Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Podstawy teorii i prawa archiwalnego [2900-L-SA-PTPA] Semestr zimowy 2024/25
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Podstawy teorii i prawa archiwalnego [2900-L-SA-PTPA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-04 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-10-11 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-10-18 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-10-25 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-11-08 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Kulecka
Literatura:

Literatura uzupełniająca i systematyzująca:

H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002

Zakres tematów:

1. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – przedmiot i metody badania. Problemy badania dokumentacji współczesnej.

2. Pojęcia z archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, 1974; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, s. 66-80; W. Chorążyczewski, W. Kwiatkowska, Jedna zasada, wiele rozwiązań. Zasada proweniencji a granice i struktura zespołu archiwalnego, „Archiwista Polski” 2014, nr 3(75), s. 7–22.

Słowniki online:

Wybrane terminy z Polskiego Słownika Archiwalnego, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974; www.archiwa.gov.pl

LINK:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/62-materia%C5%82y-pomocnicze/757-s%C5%82ownik-archiwalny?showall=

Wybór haseł Słownika Archiwalnego Studenckiego Koła Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, http://www.petea.home.pl;

Dostęp do pliku .pdf przez Google.

3. Zasady rządzące organizacją zasobu archiwalnego. Zespół archiwalny i zasada pertynencji terytorialnej. www.szukajwarchiwach.pl analiza pod kątem poszukiwania zespołów archiwalnych i określania zasięgu terytorialnego archiwów państwowych

I. Radtke, Pojęcie zespołu w praktyce archiwalnej (Granice współczesnych zespołów archiwalnych), „Archeion” t. 56, 1971, s. 89-110

4. Podstawy prawa archiwalnego. Rola prawa w zarządzaniu archiwum zakładowym.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983, tekst ujednolicony www.sejm.gov.pl ISAP prawo archiwalne. Podstawowe pojęcia prawne. Obowiązki prawne aktotwórców. Klasyfikacja archiwów państwowych i niepaństwowych.

5. Cykl życia akt. Dokumentacja a archiwalia. Problemy wartościowania.

A. Cykl życia akt.

B. Wartościowanie jako jeden z etapów życia akt.

Literatura (do wyboru): E. Perłakowska, Wartościowanie dokumentacji masowej – próba zdefiniowania problemu, [w:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, s. 13-23; H. Robótka, Wartościowanie akt – przeszłość i przyszłość, tamże, s. 25-47; A. Kulecka, Dokumentacja masowa w badaniach historycznych, tamże, s. 49-62

6. Modele i procedury wartościowania dokumentacji.

Literatura (do wyboru): K. Stryjkowski, Dokumentacja masowa i jej wartościowanie w archiwach wybranych krajów frankofońskich (na przykładzie akt osobowych), [w:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, s. 79-102; J. Chojecka, Problematyka wartościowania dokumentacji masowej w Republice Federalnej Niemiec, tamże, s. 103-115; M. Konstankiewicz, Podstawy prawne archiwalnej selekcji dokumentacji (stan prawny z dnia 31 stycznia 2011 r.), tamże, s. 117-131;

Analiza dokumentu - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r., ze zmianami, w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (opublikowane 29 października 2015 r.) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ze zmianami www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe, Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Dz.U. 2019 poz.246

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000246/O/D20190246.pdf,

7. Narzędzia wartościowania dokumentacji. Rzeczowy wykaz akt. Podstawy teoretyczne i prawne. Rola wykazu w działalności archiwum zakładowego. Problemy wartościowania wybranych rodzajów dokumentacji.

I. Radtke, Jednolite rzeczowe wykazy akt, „Archeion” t. 44, 1966, s. 31-49

Analiza dokumentów służących wartościowaniu dokumentacji – zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:

Wartościowanie akt studenckich.

Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplomowych,

https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html,

Jednolity rzeczowy wykaz akt UW, 2012 http://www.archiwum.uw.edu.pl/Rzeczowy%20wykaz%20akt.pdf

8. Archiwa zakładowe a sieć archiwów państwowych.

A. Archiwum zakładowe i jego role w sieci archiwów państwowych.

B. Typologia archiwów zakładowych.

C. Relacje: archiwa zakładowe – archiwa państwowe (historyczne, definitywne) – nadzór (wartościowanie), przekazywanie akt. Kontrole.

Archiwum zakładowe w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983 ze zmianami, www.sejm.gov.pl archiwa państwowe. Kompetencje archiwum zakładowego. Ustalanie sieci archiwów zakładowych – kryteria na podstawie analiz dokumentów – Zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe, Dziennik Urzędowy NDAP, 2020.

9. Archiwum zakładowe w teorii archiwalnej. Organizacja i zasób. Modele działania archiwów zakładowych/archiwów instytucji.

A. Archiwum zakładowe i jego role w organizacji.

B. Struktura archiwum.

C. Zasób archiwum zakładowego.

D. Modele działania.

M. Sak, Archiwa poznańskich szkół wyższych. Funkcje i zadania – studium porównawcze, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 201-214;

M. Kościukiewicz, Z doświadczeń archiwisty zakładowego, „Archiwista Polski” 2003, nr 4(32), s. 63–69.

A.Kępczyńska, Archiwum zakładowe starostwa powiatowego w Toruniu jako przykład archiwum zbiorczego na szczeblu powiatowym, w:Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. D.Drzewiecka i M.Jabłońska, Toruń 2016, s.55-89, P.Falkowski, Czy potrzebujemy akt osobowych, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. t.7, Komu i do czego potrzebne są archiwa ?, red. W.Chorążyczewski, A.Rosa, M.Wiśniewska – Drewniak, Toruń 2022, s.161-178

10. Wybrane problemy działania archiwum zakładowego: przekazywanie akt do archiwum państwowego, udostępnianie, wartościowanie.

A. Problemy przygotowania akt przed ich przekazaniem do archiwum państwowego. Porządkowanie akt.

B. Problemy ochrony danych osobowych. Udostępnianie akt osobowych.

C. Udostępnianie innych akt.

D. Przekazywanie akt do archiwum państwowego – formularze spisów zdawczo-odbiorczych: Archiwum Narodowe w Krakowie – spisy dokumentacji aktowej, kartograficznej, technicznej, akt osobowych.

E. Problemy wartościowania akt powstających w wyniku finansowania projektów i programów z funduszy unijnych.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Dz.U 2018 poz.357 www.sejm.gov.pl isap archiwa państwowe

Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek dotyczących wartościowania dokumentacji programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich

https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html,

11. Archiwa zakładowe w instytucjach administracji publicznej. Organizacja i funkcje urzędu wojewody.

Analiza dokumentu - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U.2009 nr 31, poz.206

www.mazowieckie.pl

Strony internetowe archiwów urzędów wojewódzkich. Informacja o zasobie, zasadach gromadzenia i udostępniania.

12. Dokumentacja instytucji administracji publicznej. Rzeczowe wykazy akt.

Analiza dokumentu - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – rzeczowy wykaz akt województwo, 2011 www.sejm.gov.pl: ISAP: archiwa państwowe

13. Fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe oraz inne materiały audiowizualne w archiwach zakładowych.

A. Problemy gromadzenia, przechowywania, udostępniania.

B. Prawodawstwo regulujące kompetencje archiwów zakładowych w instytucjach publicznej radiofonii i telewizji.

C. Opis archiwaliów.

Rozporządzanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 maja 2006 r.

14. Instytut Pamięci Narodowej i sieć archiwów wyodrębnionych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe , Ustawa o IPN, 1998 ze zmianami www.sejm.gov.pl isap archiwa państwowe

R. Galuba, Podstawy wartościowania i selekcji dokumentacji w archiwach wyodrębnionych [w:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, s. 133-157

15. Relacje archiwum zakładowego z komórkami merytorycznymi. Społeczne funkcje archiwów zakładowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Analiza tekstów źródłowych, w tym teksty prawne, i historiograficznych.

Referat.

Dyskusja.

Uwagi:

Prof. dr hab. Alicja Kulecka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)