Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych [4100-6SWOAINJO] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych [4100-6SWOAINJO]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2024-05-15 09:45 : 11:15 sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2024-05-29 09:45 : 11:15 sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 57
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Guz
Literatura:

Doughty, C. J., and Long, M. H. (eds) (2003) Handbook of second language acquisition. Malden, MA: Blackwell.

Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition . New York: Oxford University Press.

Ellis, R. (2008) The study of second language acquisition (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R., and Barkhuizen, G. (2005) Analyzing learner language . New York: Oxford University Press.

Gass, S. M., and Selinker, L. (eds) (1993) Language transfer in language learning (revisededition). Amsterdam: John Benjamins.

Gass, S. M., and Selinker, L. (2001) Second language acquisition: an introductory course (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Larsen-Freeman, D., and Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisitionresearch . New York: Longman.

Lightbown, P. M., and Spada, N. (2006) How languages are learned (3rd edition). New York: Oxford University Press.

Long, M. H. (2006) Problems in SLA . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mitchell, R., and Myles, F. (2004) Second language learning theories (2nd edition). NewYork: Arnold.

Ortega, L. 2009/2013. Understanding Second Language Acquisition. 2nd edition: New York: Routledge.

VanPatten, B., and Williams, J. (eds) (2007) Theories in second language acquisition: an introduction . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Zakres tematów:

1. Definicja procesu przyswajania języka ojczystego (J1) i jego zakresu. Kluczowe terminy. Aspekty języka / systemów językowych w przyswajaniu języka. Przyswajanie J1 w okresie prenatalnym i wczesnym po urodzeniu.

2. Jak dzieci uczą się dźwięków? - aspekty fonetyczne w przyswajaniu J1. Percepcja, dyskryminacja i produkcja dźwięków.

3. Jak dzieci uczą się słów? Przyswajanie słownictwa w J1: rozpoznawanie i produkcja słów.

4. Jak dzieci uczą się gramatyki? Przyswajanie składni J1.

5. Rola wieku w przyswajaniu języka. Pojęcie okresu krytycznego i wieku krytycznego.

6. Zdefiniowanie procesu przyswajania języka obcego (J2) i jego zakresu. Kluczowe terminy, tematy i zmienne warunkujące ten proces.

7. Rola kontekstu w przyswajaniu języka obcego: uczenie się naturalistyczne a uczenie się w klasie językowej, ekspozycja językowa, produkowane i otrzymywane dane językowe (cf 'language input/output'),

8. Rola wieku ucznia w w przyswajaniu języka obcego - badania nad skutecznością 'wczesnego startu'.

9. Indywidualne różnice w w przyswajaniu języka obcego - wymiar afektywny procesu.

10. Różnorodność kontekstów przyswajania języka obcego: angielski jako Lingua Franca, angielski do celów akademickich, angielski specjalistyczny, języki dziedzictwa narodowego, języki mniejszości, dwujęzyczność i wielojęzyczność.

11. Przyswajanie języka obcego w klasie językowej - wybrane metody i podejścia: zintegrowane nauczanie treści i języka (w CKNJOiEE).)

12. Ostateczne osiągnięcie (cf 'ultimate attainment'). Pojęcie native speakera i biegłości językowej oraz jej miary.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne,

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych - analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- samodzielna pracy studentów: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

- nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści,

- rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, przekazywanymi treściami.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych stacjonarnie i asynchronicznie,

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych i ustnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru (K_W01, K_W02, K_U08, K_U09, K_K02),.

4) zaliczenie testu końcowego (K_W01, K_W02),

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z testu końcowego. Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Osoby aktywnie i regularnie uczestniczące w wykładach stacjonarnych mogą być zwolnione zwolnione z testu końcowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)