Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narody i nacjonalizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-NIN
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narody i nacjonalizm
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia II rok 3 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla uczestników, którzy w toku wcześniejszych studiów zetknęli się już z problematyką nauk społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami, charakterem i dynamiką podstawowych społeczno-kulturowych procesów związanych z integracją europejską. Tematyka zajęć koncentrować się będzie na napięciach pomiędzy tradycyjnym myśleniem w kategoriach społeczeństw narodowych a różnymi wizjami przyszłości Europy.

Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów ze źródłami, charakterem i dynamiką podstawowych procesów społeczno-kulturowych związanych z integracją europejską. Tematyka zajęć koncentrować się będzie na napięciach pomiędzy tradycyjnym myśleniem w kategoriach społeczeństw narodowych a różnymi wizjami przyszłości Europy. Analiza tej problematyki wymaga pewnego przygotowania – przede wszystkim zrozumienia konstruktywistycznej koncepcji narodu. Dlatego pierwsza część semestru poświęcona zostanie na wprowadzenie do teorii współczesnych narodów i nacjonalizmów. Dopiero później podejmiemy takie tematy, jak: federalistyczna krytyka narodu, różne koncepcje tożsamości europejskiej, czy rola narodów i państw narodowych w dobie globalizacji.

Dodatkowym celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej. Dlatego w trakcie konwersatorium będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem i dyskutowania literatury naukowej, a także dostrzegania podejmowanych w niej problemów w życiu współczesnym. Poza tym studenci przygotują krótką pracę pisemną.

Literatura:

- M. Billig, Narody i języki [rozdz. 2], w: tegoż, Banalny nacjonalizm, Kraków 2008, s.43-81.

- F. Znaniecki, Pochodzenie społeczeństw o kulturach narodowych [rozdz. II] w: tegoż. Współczesne narody, Warszawa 1990, s.42-90.

- E. Hobsbawm, Perspektywa rządzących [rozdz. 3], w: tegoż, Narody i nacjonalizm po 1780 roku: program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010, s.88-108.

- J.S. Bystroń, Megalomania narodowa, w: tegoż, Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980, s. 277-313.

- I. Berlin, Nacjonalizm zlekceważona potęga, w: tegoż, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991, s.193-231.

- E. Gellner, Definicje, Przejście do epoki nacjonalizmu [rozdz. 1 i 4], w: tegoż, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s.9-16, 53-68.

- D. de Rougement, Ku federacji regionów, w: tegoż, List otwarty do Europejczyków, Warszawa 1995, s. 132-172.

- P. Mazurkiewicz, Europejski model wielokulturowości [rozdz. 2], w: tegoż, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s.73-101.

- Z. Bauman, Co będzie po państwie narodowym? [rozdz. 3] w: tegoż, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 67-91.

- A. Giddens, Wkraczając w epokę globalizmu [rozdz. 5] w: tegoż, Trzecia droga: odnowa socjaldemokracji, Warszawa 2009, s. 114-133.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia w zakresie przewidzianym przez konwersatorium student będzie:

1. znał i rozumiał

- pojęcia nauk socjologicznych oraz procesy społeczne zachodzące w Europie i na świecie,

- podstawowe pojęcia i teorie wypracowane przez badaczy narodów i nacjonalizmów,

- podstawowe koncepcje dotyczące roli narodów i państw narodowych we współczesnej Europie,

- pojęcia i normy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

2. potrafił

- dostrzec obecność współczesnych nacjonalizmów w polityce europejskiej,

- czytać ze zrozumieniem literaturę z dziedziny z dziedziny badań nad narodami i nacjonalizmami,

- przygotować pracę pisemną z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z 3 ocen cząstkowych uwzględniających:

1/ udział w zajęciach, w tym znajomość lektur; studentów obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, 3-5 wymagają zaliczenia w formie pisemnej, więcej niż 5 powoduje niezaliczenie zajęć).

2/ wygłoszenie referatu wprowadzającego do jednej z lektur (ok. 20 min.);

3/ przygotowanie recenzji jednej z lektur (4-6 stron).

Student(ka), który/a otrzyma cząstkową ocenę niedostateczną, nie zalicza konwersatorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)