Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L12-IUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia I rok 2 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej ich kompetencjami oraz sposobem ich funkcjonowania.

Pełny opis:

System instytucjonalny UE - wprowadzenie

2. Rada Europejska - Geneza i ewolucja, skład i kompetencje

3. Rada Unii Europejskiej - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

4. Komisja Europejska - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

5. Parlament Europejski - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

6. Trybunał Sprawiedliwości UE - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

7. Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej

8. Europejski Bank Centralny - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

9. Organy pomocnicze Wspólnot Europejskich:

Komitet Regionów - Istota, charakter, skład, kompetencje

Komitet Ekonomiczny-Społeczny - Istota, charakter, skład, kompetencje

10. Pozostałe organy i agencje pomocnicze: - EUROSTAT, OLAF, FRONTEX

11. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej:

- Zwykła procedura legislacyjna

- Pozostałe procedury

Nakład pracy studenta:

- konwersatorium - 30 h

- przygotowanie do konwersatorium i do zaliczenia - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

- A. Adamczyk, Evolution of Poland’s Role in the European Union Institutions. Experience of Central and Eastern European Countries [in:] Central Europe. Two Decades After, Warsaw, 2010

- A.A. Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, MSZ, Warszawa 2010 r.

- J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach: Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, EuroPrawo, 2010

- A.Doliwa-Klepacka, Z.M.Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

- S. Hix, & B. Høyland, The Political System of the European Union (3rd ed.), Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011

- J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2010

- Nugent, N., The Government and Politics of the European Union, seventh edition, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2010

- J. Peterson, J. M. Shackleton (eds.), The Institutions of the European Union, third edition, Oxford, Oxford University Press, 2012

- M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System instytucjonalny Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa 2012

- J.J. Węc, Traktat Lizboński : polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016

Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wrocław 2004.

Z. Czachór i M.J. Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Poznań 2009.

Z. Czachór, T.Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. z, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą struktury instytucjonalnej UE

• znać poszczególne instytucje UE oraz ich kompetencje

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji UE

• umieć zidentyfikować problemy kompetencyjne instytucji UE,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat funkcjonowania instytucji UE

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących problemów instystucji UE

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Adamczyk, Piotr Tosiek
Prowadzący grup: Artur Adamczyk, Piotr Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Adamczyk, Piotr Tosiek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)