Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE [2105-M-D2LOUE] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lobbing w UE [2105-M-D2LOUE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 303
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-28 09:45 : 11:15 sala 303
Gmach Audytoryjny
2024-06-04 09:45 : 11:15 sala 303
Gmach Audytoryjny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Czub
Literatura:

- Balosin Miruna Andreea (2012), The evolution of lobbying in the European Union, Is EU lobbying important for the European Public Space?, LAP LAMBERT, Academic Publish-ing GmbH & Co. KG, Saarbrücken.

- Buonanno Laurie, Nugent Neil (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

- Coen David, Richardson Jeremy (2011), Lobbying the European Union: Institutions, Actors, Issues, Oxford University Press, New York.

- Czub Jarosław F. (2012), Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

- Czub Jarosław F. (2018), Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

- Eising Rainer (2007), Grupy interesu a Unia Europejska, [w:] Cini Michelle (red.), Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

- Georgen Pascal (2006), Lobbying In Brussels, D&P Service, Brussels.

- Graniszewski Leszek, Piątkowski Cezary (2004), Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

- Greenwood Justin (2005), Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Instytut Euro-pejski w Łodzi, Łódź.

- Jagusiak Bogusław (2011), Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europej-skiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata., Kurczewska Urszula (2000), Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

- Kurczewska Urszula (2008), Wprowadzenie, [w:] Kurczewska Urszula (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kurczewska Urszula (2011), Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Matyja Mirosław (2000), Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodaw-ców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa.

- Nowak-Far Artur (2002), Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, kompendium dla gmin wiejskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań.

- Obradovic Daniela (2011), Regulating Lobbying in the European Union, [w:] Coen David, Richardson Jeremy, Lobbying the European Union: Institutions, Actors, Issues, Oxford University Press, New York.

- Sroka Jacek (2009), Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Ja-błoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

- Wiszowaty Marcin M. (2008), Regulacja prawna lobbingu na świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Kancelaria Sejmu, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Lobbing w zarysie teoretycznym – europeizacja lobbingu (istota, specyfika i typologia grup interesu), proces formowania się lobbingu w Europie (ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym).

2. Regulacje prawne i etyczne lobbingu w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach członkowskich UE (instytucje i organy, konsultacje społeczne, kodeksy etyczne).

3. Modele i funkcje lobbingu w Unii Europejskiej – reprezentacja interesów grupowych.

4. Proces decyzyjny (instytucje i organy UE) - przedmiot lobbingu (lobbing w fazie inicjowania decyzji, podejmowania decyzji i implementacji decyzji).

5. Zinstytucjonalizowane formy wpływu – wpływ formalny i nieformalny, bezpośredni i pośredni, ofensywny i defensywny, odgórny i oddolny.

6. Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej – warsztaty.

7. Kampania lobbingowa – warsztaty.

8. Seminarium z lobbystą.

Metody dydaktyczne:

1) Aktywność

2) Referat problemowy

3) Warsztaty

4) Projekt

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu (w celu uzyskania zaliczenia końcowego należy zdobyć punkty w każdym ze slotów):

1) Aktywność w trakcie prezentacji (0-4 pkt – 1 pkt za każde zajęcia z prezentacją tematyczną: schemat zajęć 1-5).

2) Referat problemowy – przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji (0-4 pkt).

3) Konsultacje społeczne – warsztaty (0-4 pkt).

4) Kampania lobbingowa – warsztaty (0-4 pkt).

5) Seminarium z lobbystą – aktywność (0-4 pkt).

Ocena końcowa z przedmiotu (0-20 pkt):

20 → bdb!

18 – 19 → bdb

16 – 17 → db+

14 – 15 → db

12 – 13 → dst+

10 – 11 → dst

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)