Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie systemów hydrologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MSH-CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie systemów hydrologicznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Modelowanie systemów hydrologicznych 4030-MSH-W

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć "Hydrologia" oraz "Gospodarka wodna" na studiach I stopnia na kierunku "Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska". W przypadku absolwentów innych kierunków studiów I stopnia konieczne w miarę potrzeb bieżące uzupełnienie wiadomości na podstawie załączonej literatury. Mile widziana znajomość podstaw Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i obsługi pakietu ArcGIS Desktop lub innego oprogramowania GIS.

Student powinien realizować równolegle przedmiot Modelowanie systemów hydrologicznych - wykład (4030-MSH-W).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej i pozwalają wykorzystać praktycznie wiedzę z wykładu (4030-MSH-W). Stanowią wprowadzenie do obsługi pakietu ArcGIS, który wykorzystywany jest następnie do przygotowania danych, stanowiących wejście do systemu modelowania hydrologicznego HEC.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie pogłębienie wiedzy wyniesionej z wykładu i umożliwienie jej praktycznego zastosowania. Są realizowane w pracowni komputerowej. Część wstępna poświęcona jest wprowadzeniu do metod statystycznych oraz do Systemów Informacji Geograficznej (GIS), wykorzystywanych do przygotowania danych wejściowych do modeli matematycznych. W zasadniczej części omówione są przykłady modeli integralnych oraz modeli procesów hydrologicznych. Ćwiczenia polegają na nauce praktycznego przeprowadzania specyfikacji, identyfikacji i weryfikacji modeli, wykorzystując ogólnie dostępne oprogramowanie (m.in. modele z rodziny HEC).

Liczba godzin:

System zajęć: 15 zajęć (15 × 2 h)

Forma zajęć: ćwiczenia kameralne w pracowni komputerowej – 30 h

Czas potrzebny na przygotowanie studenta do zajęć: - 40 h.

Razem: około 70 h.

Literatura:

Brimicombe A., 2010, GIS, Environmental Modeling and Engineering, CRC Press, New York.

Graham, D.N. and M. B. Butts, 2005, Flexible, integrated watershed modelling with MIKE SHE [w:] V.P. Singh & D.K. Frevert (red.) Watershed Models, str. 245-272, CRC Press. (http://www.mikebydhi.com)

Grayson R., Blöschl G. (red.), 2000 Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling, Cambridge University Press.

Johnson L.E., 2009, Geographic Information Systems In Water Resources Engineering, CRC Press, New York.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sivakumar B., Berndtsson R., 2010, Advances In Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting. World Scientific Publishing, Singapore.

Soczyńska U., 1995, Modelowanie systemów naturalnych, WGSR UW, Warszawa.

Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

National Engineering Handbook. Part 630 Hydrology, 2000, Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture. (www.wsi.nrcs.usda.gov).

Dokumentacja oprogramowania z rodziny HEC dostępna na stronie: http://www.hec.usace.army.mil/publications/pub_download.html

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu ćwiczeń student:

WIEDZA (K_W01; K_W05; K_W06; K_W08):

1. zna i rozumie w pogłębionym stopniu wielorakie związki między składowymi środowiska;

2. przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;

3. zna i rozumie zaawansowane systemy informatyczne (m.in. GIS, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne, bazy danych);

4. zna i rozumie zaawansowane modele opisujące środowisko.

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01; K_U02; K_U07; K_U09; K_U15):

1. potrafi wykonać i opisać zaawansowane zadania badawcze indywidualnie i zespołowo oraz potrafi podjąć wiodącą rolę w zespołach;

2. potrafi stosować właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub praktycznego, w szczególności w zakresie ochrony środowiska;

3. potrafi rozpoznawać i wykorzystywać zaawansowane modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

4. potrafi zastosować nowoczesne, zaawansowane techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja), łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez z umiejętnością formułowania i testowania hipotez;

5. potrafi zaplanować zawodową karierę i stosować zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej.

POSTAWY (K_K08; K_K09):

1. jest gotowy do wykorzystania modelowania matematycznego i statystycznego w zakresie umożliwiającym opis jakościowy i ilościowy zjawisk przyrodniczych związanych z ochroną środowiska;

2. jest gotów do potrzeby poszukiwania i stosowania nowych technologii szczególnie w odniesieniu do ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy na zajęciach – 50% oceny końcowej, projekt zaliczeniowy, polegający na specyfikacji, identyfikacji i weryfikacji prostego modelu integralnego zlewni wykonywany w ciągu kilku ostatnich zajęć – 50 % oceny końcowej.

Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 2. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 7. Student nieobecny na zajęciach (bez względu na przyczynę) jest zobowiązany do nadrobienia powstałych w ten sposób zaległości w ćwiczeniach w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)