Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie systemy ochrony praw człowieka i obywatela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-ESOPCO
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy ochrony praw człowieka i obywatela
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest charakterystyka europejskiego systemu ochrony praw człowieka i obywatela opartego o standardy normatywne Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest charakterystyka europejskiego systemu ochrony praw człowieka i obywatela opartego o standardy normatywne Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest charakterystyka europejskiego systemu ochrony praw człowieka i obywatela opartego o standardy normatywne Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej. Dokładnej analizie poszczególnych podsystemów akompaniować będzie dyskusja na temat roli europejskiego systemu ochrony praw człowieka w rozwoju współczesnej koncepcji ochrony praw jednostki w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Istotne jest zbadanie oddziaływania pomiędzy poszczególnymi podsystemami oraz możliwości ujednolicenia europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Bardzo istotne znaczenie ma również podkreślenie tzw. skutku krajowego orzeczeń europejskich organów sądowych dotyczących praw indywidualnych. Wszystkie tematy omawiane będą w kontekście orzecznictwa sądów międzynarodowych i krajowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

• zna podstawy prawne ochrony praw człowieka w Europie.

UMIEJĘTNOŚCI - student umie:

• posługiwać się terminologią z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka w Europie i potrafi wypowiadać się oraz przygotowywać prace pisemne z tej tematyki;

• posiada umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia i oceny zjawisk międzynarodowych.

KOMPETENCJE:

• ma świadomość znaczenia przestrzegania praw człowieka w relacjach między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie student otrzymuje na podstawie:

obecności na zajęciach, terminowego odrobienia zadań zleconych oraz końcowej pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)