Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie systemów hydrologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MSH-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie systemów hydrologicznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Modelowanie systemów hydrologicznych 4030-MSH-CW

Założenia (opisowo):

Założenie wstępne: zaliczenie zajęć "Hydrologia" oraz "Gospodarka wodna" na studiach I stopnia na kierunku "Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska". W przypadku absolwentów innych kierunków studiów I stopnia konieczne w miarę potrzeb bieżące uzupełnienie wiadomości na podstawie załączonej literatury. Mile widziana znajomość podstaw Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i obsługi pakietu ArcGIS Desktop lub innego oprogramowania GIS.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest równoległe uczestnictwo i zaliczenie przedmiotu Modelowanie systemów hydrologicznych - ćwiczenia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. W czasie wykładów student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania, elementami statystyki opisowej jako narzędzia wspomagającego proces modelowania oraz źródłami danych hydrologicznych w modelowaniu matematycznym obiegu wody. Omawiane są również przykłady systemów modelowania hydrologicznego (MIKE-SHE, HEC, SWAT i in.)

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami teorii systemów, relacjami między systemem a jego modelem, klasyfikacją modeli matematycznych, etapami tworzenia modelu matematycznego oraz zastosowaniami modeli matematycznych do opisu systemów i procesów hydrologicznych. Ponadto, przedstawiane są zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych hydrologicznych i klimatologicznych, przykładami zastosowania metod statystycznych do przygotowywania danych wejścia i wyjścia, weryfikacji modeli oraz praktycznego wykorzystania modeli integralnych i modeli procesów hydrologicznych. Omawiane są szczegółowo pakiety oprogramowania MIKE-SHE, HEC oraz SWAT.

Liczba godzin:

System zajęć: 7,5 zajęć (7,5 × 2 h)

Forma zajęć: wykład w sali – 15 h

Czas potrzebny na przygotowanie studenta do zajęć: 10 h.

Razem: około 25 h

Literatura:

Brimicombe A., 2010, GIS, Environmental Modeling and Engineering, CRC Press, New York.

Graham, D.N. and M. B. Butts, 2005, Flexible, integrated watershed modelling with MIKE SHE [w:] V.P. Singh & D.K. Frevert (red.) Watershed Models, str. 245-272, CRC Press. (http://www.mikebydhi.com)

Grayson R., Blöschl G. (red.), 2000 Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling, Cambridge University Press.

Johnson L.E., 2009, Geographic Information Systems In Water Resources Engineering, CRC Press, New York.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sivakumar B., Berndtsson R., 2010, Advances In Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting. World Scientific Publishing, Singapore.

Soczyńska U., 1995, Modelowanie systemów naturalnych, WGSR UW, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

National Engineering Handbook. Part 630 Hydrology, 2000, Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture. (www.wsi.nrcs.usda.gov).

Dokumentacja oprogramowania z rodziny HEC dostępna w możliwie najnowszej wersji na stronie internetowej: http://www.hec.usace.army.mil/publications/pub_download.html

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

WIEDZA (K_W01; K_W05; K_W06; K_W08):

1. zna i rozumie w pogłębionym stopniu wielorakie związki między składowymi środowiska;

2. przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;

3. zna i rozumie zaawansowane systemy informatyczne (m.in. GIS, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne, bazy danych);

4. zna i rozumie zaawansowane modele opisujące środowisko.

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01; K_U02; K_U07; K_U09; K_U15):

1. potrafi wykonać i opisać zaawansowane zadania badawcze indywidualnie i zespołowo oraz potrafi podjąć wiodącą rolę w zespołach;

2. potrafi stosować właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub praktycznego, w szczególności w zakresie ochrony środowiska;

3. potrafi rozpoznawać i wykorzystywać zaawansowane modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

4. potrafi zastosować nowoczesne, zaawansowane techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja), łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez z umiejętnością formułowania i testowania hipotez;

5. potrafi zaplanować zawodową karierę i stosować zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej.

POSTAWY (K_K08; K_K09):

1. jest gotowy do wykorzystania modelowania matematycznego i statystycznego w zakresie umożliwiającym opis jakościowy i ilościowy zjawisk przyrodniczych związanych z ochroną środowiska;

2. jest gotów do potrzeby poszukiwania i stosowania nowych technologii szczególnie w odniesieniu do ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – końcowy egzamin pisemny, testowy, złożony z ok. 20 pytań, w tym wymagających obliczeń i rysowania wykresów.

Obecność na zajęciach będzie brana pod uwagę w ocenie końcowej. Do egzaminu dopuszczone będą osoby, które zaliczą pozytywnie ćwiczenia (4030-MSH-CW). Dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu w terminie "0" przed rozpoczęciem sesji. Zdający w tym terminie mogą powtórnie zdawać egzamin w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub dostatecznej. Prowadzący może uzależnić możliwość poprawy oceny pozytywnej z egzaminu od liczby nieusprawiedliwionych nieobecności studenta na wykładzie.

Końcowa ocena przedmiotu w 30 % stanowi ocenę z egzaminu a w 70 % ocenę z ćwiczeń (4030-MSH-CW).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)