Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram zajęć - filologia polska, st. niestacjoanarne (zaoczne), drugiego stopnia, II rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram zajęć - filologia polska, st. niestacjoanarne (zaoczne), drugiego stopnia, II rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3003-ZU2362HJP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium są szeroko rozumiane nazwy własne - zarówno historyczne, jak i współczesne, utrwalone w dokumentach oraz powstające na naszych oczach. Szczegółowa tematyka seminarium zostanie dostosowana do zainteresowań badawczych studentów. Celem zajęć jest spojrzenie na różne klasy onimów przez pryzmat ich związków z rzeczywistością pozajęzykową i badanie ich z perspektywy interdyscyplinarnej. Seminarium ma za zadanie przygotować studentów do napisania samodzielnej rozprawy naukowej na temat dotyczący kulturowego, społecznego, historycznego lub marketingowego funkcjonowania onimów.

Strona przedmiotu
3003-13B2HJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat ewolucji języka polskiego w okresie od X do XXI wieku. Uświadomienie im związków między historią języka a historią kultury narodowej, wpływu czynników zewnętrznojęzykowych na rozwój polszczyzny literackiej.

Strona przedmiotu
3020-13B2JO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu są omawiane są wybrane zagadnienia typologii języków: typologia fonologiczna, typologia morfologiczna (wyrazowość, części mowy, kategorie gramatyczne i ich wartości), typologia składniowa (wybrane konstrukcje składniowe, szyk wybranych elementów składniowych, korelacje szyku) oraz typologia leksykalna (wybrane pola semantyczne, m. in. nazwy pokrewieństwa, barwy, części ciała, wymiary, czasowniki ruchu)

Strona przedmiotu
3007-N3B2KNJP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu umieszczenie programu nauczania języka polskiego we współczesnej szkole w kontekście innych, pokrewnych nauk przydatnych w procesie dydaktycznym, a także zaprezentowanie literackich kontekstów interpretacyjnych użytecznych dla nauczyciela polonisty na czwartym etapie edukacyjnym. Prezentowane w ramach ćwiczeń dzieła i ich fragmenty dobrane zostały w taki sposób, by stanowiły użyteczny materiał do pracy z tekstem zarówno dla studenta filologii polskiej – przyszłego nauczyciela, jak ucznia szkoły podstawowej i średniej.

Strona przedmiotu
3003-13B2JA-KON-NT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone językowi pisarzy, poetów i innych twórców – dawnych i współczesnych, znanych i mniej znanych (np. Kochanowski, Pasek, Mickiewicz, Norwid, Chopin, Lenartowicz, Prus, Dygasiński, Reymont, Żeromski, Leśmian, Abramow-Newerly, Jasieński, Gałczyński, Tuwim, Herbert). Będziemy rozważać zarówno teoretyczne problemy związanie z badaniem idiolektów i języka artystycznego, ale też pracować na konkretnych tekstach artystycznych i użytkowych (listy, pamiętniki). Z bogatej propozycji tematycznej na początku semestru wraz ze studentami wybierzemy autorów i wątki, które będą zgodne z zainteresowaniami uczestników.

Strona przedmiotu
3001-13B2LP-KON-NT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium dyskutować będziemy nad następującymi współcześnie i znajdującymi swoje odwzorowanie w XX (XXI) wiecznej literaturze polskiej (oraz sztuce) przemianami sfery aksjologicznej na przykładzie wybranych tekstów (literackich, wizualnych, filozoficznych).

Strona przedmiotu
3001-13B2LN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei, motywów literackich, przemian zachodzących w sferze kultury i jej instytucjonalnych przejawach.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje się na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3001-ZU2362LW1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem powstających na seminarium rozpraw magisterskich jest szeroko rozumiana XX-wieczna literatura polska.

Strona przedmiotu
3001-13B2POP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy i uczestniczki ćwiczeń zapoznają się z zagadnieniami związanymi z literaturą popularną: jej źródłami, przemianami topiki i form gatunkowych, istotnymi zjawiskami współczesnymi. Kolejne spotkania poświęcone są gatunkom i konwencjom literackim – w odniesieniu do klasyki literatury popularnej i tekstów najnowszych, polskich i obcych, przeznaczonych dla odbiorcy dorosłego i dziecięcego. Podejmowane zagadnienia będą rozpatrywane m.in. w aspektach: historycznoliterackim, genologicznym, socjologiczno-rynkowym. Ćwiczenia umożliwiają także dyskusję nad innymi niż stricte literackie tekstami kultury popularnej, traktowanymi jako znaczący kontekst, takimi jak seriale, filmy, komiksy itd.

Strona przedmiotu
3007-N3B2MJP-LO-KO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodyka języka polskiego w liceum to zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy nauczyciela-polonisty w szkołach ponadpodstawowych, poświęcone wykorzystaniu wiedzy z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego, tekstologicznego w działaniu praktycznym. Aktywność uczestników będzie się koncentrowała na przygotowaniu jednostek lekcyjnych oraz cykli dydaktycznych służących budowaniu kompetencji lekturowych uczniów i ich umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie - na konkretnych przykładach (tzw. case studies).

Strona przedmiotu
3007-N3B2PZ-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-N3B2PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na II i III etapie edukacji.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)