Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-2SPEC252M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien umieć zaproponować rozwiązania aparaturowe umożliwiające usprawnienie i zmechanizowanie oznaczeń analitycznych przy użyciu podstawowych metod detekcji, znanych z wykładów o analizie instrumentalnej. Dotyczy to podstawowych zagadnień związanych z analizą środowiskową i analizą żywności.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC382M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zależnością formy występowania pierwiastka i jego toksycznymi właściwościami; wpływem mobilności i biodostępności pierwiastka lub biologicznie czynnego związku na ryzyko, jakie ich obecność może stwarzać dla środowiska; zapoznanie z aspektami przygotowania próbek do analizy specjacyjnej i metoda analitycznymi (układy sprzężone).

Strona przedmiotu
1200-2SPEC282M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elektrochemia błon biologicznych i biologiczno/niebiologicznych powierzchni międzyfazowych. Transport elektronów i protonów w układach biologicznych. Elektrody wykorzystujące enzymy jako biokatalizatory - transport elektronowy bezpośredni i mediowany. Zastosowanie elektrod enzymatycznych w bioczujnikach i wytwarzaniu energii. Bioogniwa i samo-zasilające się biourządzenia.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC72M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zastosowaniami spektroskopii molekularnej (ze szczególnym uwzględnieniem metod optycznych) w biochemii, biofizyce oraz biologii molekularnej.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC82M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z aplikacją współczesnych metod termodynamicznych do opisu zjawisk biologicznych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC372M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to wspólny wykład pracowników Pracowni Krystalograficznej. Wykładowcami będą m.in.: prof. dr hab. Paulina M. Dominiak, dr hab. Anna Makal, dr Katarzyna Bandyra, dr Maria Górna, dr Anna A. Hoser, dr Maura Malińska, dr Mihails Arhangelskis, dr Michał Chodkiewicz, dr Roman Gajda, dr hab. Wojciech Sławiński oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Każda z powyższych osób będzie prezentowała tematy, które uznaje za wyzwania współczesnej krystalografii.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC322M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie podstaw reakcji chemicznych zachodzących w układach biologicznych i ich wykorzystanie do analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC122M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje z zakresu syntezy, reaktywności i aktywności biologicznej wybranych związków heterocyklicznych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC332M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawami wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Omawiane są podstawy spektrometrii mas, budowa aparatury, fragmentacja jonów oraz zastosowanie LC/MS do analizy jakościowej i ilościowej.

Wykład obejmuje zajęcia stacjonarne i zajęcia e-learningowe, w ramach których studenci rozwiązują testy i zadania domowe.

Zajęcia odbywają się intensywnie w pierwszej połowie semestru.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC392M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest zastosowaniu kapilarnej chromatografii gazowej do analizy śladowej organicznych zanieczyszczeń w środowisku. W trakcie wykładu omówione zostaną sposoby przygotowania próbek do analizy.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC32M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii stosowanej. Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z korozji materiałów, elektro i biokatalizy, elektrochemicznego wytwarzania materiałów, funkcjonowania ogniw i bioogniw, elektrochemii i fotoelektrochemii półprzewodników, zastosowania elektrochemii w otrzymywaniu nanorozmiarowych materiałów.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC402M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci poznają metody oczyszczania oraz krystalizacji używane w chemii organicznej i przemyśle farmaceutycznej od strony praktycznej i teoretycznej. Szczególny nacisk zostanie położony na stabilność form polimorficznych, ich charakteryzacji oraz przewidywanie własności termodynamicznych ciał stałych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC52M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych metod optymalizacji

Strona przedmiotu
1200-2SPEC62M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest podzielony na dwie części. W części pierwszej (15 godz) dotyczącej polimerów przewodzących zostaną omówione metody chemicznego i elektrochemicznego otrzymywania polimerów, ich właściwości i metody badań oraz praktyczne zastosowania polimerów przewodzących w elektronice, analityce chemicznej, ogniwach, elektrokatalizie. Kilka godzin (3 ) będzie poświęconych omówieniu otrzymywania, właściwości i zastosowaniom nanostruktur z polimerów przewodzących. W części drugiej dotyczącej nanostruktur węglowych (15 godz) po

wstępie definiującym pojęcie nanotechnologii wykład będzie się koncentrował na prezentacji (historia odkrycia, otrzymywanie, charakteryzacja i zastosowania) nowych nanostruktur węglowych - fulerenów, nanorurek, nanokapsułek i grafenu.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC102M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia na poziomie magisterskim wiedzę na temat diastereo- i enancjoselektywnej syntezy organicznej z naciskiem na zrozumienie wpływu mechanizmu reakcji i struktury stanu przejściowego na stereochemiczny wynik reakcji. Najważniejsze koncepcje będą ilustrowane przykładami syntez totalnych związków naturalnych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC112M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien orientować się w podstawach fizycznych i mechanizmach fizykochemicznych zjawisk szeroko pojętej aktywacji optycznej

Strona przedmiotu
1200-2SPEC172M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami symulacji komputerowej, znajomość najważniejszych modeli oraz rozumienie istotnych zagadnień teorii polimerów i białek

Strona przedmiotu
1200-2SPEC132M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się wiedzą z zakresu:

- stosowania nowoczesnych technik w syntezie związków znakowanych izotopami stabilnymi i radioaktywnymi,

- wykorzystania tych związków jako radiofarmaceutyków w medycynie oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),

- badania mechanizmów reakcji metodami izotopowymi.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC342M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami czasowo-rozdzieczej spektroskopii i ich możzliwosciami w badaniach koherentnej dynamiiki wzbudzeńn elektronowych, oscylacyjnych i rotacyjnych w molekułach w cieczach, gazach i ciałach stałych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC152M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura wolnych rodników. Przegląd rodników centrowanych na węglu, tlenie, azocie, siarce. Laboratoryjne metody wytwarzania wolnych rodników. Metody detekcji rodników. Stabilność i reaktywność rodników. Badanie mechanizmów reakcji rodnikowych metodami fizycznej chemii organicznej, termodynamika, termochemia i kinetyka reakcji rodnikowych. Reakcje utleniania-redukcji przebiegające z udziałem wolnych rodników. Kinetyczne efekty izotopowe. Reakcje w fazie gazowej i w fazie ciekłej. Solwatacja rodników i efekty rozpuszczalnikowe.

Reakcje rozpadu, fragmentacji, cyklizacji, przegrupowania, rekombinacji. Wolne rodniki w syntezie organicznej.

Wolne rodniki w atmosferze. Toksykologia wolnych rodników: produkty wytwarzane w organizmie. Jony metali jako prekursory wolnych rodników. Stres oksydacyjny. Choroby wywołane wolnymi rodnikami. Rodnikowa teoria starzenia się.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC362M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to wspólny wykład pracowników Pracowni Krystalograficznej. Wykładowcami będą m.in.: prof. dr hab. Paulina M. Dominiak, dr hab. Anna Makal, dr Katarzyna Bandyra, dr Maria Górna, dr Anna A. Hoser, dr Maura Malińska, dr Mihails Arhangelskis, dr Michał Chodkiewicz, dr Roman Gajda, dr hab. Wojciech Sławiński oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Każda z powyższych osób będzie prezentowała tematy, które uznaje za wyzwania współczesnej krystalografii.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)