Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Podstawy teorii i prawa archiwalnego [2900-L-SA-PTPA] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Podstawy teorii i prawa archiwalnego [2900-L-SA-PTPA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Kulecka
Literatura:

Literatura dołączona do poszczególnych tematów.

Literatura uzupełniająca i systematyzująca:

H.Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002

Zakres tematów:

Wykaz tematów:

1. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – przedmiot i metody badania. Problemy badania dokumentacji współczesnej.

2. Pojęcia z archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, 1974; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, s. 66-80; W. Chorążyczewski, W. Kwiatkowska, Jedna zasada, wiele rozwiązań. Zasada proweniencji a granice i struktura zespołu archiwalnego, „Archiwista Polski” 2014, nr 3(75), s. 7–22.

Słowniki online:

Wybrane terminy z Polskiego Słownika Archiwalnego, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974; www.archiwa.gov.pl

LINK:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/62-materia%C5%82y-pomocnicze/757-s%C5%82ownik-archiwalny?showall=

Wybór haseł Słownika Archiwalnego Studenckiego Koła Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, http://www.petea.home.pl;

Dostęp do pliku .pdf przez Google.

3. Zasady rządzące organizacją zasobu archiwalnego. Zespół archiwalny i zasada pertynencji terytorialnej. www.szukajwarchiwach.pl analiza pod kątem poszukiwania zespołów archiwalnych i określania zasięgu terytorialnego archiwów państwowych

I. Radtke, Pojęcie zespołu w praktyce archiwalnej (Granice współczesnych zespołów archiwalnych), „Archeion” t. 56, 1971, s. 89-110

4. Podstawy prawa archiwalnego. Rola prawa w zarządzaniu archiwum zakładowym.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983, tekst ujednolicony www.sejm.gov.pl ISAP prawo archiwalne. Podstawowe pojęcia prawne. Obowiązki prawne aktotwórców. Klasyfikacja archiwów państwowych i niepaństwowych.

5. Cykl życia akt. Dokumentacja a archiwalia. Problemy wartościowania.

A. Cykl życia akt. B. Wartościowanie jako jeden z etapów życia akt.

Literatura (do wyboru): E. Perłakowska, Wartościowanie dokumentacji masowej – próba zdefiniowania problemu, [w:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, s. 13-23; H. Robótka, Wartościowanie akt – przeszłość i przyszłość, tamże, s. 25-47; A. Kulecka, Dokumentacja masowa w badaniach historycznych, tamże, s. 49-62

6. Modele i procedury wartościowania dokumentacji.

Literatura (do wyboru): K. Stryjkowski, Dokumentacja masowa i jej wartościowanie w archiwach wybranych krajów frankofońskich (na przykładzie akt osobowych), [w:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, s. 79-102; J. Chojecka, Problematyka wartościowania dokumentacji masowej w Republice Federalnej Niemiec, tamże, s. 103-115; M. Konstankiewicz, Podstawy prawne archiwalnej selekcji dokumentacji (stan prawny z dnia 31 stycznia 2011 r.), tamże, s. 117-131;

Analiza dokumentu - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r., ze zmianami, w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (opublikowane 29 października 2015 r.) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ze zmianami www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe, Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Dz.U. 2019 poz.246

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000246/O/D20190246.pdf,

7. Narzędzia wartościowania dokumentacji. Rzeczowy wykaz akt. Podstawy teoretyczne i prawne. Rola wykazu w działalności archiwum zakładowego. Problemy wartościowania wybranych rodzajów dokumentacji.

I. Radtke, Jednolite rzeczowe wykazy akt, „Archeion” t. 44, 1966, s. 31-49

Analiza dokumentów służących wartościowaniu dokumentacji – zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:

Wartościowanie akt studenckich.

Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplomowych,

https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html,

Jednolity rzeczowy wykaz akt UW, 2012 http://www.archiwum.uw.edu.pl/Rzeczowy%20wykaz%20akt.pdf

8. Archiwa zakładowe a sieć archiwów państwowych.

A. Archiwum zakładowe i jego role w sieci archiwów państwowych. B. Typologia archiwów zakładowych. D. Relacje: archiwa zakładowe – archiwa państwowe (historyczne, definitywne) – nadzór (wartościowanie), przekazywanie akt.

Archiwum zakładowe w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983 ze zmianami, www.sejm.gov.pl archiwa państwowe. Kompetencje archiwum zakładowego. Ustalanie sieci archiwów zakładowych – kryteria na podstawie analiz dokumentów - Decyzja Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe, nowe zasady: Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne

https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz02.pdf

9. Archiwum zakładowe w teorii archiwalnej. Organizacja i zasób. Modele działania archiwów zakładowych/archiwów instytucji.

A. Archiwum zakładowe i jego role w organizacji. B. Struktura archiwum. C. Zasób archiwum zakładowego. D. Modele działania.

M. Sak, Archiwa poznańskich szkół wyższych. Funkcje i zadania – studium porównawcze, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 201-214;

M. Kościukiewicz, Z doświadczeń archiwisty zakładowego, „Archiwista Polski” 2003, nr 4(32), s. 63–69.

A.Kępczyńska, Archiwum zakładowe starostwa powiatowego w Toruniu jako przykład archiwum zbiorczego na szczeblu powiatowym, w:Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. D.Drzewiecka i M.Jabłońska, Toruń 2016, s.55-89, P.Falkowski, Czy potrzebujemy akt osobowych, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. t.7, Komu i do czego potrzebne są archiwa ?, red. W.Chorążyczewski, A.Rosa, M.Wiśniewska – Drewniak, Toruń 2022, s.161-178

10. Wybrane problemy działania archiwum zakładowego: przekazywanie akt do archiwum państwowego, udostępnianie, wartościowanie.

A. Problemy ochrony danych osobowych. Udostępnianie akt osobowych, B. Udostępnianie innych akt. C. Przekazywanie akt do archiwum państwowego – formularze spisów zdawczo-odbiorczych: Archiwum Narodowe w Krakowie – spisy dokumentacji aktowej, kartograficznej, technicznej, akt osobowych. D. Problemy wartościowania akt powstających w wyniku finansowania projektów i programów z funduszy unijnych.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Dz.U 2018 poz.357 www.sejm.gov.pl isap archiwa państwowe

Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek dotyczących wartościowania dokumentacji programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich

https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html,

11. Archiwa zakładowe w instytucjach administracji publicznej. Organizacja i funkcje urzędu wojewody.

Analiza dokumentu - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U.2009 nr 31, poz.206

www.mazowieckie.pl

12. Dokumentacja instytucji administracji publicznej. Rzeczowe wykazy akt.

Analiza dokumentu - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – rzeczowy wykaz akt województwo, 2011 www.sejm.gov.pl: ISAP: archiwa państwowe

13. Fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe oraz inne materiały audiowizualne w archiwach zakładowych.

A. Problemy gromadzenia, przechowywania, udostępniania.

B. Prawodawstwo regulujące kompetencje archiwów zakładowych w instytucjach publicznej radiofonii i telewizji. C. Opis archiwaliów.

Rozporządzanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 maja 2006 r.

14. Instytut Pamięci Narodowej i sieć archiwów wyodrębnionych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe , Ustawa o IPN, 1998 ze zmianami www.sejm.gov.pl isap archiwa państwowe

R. Galuba, Podstawy wartościowania i selekcji dokumentacji w archiwach wyodrębnionych [w:] Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, s. 133-157

15. Relacje archiwum zakładowego z komórkami merytorycznymi. Społeczne funkcje archiwów zakładowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Analiza tekstów źródłowych, w tym teksty prawne, i historiograficznych.

Referat.

Dyskusja.

Uwagi:

prof. dr hab. Alicja Kulecka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)