Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2102-BW-L-D5BGPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów i studentek z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności powiązywania zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5EPPZ-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie zajęć akcentowane są prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Szczegółowo omawiana jest ustawa Prawo Prasowe, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5KRIM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Student potrafi ponadto zastosować zdobytą podczas konwersatorium wiedzę w praktyce, rozumie także cel podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych przez organy ścigania.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5LKTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium omówione zostaną zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej, systemu logistycznego jako podstawy procesów logistycznych, produktów logistycznych (towar i usługa), metod zarządzania logistycznego, transportu i magazynowania w procesach logistycznych, a także metod konfigurowania sieci logistycznej.

Przedmiot obejmuje również tematykę dotyczącą punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach środków transportu, istniejące koncepcje logistyczne, infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki transportu.

Istotnym elementem będzie także inżynieria bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem

i ryzykiem w transporcie kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i drogowym oraz zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5NOME-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu Nowe media student będzie znał i potrafił skorzystać z wybranych kanałów zaliczanych do nowych mediów i pozyskać z nich informacje. Przedmiot ma charakter teoretyczno-praktyczny.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5OSZK-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5PWKP-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci poznają pojęcie i definicje komunikowania publicznego, jego funkcje i aktorów. Dowiadują się o narzędziach komunikacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze oraz diagnozują, jak radzą sobie z komunikowaniem wybrane instytucje publiczne.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5PRZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 240 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu praktyki student powinien umieć wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji w kontekście szeroko rozumianej polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach. Powinien również umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy podejmując kroki do pełnej aktywizacji i wykorzystania swoich zasobów ze zdobytą na studiach wiedzą kierunkową na czele.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5PWPW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie przestępstwa i ich rodzaje (w tym przestępstwa stwierdzone i wykryte). Pojęcie

przestępczości i jej rodzaje. Przestępczość pospolita i zorganizowana w Polsce – przegląd i próba

zdefiniowania przestępczości zorganizowanej. Współczesne obszary zagrożeń przestępczością.

Współczesne tendencje przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej. Sposoby

popełniania przestępstw, w tym gospodarczych i kryminalnych. Wybrane aspekty i rodzaje

przestępczości zorganizowanej. Podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. stosowane

metody i techniki. Organy przeciwdziałające i zwalczające przestępczość w Polsce. Rola Policji i

organów ścigania w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, w tym kryminalnej, gospodarczej i

zorganizowanej. Współpraca krajów pomiędzy służbami i organami ścigania w zakresie zwalczania

przestępczości.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5SEDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie licencjatu. Oznacza to w szczególności zaznajomienie słuchaczy z następującymi kwestami:

- aspekty merytoryczne;

- aspekty formalne (redakcyjne),

- aspekty metodologiczne

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5SIPS-KZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot traktuje o zasadach organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5SYPE-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia dotyczące polskiego systemu penitencjarnego. Student rozumie również cele wdrażania określonej polityki karnej wykonawcze.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5ZJSE-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dorobkiem teoretycznym i głównymi koncepcjami psychologicznymi związanymi z indywidualnym i społecznym funkcjonowania człowieka w trakcie i po wystąpieniu sytuacji ekstremalnej. W trakcie zajęć omawiane będą tematy związane z psychicznym, poznawczym i behawioralnym funkcjonowaniem jednostki w zależności od kontekstu sytuacyjnego. Poparte one będą autentycznymi przykładami ludzi i sposobami radzenia sobie.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D5ZKWP-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach świata;

- aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)