Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do polityk Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115WSPUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wstęp do polityk Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów europeistyka-studia europejskie (którzy rozpoczęli w 18/19)
Przedmioty z III roku dla studentów rozpoczynających nauke w roku 2017/2018
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zalecana jest wiedza z zakresu dwóch lat studiów na temat procesów integracyjnych w UE zdobyta w CE UW, zwłaszcza dotycząca instytucji i podstaw polityk UE. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładu, jak i w oparciu o interaktywne metody dydaktyczne, które angażują studentów m.in. przez prace indywidualne, grupowe, dyskusje, prezentacje i inne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z istotą najważniejszych polityk realizowanych przez Unię Europejską, przede wszystkim z ich celami, narzędziami oraz ich skutkami gospodarczymi, finansowymi i społecznymi dla UE i jej państw członkowskich oraz partnerów zewnętrznych, a także wzajemnymi związkami między tymi politykami. Zajęcia mają charakter interaktywny, wymagają zaangażowania studentów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą jednolitych i wspólnych polityk UE oraz ich podstawami prawnymi. Zostaną omówione cele, instrumenty oraz skutki jednolitej polityki pieniężnej i kursowej, koordynacji polityki gospodarczej w ramach unii gospodarczej i walutowej, rola budżetu UE i Wieloletnich Ram Finansowych w kształtowaniu polityk UE, założenia, ewolucja, stan obecny i perspektywy najstarszych wspólnych polityk: wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki transportowej, a także znaczenie polityki spójności dla UE i jej państw członkowskich. Podjęta będzie również problematyka innych wybranych polityk UE np. polityki konkurencji, polityki rozwojowej. Zajęcia będą prowadzone zarówno tradycyjnie jak i z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

Wstępny program zajęć

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie do problematyki polityk UE

3. Jednolite polityki UE

− polityka pieniężna i kursowa

− koordynacja polityki gospodarczej w ramach unii gospodarczej i walutowej

4. Rola budżetu UE i WRF w kształtowaniu i koordynacji polityk UE

5. Najstarsze wspólne polityki UE

− WPH

− WPR

− WPT

6. Znaczenie polityki spójności dla państw członkowskich UE

7. Inne wybrane polityki UE np.

− polityka konkurencji UE

− polityka rozwojowa UE

Nakład pracy studenta:

wykład – 30 h

przygotowanie do wykładu – 30 h

przygotowanie prac – 30 h

przygotowanie do egzaminu testowego – 30 h

ogółem – 120 h

Literatura:

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej polityki gospodarczej, red. P. Albiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, wyd. II, Warszawa 2009.

K. Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Policy-Making in the European Union, H. Wallace, M. A. Pollack, A. R. Young (eds.), Oxford University Press, Oxford 2015.

European Union Politics, M. Cini, N. Perez-Solorzano Borragan (eds.), Oxford University Press, Oxford 2016.

J. Olsen, J. McCormick, The European Union: Politics and Policies, Westview Press, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat istoty najważniejszych polityk realizowanych przez Unię Europejską.

2. Student ma wiedzę na temat kierunków przyszłego rozwoju najważniejszych polityk UE.

3. Student zna skutki gospodarcze, finansowe i społeczne polityk UE dla UE i jej państw członkowskich oraz partnerów zewnętrznych.

4. Student posiada wiedzę dotyczącą wzajemnych powiązań między politykami UE.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność krytycznej oceny funkcjonowania polityk UE oraz skutków ich realizacji w państwach członkowskich, niezbędną do podjęcia pracy w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za realizację tych polityk.

2. Student potrafi formułować własne opinie dotyczące skutków prowadzenia polityk UE.

3. Student umie zidentyfikować główne problemy dotyczące polityk UE.

Kompetencje społeczne:

1. Student jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim.

2. Student posiada wiedzę o możliwościach odbycia stażu i podjęcia zatrudnienia w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za realizację tych polityk.

3. Student umie korzystać ze źródeł prawnych, informacji instytucji oraz baz danych na temat polityk UE.

4. Student umie ocenić informacje pochodzące ze środków masowego przekazu na temat polityk UE.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Proczek
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.