Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Teoria archiwalna [2900-MK3-SA-TA] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Teoria archiwalna [2900-MK3-SA-TA]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 15:00 : 16:30 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-04-25 15:00 : 16:30 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-09 15:00 : 16:30 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-16 15:00 : 16:30 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-23 15:00 : 16:30 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kordel
Literatura:

Podręczniki, opracowania natury ogólnej:

Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa- Szczecin 1994

Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K.Stryjkowski, Poznań 2015

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t.2. Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś-jutro, red. W.Chorążyczewski, A.Rosa, Toruń 2011

Zakres tematów:

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji w programie konwersatorium (tak za względu na konieczność pogłębienia pewnych

zagadnień, jak i dezyderaty zgłaszane przez uczestników zajęć).

- Zajęcia organizacyjne. Archiwistyka jako dyscyplina badawcza. Cele i metody

Kryteria zaliczania zajęć i oceny, zapoznanie się z programem zajęć, przedmiot i metody badania archiwistyki, stan badań, potrzeby i

perspektywy badawcze

- Archiwum jako instytucja

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); H. Robótka, Wprowadzenie do

archiwistyki, Toruń 2003, s. 97-108, K. Stryjkowski, O starych i nowych funkcjach archiwów, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-

Gadkowska, K.Stryjkowski, Poznań 2015, s.11-20.

- Słowniki i leksykony archiwalne.

Polski Słownik Archiwalny, opr. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Warszawa 1953; Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska,

Warszawa-Łódź 1974; T.Grygier, Kierunki i koncepcje badań nad problemami polskiej terminologii archiwalnej, "Archeion" 77, 1984, s. 45-69; I. Ihnatowicz, Uwagi w sprawie badań nad terminologią archiwistyczną, w: Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka, red. J. Dygdała, B. Woszczyński, Toruń- Warszawa 1992, s. 235-238; A. Kulecka, Pojęcia w strukturze teorii archiwalnej, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s.181-201; Lexikon Archivwesen der DDR, red. E. Brachmann-Teubner, Berlin 1976, 1977; J. Mianowska, Podręczny słownik historyczny i archiwistyczny rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Toruń 1991; A. Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe der Archivterminologie. Lehrmaterialien für das Fach Archivwissenschaft, Marburg 1999; M. Płuciennik, Polska terminologia archiwalna w kontekście historycznym, „Archeion” 111, 2009-2010, s. 64-81; L. Pudłowski, WTA - Wielojęzyczna Terminologia Archiwalna. Reaktywacja projektu Międzynarodowej Rady Archiwalnej i zespołu InternetPARES, „Archiwista Polski” 19, 2014, 2, s. 35-52; B. Ryszewski, O niektórych podstawowych pojęciach archiwalnych: kancelaria, registratura, zespół archiwalny, archiwum,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne” 35, 1967, Historia 5, s. 94-120.

- Zasady rządzące organizacją zasobu archiwalnego. Pojęcie zespołu archiwalnego. Zespoły w zasobie archiwów polskich.

Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, red. E. Rosowska, Warszawa 2017.

- Zasada pertynencji terytorialnej.

Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku, Dz.U. 1921 nr 49 poz. 300; Traktat pokoju pomiędzy

Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi z jednej strony a Austrią z drugiej [...] podpisany w St.-Germain-en-Laye dnia 10 września

1919 r., Dz.U. 1925 nr 17 poz. 114; Układ archiwalny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austriacką, podpisany w Wiedniu dnia 26 października 1932 r.; Dz.U. 1933 nr 34 poz. 291.

W. Hejnosz, O zasadzie pertynencji w archiwistyce polskiej kilka uwag, w: Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w

Warszawie, Warszawa 1958, s. 219-225; A. Stebelski, Zagadnienia kancelaryjnej i terytorialnej przynależności akt, w: Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958. Referaty i dyskusja, z. 9, Nauki pomocnicze historii, Warszawa

1958 (+ dyskusja); Cz. Biernat, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym 1919-1939, Warszawa 1969; A. Tomczak, Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich, „Archeion” t. 67, 1979, s. 7-23; J. Podralski, Zasada pertynencji terytorialnej w świetle materiałów Archiwum w Szczecinie, „Archeion”, t. 71, 1981 s. 29–48; M. Tarakanowska, Problemy rozmieszczenia i scalania zespołów archiwalnych w sieci archiwów państwowych, Archeion, t. 84, 1988, s. 7-36; B. Kroll, Zmiany obszaru kompetencji archiwów państwowych i ich skutki, "Archiwista", t. 86, 1990, s. 5-12.

- Podstawowe pomoce archiwalne.

Informatory archiwalne, inwentarze

- Sieć archiwów polskich. Rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; Dz.U. 2015 poz. 1743

- Problemy wartościowania akt. Problemy ogólne.

Z. Chmielewski, Archiwistyka wobec masowości akt współczesnych, „Archeion” 100, 1999, s. 51-69; S. Koller, Wykaz akt oraz zarządzania,

wytyczne i decyzje kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w procesie brakowania i niszczenia akt operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w latach 1956-1989. Analiza porównawcza, w: Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia, red. A. Kulecka, Warszawa 2017, s. 137-194.

- Problemy wartościowania akt. Jednolite rzeczowe wykazy akt.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67; Jednolity rzeczowy wykaz akt UW; I. Radtke, Jednolite rzeczowe wykazy akt, „Archeion” 44, 1966, s. 31-49.

- Problemy udostępniania akt. „Archiwum otwarte”.

A. Menne-Haritz, Dostęp do archiwów czyli przeformułowanie archiwalnego paradygmatu, „Archeion” 104, 2002, s. 68-96; A.Kulecka, Użytkownik i jego potrzeby w ewolucji funkcji archiwów, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 67-82.

- Popularyzacja zasobu archiwalnego.

M. Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2016; J. Bednarek, Formy działań edukacyjnych

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2015, w: Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk

edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 173-183; H. Mazur, Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy

charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce,: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 5, Archiwistyka uniwersalna.

Archiwistyka lokalna, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2017, s. 125-145.

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza dokumentów źródłowych i literatury, dyskusja, wizyty w archiwach. Studenci otrzymywać będą indywidualne zadania (np. przejrzenie i omówienie wybranego wydawnictwa, czasopisma, leksykonu, przewodnika, informatora itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Uwagi:

dr Jacek Kordel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)