Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy społeczno-kulturowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-DSKE Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Dylematy społeczno-kulturowe w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów II roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Przedmioty z nauk socjologicznych do wyboru dla studentów II roku III semestru Europeistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie najważniejszych społecznych i kulturowych kontrowersji, które wyłaniają się w procesach postępującej modernizacji i integracji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest społecznym i kulturowym kontrowersjom, które towarzyszą procesom modernizacji oraz integracji europejskiej. Te dylematy przedstawione będą zarówno w ujęciu teoretycznym, co problemowym. Wśród nich bardzo ważne wydają się pytania o przyszłość europejskiej tożsamości, której liberalne oblicze coraz częściej bywa szkalowane, miejsce praw człowieka czy systemu zabezpieczeń społecznych w europejskich modelach socjalnych. Będziemy tu pytać o najważniejsze problemy i trendy demograficzne, rywalizujące modele pracy i konsekwencje bezrobocia. W tym kontekście istotne będą również wyzwania polityki migracyjnej i związane z tym dylematy wielokulturowości. Niemniej ważne wydają się pytania o miejsce religii we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście nasilającego się fundamentalizmu religijnego i, z drugiej strony, gwałtownych procesów laicyzacji i sekularyzacji. Celowe są pytania o filozoficzne i etyczne podstawy polityki równościowej lansowanej przez różne grupy i ruchy społeczne (feminizm, ekologizm), często na przekór tradycyjnym wyobrażeniom społecznym i kulturowym lansowanym przez środowiska nacjonalistyczne i populistyczne ruchy „konserwatywnej rewolucji kontrkulturowej”. W tym kontekście pojawiają się pełne napięć pytania o substancję europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także aktualność tradycji narodowych.

Literatura:

1. Pomian Krzysztof, „Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości” w: tegoż, Europa i jej Narody, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004, s. 217-227.

2. Barber, Benjamin, „Dziki kapitalizm a demokracja” w: tegoż, Dżihad kontra McŚwiat, Spectrum, Muza SA, Warszawa 1997, s. 302-315.

3. Giddens, Anthony, „Model socjalny” w: tegoż, Europa w Epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009, s. 15-47.

4. Standing, Guy, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2016.

5. Laqueur, Walter. „Migracje“ w: Ostatnie Dni Europy; epitafium dla Starego Kontynentu. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2008, r. II, str. 25-34.

6. Scheffer, Paul, „Wielka wędrówka ludów” w: tegoż, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 125-185.

7. Hannam, June, „Prywatne jest polityczne” – ruch wyzwolenia kobiet i „druga fala” feminizmu w: tejże, Feminizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2010, s. 143-170.

8. Rifkin, Jeremy, „Drugie Oświecenie” w: Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, NADIR, Warszawa 2005, s. 380-430.

9. Cohn-Bendit, Daniel, „Wyzwanie multikulturalizmu”, w: tegoż, Co robić? Mały traktat o wyobraźni politycznej na użytek Europejczyków, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 94-114.

9. Casanova José, Religia, europejskie tożsamości laickie, integracja, „Znak” nr 12/2004, s.18-39.

10. Kepel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga [tłum. A. Adamczak], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 265-278.

11. Kostro, Robert, Merta Tomasz (red), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia w ramach wymagań i zakresie merytorycznym przewidzianym dla przedmiotu student

1. w zakresie wiedzy będzie:

- potrafił zidentyfikować i nazwać główne dylematy kulturowe współczesnej Europy w kontekście zjawisk o wymiarze globalnym.

- rozumiał podstawowe koncepcje i pojęcia związane z współczesnymi wyzwaniami społeczno-kulturowymi, przed którymi stoi Europa.

- rozumiał dynamikę współczesnych przemian społeczno-kulturowych w Europie.

- potrafił określić i scharakteryzować główne osie debat społeczno-kulturowych w Europie.

2. w zakresie umiejętności będzie:

- potrafił identyfikować i hierarchizować współczesne zjawiska społeczno-kulturowe w kontekście procesów integracji europejskiej

- potrafił zastosować instrumenty pojęciowe w pracy z tekstami z zakresu literatury przedmiotu

- posiadał umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstu z zakresu literatury przedmiotu

- potrafił zastosować w praktyce i przywołać poznane teorie i wyniki badań naukowych w dyskusji lub pracy pisemnej.

3. w zakresie postawy będzie:

- krytycznie odbierał treści komunikowane w sferze publicznej, ze świadomością potencjalnych lub realnych uproszczeń lub manipulacji obecnych we współczesnym dyskursie publicznym.

- konstruktywnie wykorzystywał treści merytoryczne i poznaną literaturę przedmiotu w dalszych etapach kształcenia akademickiego.

Metody i kryteria oceniania:

Trzy składowe oceny:

1. obecność na zajęciach i aktywność (bieżące przygotowanie do zajęć, znajomość omawianej lektury). Dopuszczalne 2 nieobecności, 3 i 4 nieobecność obowiązkowo do zaliczenia ustnego). Każda nieusprawiedliwiona nieobecność (max.4) powoduje niedopuszczenie do zaliczenie pisemnego i automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu.

2. Prezentacja postawionego do opracowania zagadnienia

3. Praca pisemna (8-10 stron)

Każda z trzech składowych musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Prowadzący grup: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie najważniejszych społecznych i kulturowych kontrowersji, które wyłaniają się w procesach postępującej modernizacji i integracji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest społecznym i kulturowym kontrowersjom, które towarzyszą procesom modernizacji oraz integracji europejskiej. Te dylematy przedstawione będą zarówno w ujęciu teoretycznym, co problemowym. Wśród nich bardzo ważne wydają się pytania o przyszłość europejskiej tożsamości, której liberalne oblicze coraz częściej bywa szkalowane, miejsce praw człowieka czy systemu zabezpieczeń społecznych w europejskich modelach socjalnych. Będziemy tu pytać o najważniejsze problemy i trendy demograficzne, rywalizujące modele pracy i konsekwencje bezrobocia. W tym kontekście istotne będą również wyzwania polityki migracyjnej i związane z tym dylematy wielokulturowości. Niemniej ważne wydają się pytania o miejsce religii we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście nasilającego się fundamentalizmu religijnego i, z drugiej strony, gwałtownych procesów laicyzacji i sekularyzacji. Celowe są pytania o filozoficzne i etyczne podstawy polityki równościowej lansowanej przez różne grupy i ruchy społeczne (feminizm, ekologizm), często na przekór tradycyjnym wyobrażeniom społecznym i kulturowym lansowanym przez środowiska nacjonalistyczne i populistyczne ruchy „konserwatywnej rewolucji kontrkulturowej”. W tym kontekście pojawiają się pełne napięć pytania o substancję europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także aktualność tradycji narodowych.

Literatura:

1. Pomian Krzysztof, „Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości” w: tegoż, Europa i jej Narody, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004, s. 217-227.

2. Barber, Benjamin, „Dziki kapitalizm a demokracja” w: tegoż, Dżihad kontra McŚwiat, Spectrum, Muza SA, Warszawa 1997, s. 302-315.

3. Giddens, Anthony, „Model socjalny” w: tegoż, Europa w Epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009, s. 15-47.

4. Standing, Guy, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2016.

5. Laqueur, Walter. „Migracje“ w: Ostatnie Dni Europy; epitafium dla Starego Kontynentu. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2008, r. II, str. 25-34.

6. Scheffer, Paul, „Wielka wędrówka ludów” w: tegoż, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 125-185.

7. Hannam, June, „Prywatne jest polityczne” – ruch wyzwolenia kobiet i „druga fala” feminizmu w: tejże, Feminizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2010, s. 143-170.

8. Rifkin, Jeremy, „Drugie Oświecenie” w: Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, NADIR, Warszawa 2005, s. 380-430.

9. Cohn-Bendit, Daniel, „Wyzwanie multikulturalizmu”, w: tegoż, Co robić? Mały traktat o wyobraźni politycznej na użytek Europejczyków, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 94-114.

9. Casanova José, Religia, europejskie tożsamości laickie, integracja, „Znak” nr 12/2004, s.18-39.

10. Kepel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga [tłum. A. Adamczak], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 265-278.

11. Kostro, Robert, Merta Tomasz (red), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Prowadzący grup: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie najważniejszych społecznych i kulturowych kontrowersji, które wyłaniają się w procesach postępującej modernizacji i integracji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest społecznym i kulturowym kontrowersjom, które towarzyszą procesom modernizacji oraz integracji europejskiej. Te dylematy przedstawione będą zarówno w ujęciu teoretycznym, co problemowym. Wśród nich bardzo ważne wydają się pytania o przyszłość europejskiej tożsamości, której liberalne oblicze coraz częściej bywa szkalowane, miejsce praw człowieka czy systemu zabezpieczeń społecznych w europejskich modelach socjalnych. Będziemy tu pytać o najważniejsze problemy i trendy demograficzne, rywalizujące modele pracy i konsekwencje bezrobocia. W tym kontekście istotne będą również wyzwania polityki migracyjnej i związane z tym dylematy wielokulturowości. Niemniej ważne wydają się pytania o miejsce religii we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście nasilającego się fundamentalizmu religijnego i, z drugiej strony, gwałtownych procesów laicyzacji i sekularyzacji. Celowe są pytania o filozoficzne i etyczne podstawy polityki równościowej lansowanej przez różne grupy i ruchy społeczne (feminizm, ekologizm), często na przekór tradycyjnym wyobrażeniom społecznym i kulturowym lansowanym przez środowiska nacjonalistyczne i populistyczne ruchy „konserwatywnej rewolucji kontrkulturowej”. W tym kontekście pojawiają się pełne napięć pytania o substancję europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także aktualność tradycji narodowych.

Literatura:

1. Pomian Krzysztof, „Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości” w: tegoż, Europa i jej Narody, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004, s. 217-227.

2. Barber, Benjamin, „Dziki kapitalizm a demokracja” w: tegoż, Dżihad kontra McŚwiat, Spectrum, Muza SA, Warszawa 1997, s. 302-315.

3. Giddens, Anthony, „Model socjalny” w: tegoż, Europa w Epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009, s. 15-47.

4. Standing, Guy, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2016.

5. Laqueur, Walter. „Migracje“ w: Ostatnie Dni Europy; epitafium dla Starego Kontynentu. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2008, r. II, str. 25-34.

6. Scheffer, Paul, „Wielka wędrówka ludów” w: tegoż, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 125-185.

7. Hannam, June, „Prywatne jest polityczne” – ruch wyzwolenia kobiet i „druga fala” feminizmu w: tejże, Feminizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2010, s. 143-170.

8. Rifkin, Jeremy, „Drugie Oświecenie” w: Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, NADIR, Warszawa 2005, s. 380-430.

9. Cohn-Bendit, Daniel, „Wyzwanie multikulturalizmu”, w: tegoż, Co robić? Mały traktat o wyobraźni politycznej na użytek Europejczyków, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 94-114.

9. Casanova José, Religia, europejskie tożsamości laickie, integracja, „Znak” nr 12/2004, s.18-39.

10. Kepel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga [tłum. A. Adamczak], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 265-278.

11. Kostro, Robert, Merta Tomasz (red), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.