Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EKOT-CW
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci realizują projekt badawczy dotyczący oceny zanieczyszczenia środowiska w wybranym rejonie Warszawy. W ramach prac terenowych poznają zasady pobierania próbek środowiskowych (gleby i wody) do analiz ekotoksykologicznych. Podczas zajęć laboratoryjnych stosują podstawowe metody analityczne służące do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, oceny czynników glebowych wpływających na mobilność zanieczyszczeń oraz oceny koncentracji substancji toksycznych w zbiorniku wodnym. Zapoznają się metodami bioindykacyjnymi stosowanymi w monitoringu poziomu zanieczyszczeń środowiska lądowego i wodnego.

Pełny opis:

Studenci realizują projekt badawczy dotyczący oceny zanieczyszczenia środowiska w wybranym rejonie Warszawy.

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

• zasady pobierania próbek środowiskowych (gleby, wody) do analiz ekotoksykologicznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

• analiza makroskopowa pobranych próbek gleby,

• oznaczanie zawartości materii organicznej

• oznaczanie pH,

• oznaczanie kwasowości hydrolitycznej i sumy zasad,

• oznaczanie zawartości węglanów,

• oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą jodometryczną na przykładzie żelaza,

• oznaczanie koncentracji metali ciężkich metodą spektometrii atomowej (ICP-OES),

• oznaczanie związków wpływających na eutrofizację zbiorników wodnych w próbkach wodnych: azotany, fosforany (metoda spektrofotometryczna),

• opracowanie statystyczne wyników analiz,

• analiza rozkładu zanieczyszczeń w układzie przestrzennym (program Surfer),

• ocena stopnia zanieczyszczeń próbek przy użyciu wskaźników geochemicznych i ekotoksykologicznych oraz norm zawartych w aktach prawnych,

• zastosowanie monitoringu biologicznego do oceny zanieczyszczeń środowiska lądowego i wodnego.

Literatura:

Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., 2002. Podstawy Ekotoksykologii, PWN, Warszawa.

Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa.

Siemiński M., 2002 Środowiskowe zagrożenia zdrowia PWN Warszawa

Myślińska E., 2016. Laboratoryjne badania gruntów i gleb. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bednarek R., Dziadkowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa

Ociepa-Kubicka A., Ociepa, E. 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi. Inżynieria i ochrona środowiska, 15(2), 169-180

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz.U. 2016 poz. 1395

Dyrektywa 2004/35/WE PE i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku

naturalnemu, tzw. dyrektywa ELD

Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z., 1995. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa

Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych, a także humanistycznych, rolniczych i medycznych

K_W06 - zna systemy informatyczne (m.in. GIS, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne, bazy danych, mod-flow)

KW_12 - dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U06 - posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim

K_U16 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w ochronie środowiska

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K-K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska

K-K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu oraz respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze),

- aktywność na zajęciach i staranność w pracy doświadczalnej,

- opracowanie raportu z wykonanego projektu,

- pozytywna ocena z kolokwium końcowego.

Ocena z ćwiczeń stanowi średnia ważoną z oceny raportu projektu (30%) oraz oceny uzyskanej z kolokwium (70%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wasiłowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski, Agnieszka Kałmykow-Piwińska, Paweł Rydelek, Agnieszka Wasiłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)