Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna wyników doświadczalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-CHS-23-ASD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna wyników doświadczalnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia sprzężone z wykładem Statystyka dla przyrodników 1100-2BO11, który na poziomie nieco wyższym niż elementarny, przedstawia podstawy rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsze rozkłady i ich własności oraz podstawowe koncepcje i metody statystycznej analizy danych.

Na ćwiczeniach student zapoznaje się z różnymi metodami opracowywania wyników doświadczalnych.

Pełny opis:

Kurs ma zapoznać słuchaczy z technikami stosowanymi przy opracowywaniu danych doświadczalnych. Zwrócić ich uwagę na różnego rodzaju niepewności pomiarowe wynikające z "efektów" statystycznych oraz wprowadzane przez wykorzystywane przyrządy pomiarowe.

Wprowadza takie pojęcia jak statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru, statystyczna niepewność wielkości średniej. Wprowadza pojęcie średniej ważonej.

Przedstawia podstawowe metody statystycznego testowania hipotez.

Jednoczenie zapoznaje słuchaczy z problemami statystycznymi w naukach przyrodniczych.

Wykład na poziomie nieco wyższym niż elementarnym, przedstawia podstawy rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsze rozkłady i ich własności oraz podstawowe koncepcje i metody statystycznej analizy danych.

Literatura:

Polecana do wykładu Statystyka dla przyrodników 1100-2BO11

Efekty uczenia się:

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania naukowe w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W05; Absolwent zna i rozumie zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Metody i kryteria oceniania:

kartkówki, egzamin pisemny i egzamin ustny. Do egzaminu ustnego dopuszczone są osoby, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów z kartkówek i egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konecki
Prowadzący grup: Marcin Konecki, Andrzej Witowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)