Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-LZ11-NPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka zaoczne I stopnia I rok 1 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas konwersatorium przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik: Andrew Heywood, Teorie polityki, Wprowadzenie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009; A. Wojtaszek, D. Wybranowski, Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002, T. Żyro, Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, M. Pietraś, Iwona Hofman, S. Michałowski, Państwo w czasach zmiany, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Literatura uzupełniająca:

J. Tymanowski, Nauka o państwie i polityce (red.), Wydawnictwo WSHE, Łódź 2003; E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, wydawnictwo Elipsa, warszawa 1999; J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995, Jarosław Szczepański, Wstęp do nauki o polityce, Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student będzie znał i rozumiał:

- normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz poglądy dotyczące istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

- konflikty i kryzysy występujące w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;

- atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawo, system organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administrację rządową i samorządową (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucje wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacje pozarządowe, ustrój gospodarczy, funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych;

- relacje między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo międzynarodowe .

UMIEJĘTNOŚCI:

Student będzie potrafił dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student będzie gotowy do:

- określania i definiowania podstawowych priorytetów, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;

- obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- przygotowanie jednej prezentacji

- do zaliczenia konwersatorium konieczne jest napisanie pracy pisemnej składającej się z 10 pytań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)