Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-K-UEwSM Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów europeistyka-studia europejskie (którzy rozpoczęli w 18/19)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla właściwego przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas konwersatorium student powinien posiadać podstawowy zasób informacji z zakresu integracji europejskiej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Analizie zostanie poddana rola i znaczenie Unii Europejskiej we współczesnym świecie. Przedstawione zostaną atrybuty UE oraz zostanie dokonana charakterystyka jej najważniejszych form działalności na arenie międzynarodowej.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium będzie przybliżenie problematyki dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej jako unikatowego i specyficznego uczestnika stosunków międzynarodowych. Przedstawiona zostanie złożona i różnorodna aktywność międzynarodowa UE, a także główne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne determinujące tę aktywność.

Obejmować to będzie najpierw prezentację statusu i definicji Unii Europejskiej, a także analizę jej potencjału w różnych dziedzinach. Następnie zbadane będą spełniane przez nią najważniejsze role międzynarodowe oraz wybrane główne wyzwania stojące przed UE jako aktorem globalnym. Jako case study ilustrujące te zagadnienia analizowane będzie funkcjonowanie oraz skuteczność unijnej polityki wschodniej.

W ramach bloków tematycznych analizie zostaną poddane następujące zagadnienia:

1. UE jako uczestnik stosunków międzynarodowych:

- cechy charakterystyczne UE jak aktora globalnego,

- status i definicja UE w stosunkach międzynarodowych.

2. Potencjał UE na arenie międzynarodowej:

- potencjał geograficzno-demograficzny i ekonomiczny,

- potencjał społeczny, naukowo-technologiczny i militarny.

3. UE wobec wybranych głównych wyzwań zewnętrznych:

- postępująca i ewoluująca globalizacja,

- zmiana układu sił w skali świata,

- kryzys ekologiczny.

4. Główne role międzynarodowe jako podstawy normatywne funkcjonowania UE:

- koncepcja soft power,

- koncepcja civilian power,

- koncepcja normative power,

- koncepcja transformative power oraz market power.

5. Charakterystyka aktywności zewnętrznej UE na przykładzie unijnej polityki wschodniej:

- definicja, cele oraz komponenty polityki wschodniej UE,

- Partnerstwo Wschodnie UE,

- partnerstwo strategiczne UE-Federacja Rosyjska,

- próba oceny unijnej polityki wschodniej.

Podstawową formą prowadzenia zajęć będzie forma synchroniczna – wideokonferencja w czasie rzeczywistym z użyciem Google Meet: link do zajęć - meet.google.com/sgx-kmri-noc

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do prezentacji - 30 h

lektura do zajęć - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

- A.Antczak, Role międzynarodowe Unii Europejskiej, Warszawa 2012,

- O. Barburska, Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego/Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018,

- O. Barburska, D. Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej: Porażka czy sukces?, Warszawa 2014

- J. McCormick, European Union Politics (3rd Edition), Red Globe Press 2020

- J. McCormick, Understanding the European Union. A Concise Introduction (7th Edition), Red Globe Press 2017

- Dyplomacja czy siła? UE w stosunkach międzynarodowych, red. S. Parzymies Warszawa 2009,

- European Union on the Global Scene: United or Irrelevan?, ed. B. Góralczyk, Warsaw 2015.

- D. Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005

- P. Olszewski, Unia Europejska w świecie. Od liberalizmu do realizmu, Warszawa 2018

- Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2014. . B. red. B. Góralczyk

- D. Webber, European Disintegration? The Politics of Crisis in the European Union, Red Globe Press 2018

- J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar polityczny, Warszawa 2006

- K. Zajączkowski, Międzynarodowy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej w dobie wyzwań globalnych w: Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. B. Góralczyk, Warszawa 2014, s. 111- 156

- R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003

- wybrane artykuły z periodyków naukowych np. Rocznik Strategiczny (Wyd. Scholar), Sprawy Międzynarodowe (wyd. PISM) oraz prasy np.: The Economist

- strony internetowe uzupełniające wiedzę o bieżących wydarzeniach na świecie (np. euractiv, PISM, OSW, i in.) oraz samodzielnie wybrana przez studenta literatura.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą cech charakterystycznych Unii Europejskiej jako uczestnika stosunków międzynarodowych,

• posiadać wiedzę na temat różnych atrybutów oraz potencjału UE,

• posiadać wiedzę z zakresu metod i sposobów działania UE jako aktora globalnego.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić specyfikę UE jako uczestnika stosunków międzynarodowych,

• umieć wskazać, jakie czynniki determinują skuteczność międzynarodowej aktywności UE,

• umiał dokonać analizy i oceny roli oraz znaczenia UE na świecie.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat skuteczności działań UE na arenie międzynarodowej,

• być krytycznym wobec rozmaitych przekazów medialnych dotyczących UE,

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy i informacji o ciągle zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Na końcową ocenę studenta składa się ewaluacja następujących form aktywności studenta podczas zajęć prowadzonych synchronicznie on-line:

- zaangażowanie w dyskusje prowadzone na zajęciach,

- przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia,

- przedstawienie artykułu dotyczącego omawianej problematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Barburska
Prowadzący grup: Olga Barburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.