychologia, medycyna, językoznawstwo. Ułatwi to studentowi zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru logopedii i wiążącego się z tym zróżnicowania terminologicznego. Wykład przygotowuje studenta do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach poświęconych rozwojowi mowy, profilaktyce logopedycznej oraz zaburzeniom mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A1NJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone poznaniu aparatu pojęciowego współczesnego językoznawstwa. Zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia opisu gramatycznego i słownikowego, służące charakterystyce wypowiedzi / tekstów pod kątem właściwości pragmatycznych, w tym stylistycznych. Po zakończeniu cyklu student będzie w stanie czytać literaturę lingwistyczną i opartą na badaniach języka oraz wyszukać niezbędne informacje w najnowszych kompendiach językowych i logopedycznych.

Zajęcia są wstępem do cyklu przedmiotów językoznawczych, zwłaszcza - funkcjonalnego opisu języka.

Strona przedmiotu
3007-L1A3WP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami percepcji słuchowej.

Strona przedmiotu
3007-L1A2ZJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaburzenia mowy w świetle wybranych klasyfikacji.

2. Poznanie definicji, podstawowych objawów, przyczyn oraz obrazu sprawności językowych i komunikacyjnych w poszczególnych jednostkach zaburzeń mowy.

3. Procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, programowanie terapii, prowadzenie terapii.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)