Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka i polityka [2102-M-D4GOPO-ADP] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gospodarka i polityka [2102-M-D4GOPO-ADP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 116
Stara Biblioteka - "Stary BUW" jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Szustek
Literatura:

Literatura:

 Biały F., Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1854-1914, Katowice 1963.

 Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.

 Borkowska K., Treść prawna pojęcia samorząd rolniczy. (Na przykładzie kółek rolniczych), [w:] „Państwo i Prawo” 1985, nr 1.

 Brzeski T., Samorząd gospodarczy a ustrój państwowy, [w:] „ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, nr 3.

 Cyganek S., Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, [w:] Poznań2024.

 Drozdowski M.M., Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001.

 Encyklopedia administracji publicznej, pod red. J. Itrich-Drabarek, dostępna w Internecie.

 Hajn Z., Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999.

 Kargol T., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje – Ludzie – polityka gospodarcza, Kraków 2003.

 Kofman J., Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej, warszawa 1986.

 Kmieciak R., Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego, Poznań 1995.

 Radomski G, Idea izby samorządowej jako istotnego elementu struktury organizacyjnej państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, [w:] „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 8-32, (czasopismo dostępne w Internecie).

 Skrzypiński D., Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Toruń 2001.

 Szustek A., Koncepcja ogólnopolskiej izby samorządowej w polskiej myśli politycznej międzywojnia i ich współczesne aspekty, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, pod red. J. Itrich-Drabarek, E. Borowskiej, A. Morawskiego, D. Przastka, Warszawa 2015, s. 17-28. – (załączam tekst w pliku wordowskim pod nieco innym tytułem)

 Szustek A., Naczelna Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, 2017.

 Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009.

 Szustek A., Samorząd – samorząd gospodarczy – inne rodzaje samorządu. Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2014. 2017.

 Szustek A., Spór o model izb rolniczych w II Rzeczypospolitej, [w:]

Myśl Ludowa” 2018, nr 10, s. 39-51.

 - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach, Dz.U. poz. 2018, poz. 1491.

 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach , Dz.U. 2019, nr 713.

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, Tekst jedno.: Dz.U. 2019, poz. 210.

 - Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Dz.U. Nr 17, poz. 92.

 - Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz.U. Nr 35, poz. 195.

 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz.U. 2019, poz. 1809.

 - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. izbach rolniczych, Tekst jedno.: Dz.U. 2018, poz. 1027.

Zakres tematów:

Organizacje gospodarcze - definicje, klasyfikacje.

Dobrowolne zrzeszenia gospodarcze.

Samorząd gospodarczy.

Organizacje przemysłu i handlu.

Organizacje zawodowe rolnictwa.

Organizacje zawodowe pracy.

Dialog społeczny pomiędzy pracą i kapitałem.

Projekt - opracowanie stanowisk w debacie nad projektem ustawy - minister rolnictwa, KR Izb Rolniczych, rolnicze związki zawodowe

Rola i znaczenie bilateralnych izb gospodarczych.

Reindustrializacja.

Czy kapitał ma narodowość?

Metody dydaktyczne:

Dyskurs, elementy wykładu, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia jest w formie projektu realizowanego pod kierunkiem prowadzącej zajęcia.

Realizowane przez studentów cząstkowe projekty najczęściej mają formę prac prezentowanych w czasie zajęć. Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową ocen z tych prac w czasie semestru. Ponadto ocenie podlega intensywność, a także jakość aktywności studenta podczas zajęć oraz jego obecność na zajęciach.

Metody oceny pracy studenta - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1/ ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 40%

2/ projekty: 60%

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - poniżej 50%

3*** - powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60% ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70% ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80% ale nie więcej niż 90%

5 - powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)