Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2104-M-D1BEZM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych i rozwój security studies. Ewolucja pojęcia i odchodzenia od tradycyjnego rozumienia bezpieczeństw. Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncepcje równowagi sił i równowagi strachu; teorie cyklu hegemonicznego. Paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie, kształtowanie porządku międzynarodowego i układu sił. Polaryzacja środowiska bezpieczeństwa. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem – sekurytyzacja. Prawno-instytucjonalne ramy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. ONZ i regionalne instytucje bezpieczeństwa – charakterystyka. Zasady użycia siły w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo militarn - wydatki wojskowe, produkcja i handel bronią, potencjał nuklearny. Trendy w konfliktach zbrojnych po zimnej wojnie. Bezpieczeństwo energetyczne- charakter zagrożeń. Bezpieczeństwo ekologiczne. Bezpieczeństwo żywnościowe, wodne, zdrowotne. Koncepcja human security i odpowiedzialności za ochronę.

Strona przedmiotu
2104-M-D1EPRF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu międzynarodowego rynku finansowego i walutowego. Przedstawieni zostaną jego uczestnicy. Omówione zostaną rynki: pieniężny, kredytowy i walutowy. Szczegółowo omówione zostaną następujące papiery wartościowe: akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Przedstawiona zostanie historia Wielkiego Kryzysu oraz kryzys 2008 roku.

Strona przedmiotu
2104-M-D1EKRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie głównych koncepcji przyspieszania rozwoju gospodarczego i ograniczania rozmiarów ubóstwa w krajach rozwijających się oraz analiza praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się w tym zakresie. Tematy wykładów obejmują m.in. następujące zagadnienia: ekonomia rozwoju jako oddzielna dyscyplina ekonomii; dualizm rozwojowy we współczesnym świecie; miary rozwoju gospodarczego; teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego; warunki rozwoju gospodarczego; ubóstwo i nierówności społeczne; czynniki demograficzne w krajach rozwijających się; urbanizacja i rozwój rolnictwa; koncepcja „developmental state”.

Strona przedmiotu
2104-M-D1MNSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania poprawnej metodologicznie (w szerokim sensie tego słowa) pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2104-M-D1MPEP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza związków pomiędzy sferą polityki i gospodarki w ujęciu międzynarodowym. Geneza Międzynarodowej Ekonomii Politycznej (International Political Economy, IPE) jako obszaru badawczego. Wybrane ujęcia teoretyczne IPE, tj. liberalizm gospodarczy, nacjonalizm ekonomiczny, teorie zależności. Ewolucji powojennego międzynarodowego ładu gospodarczego. Analiza wybranych zagadnień z obszaru IPE.

Strona przedmiotu
2104-M-D1ODSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dyplomacja, prawo dyplomatyczne- historia , istota, kodyfikacja, funkcje dyplomatyczne podobieństwa i różnice w obrocie dyplomatycznym i konsularnym.

Strona przedmiotu
2104-M-D1PISM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozpoczyna się od zapoznania studentów z podstawowymi zasadami wnioskowania statystycznego oraz podstawowymi błędami w myśleniu. Kolejna część poświęcona jest poznaniu konkretnych metod prognozowania, ich mocnych stron i ograniczeń. Jest również miejsce na krytyczną analizę profesjonalnych prognoz międzynarodowych. Studenci niemal od początku kursu rozpoczynają prace w małych grupach nad własnymi prognozami, ich efekt dokumentuje efekty uczenia się i jest najważniejszym składnikiem oceny końcowej.

Strona przedmiotu
2104-M-D1SKSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwo w SM; społeczność międzynarodowa - podstawowe pojęcia i zachodzące zmiany w dobie globalizacji i komunikacji masowej; polityka społeczna - wymiar międzynarodowy i wewnętrzny; kondycja człowieka we współczesnym świecie; problem populizmu.

Kultura i kultury w SM; "zwrot kulturowy" w SM i antropologizacja SM; świadomość międzykulturowa i jej praktyczne przejawy; dziedzictwo kulturowe i casus UNESCO.

Religia i religie w SM; religia i religijność w świecie; religia w badaniu SM; podmioty religijne i ich wpływ na SM; religia a rozwój.

Strona przedmiotu
2104-M-D1SRGL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma zajęć: wykład

Charakterystyka przedmiotu:

Wykład wprowadzający do studiowania dyscypliny stosunki międzynarodowe. Najpierw zostaną przedstawione zagadnienia związane z genezą i przedmiotem dyscypliny SM, a w następnej kolejności wykładu będę się odnosił do regionalizmu globalizmu i regionalizmu dwóch najważniejszych tendencji rozwojowych w stosunkach międzynarodowych, które są przedmiotem badania w postaci studiów globalnych, studiów regionalnych. To dwa poziomy analizy (badania) stosunków międzynarodowych, w których wykorzystuje się teorie stosunków międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2104-M-D1WTPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu omówienie głównych działów prawa międzynarodowego publicznego, stąd też poszczególne tematy są poświęcone źródłom prawa, podmiotom, odpowiedzialności, prawu morza, prawu kosmicznemu, prawom człowieka, prawu uchodźczemu, użyciu siły i międzynarodowemu prawu humanitarnemu.

Strona przedmiotu
2104-M-D1WAPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane są główne koncepcje związane z podejściem badawczym jakim jest analiza polityki zagranicznej. Kurs ma charakter przede wszystkim teoretyczny. Jednocześnie studenci są zachęcani, by wykorzystywać zdobytą wiedzę dla opracowania własnego projektu badawczego.

Strona przedmiotu
2104-M-D1ZRRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z globalnym, regionalnym i lokalnym wymiarem zrównoważonego rozwoju, jak też zakreślenie obszarów tematycznych zrównoważonego rozwoju, w tym historii koncepcji ZR. W ramach kursu zakłada się m.in.:

Wskazanie ewolucji koncepcji i ewolucji współpracy międzynarodowej w zakresie ZR – w tym ewolucja pojmowania pojęcia rozwoju (od rozwoju rozumianego jako industrializacja przez pojęcie rozwoju ludzkiego do zrównoważonego rozwoju), mechanizmy realizacji celów zrównoważonego rozwoju (w tym mechanizmy finansowania SDGs);

Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi służącymi prezentacji danych dotyczących rozwoju (m.in. WDI, Povcalnet, bazy UNCTAD, OECD).

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)