Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EKOT-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody badawcze stosowane w ekotoksykologii.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omawiane będą:

1. Definicja, historia, zakres ekotoksykologii oraz podstawowe terminy i pojęcia stosowane w ekotoksykologii.

2. Związki biogeniczne i ksenobiotyki, klasyfikacja ksenobiotyków oraz czynniki środowiskowe wpływające na toksyczność substancji.

3. Toksyczne pierwiastki (metale ciężkie) i nieorganiczne związki chemiczne (gazy, pyły, detergenty, nawozy azotowe).

4. Toksyczne związki organiczne (pestycydy, WWA, dioksysny, furany, PCB itp.).

5. Wpływ trucizn na organizm, dawki i poziomy trucizn, rodzaje zatruć, metabolizm ksenobiotyków.

6. Fizjologiczne skutki oddziaływania trucizn, genetyczna odporność i podatność, biochemiczne mechanizmy obronne i detoksykacja.

7. Teoria stresu, adaptacje organizmu do życia w warunkach stresowych.

8. Biomarkery ekspozycji, biomarkery efektu.

9. Wpływ trucizn na populacje, dostosowanie, ewolucja odporności, wpływ na pulę genową.

10. Wpływ trucizn na ekosystemy, bioakumulacja i biomagnifikacja trucizn w łańcuchu troficznym.

11. Kompleksowe efekty oddziaływania zanieczyszczeń na ekosystem na przykładzie borów świerkowych w Karkonoszach.

12. Katastrofy ekologiczne

13. Metody badań w ekotoksykologii, badania epidemiologiczne, badania laboratoryjne, testy ekotoksykologiczne, biooceny długo i krótko terminowe, metody statystyczne.

14. Znaczenie biotechnologii dla potrzeb ekotoksykologii i ochrony środowiska.

Literatura:

Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia - od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., 2002. Podstawy Ekotoksykologii, PWN, Warszawa.

Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Piotrowski J.K., 2006. Podstawy toksykologii. WNT, Warszawa

Seńczuk W., 2002. Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych, a także humanistycznych, rolniczych i medycznych

K_W06 - zna systemy informatyczne (m.in. GIS, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne, bazy danych, mod-flow)

KW_12 - dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U06 - posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim

K_U16 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w ochronie środowiska

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K-K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska

K-K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu oraz respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- egzamin pisemny; brak możliwości poprawy oceny pozytywnej w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wasiłowska
Prowadzący grup: Agnieszka Wasiłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)