Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-5SNJAKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru V w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia z języka angielskiego na trzecim roku mają na celu promowanie większej pewności siebie w umiejętności komentowania przez uczniów szeregu znanych tematów.

Materiały klasowe mają na celu podkreślenie tego podejścia. Pod koniec kursu student powinien czuć się pewnie w przedstawieniu swoich poglądów (i opinii innych) na określony temat. Ponadto powinni umieć przeglądać linki do innych obszarów tematycznych.

Zadania ze słuchu powinny służyć podkreśleniu znaczenia słownictwa i struktury zdań w różnych sytuacjach akademickich i pozaakademickich. Powinny one również w jak największym stopniu uwidaczniać ucznia w zakresie mówionego języka angielskiego i dlatego powinny opierać się na autentycznych materiałach tam, gdzie jest to możliwe.

Zadania pisemne powinny mieć na celu odzwierciedlenie akademickiego charakteru kontaktu studenta z językiem angielskim podczas innych studiów w Centrum.

Zadania mówione powinny również mieć charakter półakademicki / akademicki w takiej formie, w jakiej są strukturami.

Aby uczeń poczuł poczucie rozwoju, konieczne jest uświadomienie mu wagi samokształcenia; w rezultacie 30-40 godzin nauki w semestrze nie jest uznawane za nierozsądne. Częściowo będzie to skutkować w każdym semestrze nagranym zadaniem.

Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Efekty uczenia się:

K_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku angielskim

K_U11: argumentować merytorycznie w języku angielskim z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (C1)

K_U12: porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych (C1)

K_U13: przygotować prace pisemne w języku angielskim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (C1)

K_U14: przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku angielskim, na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (C1)

K_U15: w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

K_K04: prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

K_K05: współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Graham Carr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia z języka angielskiego na trzecim roku mają na celu promowanie większej pewności siebie w umiejętności komentowania przez uczniów szeregu znanych tematów.

Materiały klasowe mają na celu podkreślenie tego podejścia. Pod koniec kursu student powinien czuć się pewnie w przedstawieniu swoich poglądów (i opinii innych) na określony temat. Ponadto powinni umieć przeglądać linki do innych obszarów tematycznych.

Zadania ze słuchu powinny służyć podkreśleniu znaczenia słownictwa i struktury zdań w różnych sytuacjach akademickich i pozaakademickich. Powinny one również w jak największym stopniu uwidaczniać ucznia w zakresie mówionego języka angielskiego i dlatego powinny opierać się na autentycznych materiałach tam, gdzie jest to możliwe.

Zadania pisemne powinny mieć na celu odzwierciedlenie akademickiego charakteru kontaktu studenta z językiem angielskim podczas innych studiów w Centrum.

Zadania mówione powinny również mieć charakter półakademicki / akademicki w takiej formie, w jakiej są strukturami.

Aby uczeń poczuł poczucie rozwoju, konieczne jest uświadomienie mu wagi samokształcenia; w rezultacie 30-40 godzin nauki w semestrze nie jest uznawane za nierozsądne.

Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Uwagi:

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze zimowym 2021. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Graham Carr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia z języka angielskiego na trzecim roku mają na celu promowanie większej pewności siebie w umiejętności komentowania przez uczniów szeregu znanych tematów.

Materiały klasowe mają na celu podkreślenie tego podejścia. Pod koniec kursu student powinien czuć się pewnie w przedstawieniu swoich poglądów (i opinii innych) na określony temat. Ponadto powinni umieć przeglądać linki do innych obszarów tematycznych.

Zadania ze słuchu powinny służyć podkreśleniu znaczenia słownictwa i struktury zdań w różnych sytuacjach akademickich i pozaakademickich. Powinny one również w jak największym stopniu uwidaczniać ucznia w zakresie mówionego języka angielskiego i dlatego powinny opierać się na autentycznych materiałach tam, gdzie jest to możliwe.

Zadania pisemne powinny mieć na celu odzwierciedlenie akademickiego charakteru kontaktu studenta z językiem angielskim podczas innych studiów w Centrum.

Zadania mówione powinny również mieć charakter półakademicki / akademicki w takiej formie, w jakiej są strukturami.

Aby uczeń poczuł poczucie rozwoju, konieczne jest uświadomienie mu wagi samokształcenia; w rezultacie 30-40 godzin nauki w semestrze nie jest uznawane za nierozsądne.

Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Uwagi:

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze zimowym 2024. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)